Spievať sa naučíte na tréningu, hovorí priekopník capoeiry na Slovensku

Redakcia / 9. júla 2018 / Rozhovory

  • Ri­chard Szép­laki ako prvý v Ko­ši­ciach za­lo­žil ca­po­ei­ris­tickú sku­pinu
  • Od­vtedy sa roz­rá­stla do de­sia­tich miest
zdroj: Siemens
  • Ri­chard Szép­laki ako prvý v Ko­ši­ciach za­lo­žil ca­po­ei­ris­tickú sku­pinu
  • Od­vtedy sa roz­rá­stla do de­sia­tich miest

Ako si sa do­stal ku ca­po­eire a ako dlho sa jej už ve­nu­ješ?

Od roku 1994 sa ak­tívne ve­nu­jem bo­jo­vým ume­niam. Ca­po­eira sa mi pá­čila dlho, ale v Ko­ši­ciach sa vtedy ne­tré­no­vala. V roku 2001 som sa ju na­učil po­čas let­nej bri­gády v USA a po ná­vrate na Slo­ven­sko som za­lo­žil sku­pinu Ca­po­eira Oxu­mare.

Rišo búra pred­sudky o in­for­ma­ti­koch a ok­rem IT sa ve­nuje aj ca­po­eire.

 

Bol si teda prvý, kto pri­nie­sol ca­po­eiru do Ko­šíc?

Bol som aj pri za­čiat­koch sku­piny Ca­po­eira Ama­zo­nas v Chor­vát­sku, s kto­rou do­dnes spo­lu­pra­cu­jeme. Po ná­vrate z USA som sa vy­dal k na­šim juž­ným su­se­dom do Ma­ďar­ska, kde som stre­tol Mes­tre Pon­tapé a za­čal s ním spo­lu­prácu. Po­zval som Bra­zíl­ča­nov z oko­li­tých kra­jín na Slo­ven­sko, aby sme sa mohli učiť ca­po­eiru priamo od ľudí, ktorí s ňou vy­ras­tali od­ma­lička.

Ca­po­eira je ta­nečno-bo­jové ume­nie. Ktorú časť máš na nej rad­šej? Boj alebo ta­nec?

Ca­po­eira nie je ta­nec! :) Ca­po­eira je afro-bra­zíl­ske bo­jové ume­nie, ktoré po­zos­táva z boja, hudby, spevu, ener­gie, tra­dí­cie, ri­tu­álov a fi­lo­zo­fie. Bolo vy­tvo­rené okolo roku 1500, keď af­rickí ot­roci v Bra­zí­lii bo­jo­vali proti útlaku ot­ro­ká­rov.

Ta­kéto otočky dáva Rišo na po­čka­nie.

 

Veľa ľudí si pri slove ca­po­eira ako prvé vy­baví veľké bubny – pat­ria k nej aj iné ná­stroje?

Ca­po­eiru HRAJÚ dvaja ca­po­ei­risti za sprie­vodu tra­dič­ných hu­dob­ných ná­stro­jov, ako be­rim­bau, pan­de­iro, ata­ba­que, agogo, reco-reco, a spevu os­tat­ných ca­po­ei­ris­tov, ktorí stoja v kruhu na­zý­va­nom RODA. Ná­stroje máme v kaž­dom meste a každý sa učí hrať na ná­stroje, spie­vať, vy­rá­bať si ná­stroje aj sa o ne sta­rať. Hudba je sú­čas­ťou tré­ningu ca­po­eiry.

Čiže pod­mien­kou tohto ume­nia je aj hu­dobný sluch?

Ur­čite je hu­dobný sluch vý­ho­dou, ale nie je pod­mien­kou. Spie­vať sa na­učí každý a v sku­pine, kde spie­vajú všetci, sa pár fa­loš­ných hla­sov stratí. Dô­le­žitá je ener­gia, ktorá vzniká pre hudbe a speve. Túto ener­giu vo­láme AXE (čí­taj aše). A z toho je aj ca­po­ei­ris­tický po­zdrav AXE CA­PO­EIRA.

V čase na­krú­ca­nia tohto vi­dea bol Rišo AFK – na tré­ningu ca­po­eiry.

 

Ak­tu­álne sa ob­ja­vu­ješ aj vo vi­deu spo­loč­nosti Sie­mens He­alt­hi­ne­ers, kde ťa mô­žeme vi­dieť v ak­cii – tu pra­cu­ješ s jed­ným zo spo­mí­na­ných hu­dob­ných ná­stro­jov…

Tento ná­stroj sa vola BE­RIM­BAU. Je to hlavný ná­stroj v ca­po­eire. Udáva ryt­mus, v kto­rom hrajú ca­po­ei­risti v rode ca­po­eiru. Je v tvare luku s tek­vi­cou, ktorá slúži ako ozvuč­nica – re­pro­duk­tor na zo­sil­ne­nie zvuku. Na strunu sa udiera pa­lič­kou a ka­me­ňom alebo sa min­cou mení výška tónu. Pre rôzne rytmy exis­tujú rôzne typy hier.

Čo by som mal uro­biť ako prvé, keď sa chcem to­muto ume­niu ve­no­vať?

Prísť na tré­ning.

Celý roz­ho­vor náj­deš tu.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Sie­mens. 


Pridať komentár (0)