Sygic: Príbeh skvelej slovenskej spoločnosti, ktorá bola označená za svetový fenomén

  • Hlavnou misiou Sygicu je bezpečne navigovať všetkých ľudí na Zemi
  • Spoločnosť je viac ako na dobrej ceste
  • Ich aplikáciu dnes používa už viac ako 200 miliónov užívateľov
  • Aké však boli začiatky tejto slovenskej startup ikony?
BeFunky-collage (6)
Sygic
  • Hlavnou misiou Sygicu je bezpečne navigovať všetkých ľudí na Zemi
  • Spoločnosť je viac ako na dobrej ceste
  • Ich aplikáciu dnes používa už viac ako 200 miliónov užívateľov
  • Aké však boli začiatky tejto slovenskej startup ikony?

V súvislosti so spoločnosťou Sygic určite treba začať s menom Mi­chal Štencl. Mladý Bratislavčan je spoluzakladateľom a predseda predstavenstva spoločnosti. Me­dzi­ná­rodná sta­nica BBC ho ozna­čila za muža sto­ja­ceho za jed­nou z na­jús­peš­nej­ších ap­li­ká­cií na svete. 

Mi­chal vy­štu­do­val Eko­no­mickú uni­ver­zitu a ab­sol­vo­val Stan­ford Exe­cu­tive Prog­ram for Gro­wing com­pa­nies. Vo svo­jich 25 ro­koch za­lo­žil spo­loč­nosť Sy­gic. Sy­gic En­ter­prise So­lu­ti­ons dnes po­sky­tuje pro­fe­si­onálne na­vi­gačné a lo­ka­li­začné rie­še­nia pre viac ako 2000 ob­chod­ných par­tne­rov v 115 kra­ji­nách sveta. Na­chá­dza sa v reb­ríčku Fast 50 spo­loč­nosti De­lo­itte a ako prvá spo­loč­nosť na svete po­núkla na­vi­gá­ciu pre iP­hony.

 

Ako však vyzerali začiatky spoločnosti, na ktorú môže byť Slovensko právom hrdé? Všetko to začalo záujmom Michala o prvé poćítače, ktoré sa na trhu objavili. Michal mal odjakživa blízko k IT sfére a už ako malý chlapec sa prevažne samoštúdiumom dostal na úroveň, kedy zvládol vytvoriť operačný systém s grafickým rozhraním na spôsob neskoršieho Windowsu 3.1. Mal vtedy sedemnásť rokov.  

Krátko nato vytvoril ďalší operačný systém Qube, ktorý ponúkol spoločnosti Gotive. Tá predávala industriálne „tablety“ pre logistické firmy, ktoré s nimi koordinovali a navigovali svoje kamióny. 

Štencl následne dostal lukratívnu pracovnú ponuku z amerického Silicon Valley, tú však neprijal a spolu s ľuďmi z firmy Gotive založili spoločnosť Sygic. Keďže Gotive potrebovala navigačný systém pre svoje logistické „tablety“, Štencla postavili pred výzvu či ho dokáže vytvoriť.

„Zdalo sa mi to veľmi náročné, ale vyrastal som na tom, že náročné veci sú zaujímavejšie a perspektívnejšie, keďže jednoduché výzvy zvládne ktokoľvek,“ ´vyjadril sa Štencl pre .týždeň.

Od americkej firmy Navteq sa im podarilo získať licencie na mapy a cesta k úspechu sa mohla začať. No predtým ešte malo prísť zopár prekážok. Sygic sa rozhodol prebojovať aj na trh osobných navigácií. Keď sa im v tom začalo dariť, prišla hospodárska kríza. Líder trhu TomTom v snahe rozpredať preplnené sklady znížil ceny za navigačné zariadenia z 300 eur na 50, čím zlikvidoval trh. 

Sygic sa musel vyrovnať s fatálnym prepadom objednávok, no našťastie už vtedy spoločnosť pripravovala softvér pre smartfóny. Krátko na to priniesli vôbec prvú GPS navigáciu v App Store a druhú v Google Play.

Aby dokázali ďalej rásť, museli objaviť niečo, čo na trhu ešte nebolo. Využili, že smartfóny majú grafický čip a priniesli aplikáciu Sygic Aura s trojrozmernými mapami. 

Od pr­vej ver­zie ap­li­ká­cie Sy­gic GPS Na­vi­ga­tion z ro­ku 2009 sme preš­li dl­hú ces­tu. V tom ča­se ne­exis­to­va­lo nič iné ako Sy­gic – vô­bec pr­vá na­vi­gač­ná ap­li­ká­cia pre iP­ho­ne. Kon­com ro­ku 2012 za­ča­la na­še vte­dy eš­te ma­lá sku­pi­na tvo­riť zá­kla­dy nie­čo­ho, čo sa ma­lo stať na­vi­gač­nou ap­li­ká­ciou no­vej ge­ne­rá­cie, s úžas­ným uží­va­teľ­ským roz­hra­ním, in­tui­tív­nej­ším pre vo­di­čov na ce­lom sve­te,“ po­ve­dal Mi­chal Štencl pre Startitup.

V IT sa však nedá nič predpokladať viac ako rok dopredu. O tejto poučke sa na vlastnej koži presvedčil aj Michal. Prišla totiž ďalšia rana. Keď začali budovať sieť distribútorov pre smartfónovú aplikáciu, Google oznámil, že prináša navigáciu zadarmo.

Sygic sa opäť musel rýchlo zorientovať a ponúknuť konkurenčnú výhodu. Stavili na offline riešenie, no orientovať sa začala aj  na segment navigácií do áut, kde je potenciál pridanej hodnoty v prémiových službách, za ktoré je zákazník ochotný platiť. Napríklad informácie o dopravnej situácii alebo o umiestnení rýchlostných kamier, upo­zor­ne­nia na ra­de­nie v pru­hoch zlo­ži­tých kri­žo­va­tiek, in­for­má­cie o pre­mávke a ďal­šie vy­chy­távky.

Sy­gic sa neustále snaží o di­ver­zi­fi­ko­va­nie svojho pro­duk­to­vého port­fó­lia. Podarilo sa im spustiť aj Sy­gic Fa­mily trac­ker, ap­li­ká­ciu ur­čenú pre ro­di­čov, ktorá má po­môcť mo­ni­to­ro­vať deti v reálnom čase.

Predstavili taktiež ap­li­ká­ciu Job Dis­patch, ktorá je ur­čená pre re­tai­le­rov, aby do­ká­zali jed­no­du­cho mo­ni­to­ro­vať zá­sielky alebo priamo svo­jich za­mest­nan­cov v te­réne. Ok­rem toho sa Sy­gic pustil do Au­to­mo­tive od­vet­via, kde sa mu po­da­rilo pod­pí­sať obchod s Ja­gu­arom, Range Ro­ve­rom s cie­ľom pre­po­jiť te­le­fón s pa­lub­ným počítačom, kde bude ap­li­ká­cia Sy­gic pris­pô­so­bená svojmu no­vému rozhraniu.

Sygic láka aj na head up disp­lej pre mo­tor­ká­rov, pre­d­in­šta­lo­va­ného priamo v helme. Keďže spoločnosť má vy­tvo­renú vlastnú fi­čúru HUD (head up disp­lej), kde si ho zo svojho mo­bilu jed­no­du­cho vy­tvo­ríš a pre­miet­neš na čelné sklo v kto­rom­koľ­vek aute.

 V roku 2015, teda 11 rokov od založenia Sygicu ich navigáciu využívalo už úctyhodných 100 miliónov ludí. O rok neskôr spoločnosť začala s akvizíciou. Sy­gic kú­pil 51 % v br­nen­skom star­tupe Tri­po­ma­tic. Ten umožňoval cestovateľom online plánovanie výletov a vytváranie si cestovného sprievodcu na mieru.

Jeho akvizícia bola lo­gic­kým kro­kom v stra­té­gii spoločnosti pre­nik­núť do ob­lasti ces­to­va­nia a po­núk­nuť tak svo­jim po­u­ží­va­te­ľom kom­plexný ser­vis na kaž­do­den­ných ces­tách, vý­le­toch a spoz­ná­vaní no­vých miest.

V lete 2017 navigáciu Sygic používalo už viac ako 200 mi­li­ó­nov je­di­neč­ných po­u­ží­va­te­ľov na ce­lom svete. V tom istom roku spoločnosť predstavila aj novú fun­kciu pre pre­po­jené vo­zidlá, ktorá po­môže vo­di­čom s ap­li­ká­ciou Sy­gic Car Na­vi­ga­tion nájsť naj­lac­nej­šie, najb­liž­šie alebo jed­no­du­cho do­stupné par­ko­va­cie miesto v blíz­kosti cie­ľo­vej des­ti­ná­cie, za­pla­tiť zaň a ne­chať sa na­vi­go­vať až k nemu.

Je nutné spomenúť, že Sy­gic sa stal vôbec pr­vou GPS na­vi­gač­nou ap­li­ká­ciou na svete, ktorá spo­lu­pra­cuje s tech­no­ló­giou SYNC App­Link spo­loč­nosti Ford Mo­tor Com­pany. Vo­zidlá Ford Fiesta spolu s os­tat­nými vo­zid­lami spo­loč­nosti Ford s pod­po­rou tech­no­ló­gie SYNC 3 tak umož­ňujú vo­di­čovi vy­uží­vať fun­kcie mo­bil­nej na­vi­gá­cie z te­le­fónu na do­ty­ko­vom disp­leji vo­zidla.

 Na­vi­gá­cia Sy­gic, kto­rá je dostupná už v 40-tich svetových jazykoch bola v októbri 2017 uve­dená ako ap­li­ká­cia číslo jedna v ka­te­gó­rii na­vi­gá­cií v ob­chode s ap­li­ká­ciami Hu­awei AppS­tore. Išlo o významný posun, nakoľko Hu­awei AppS­tore zhro­maž­ďuje iba tie naj­lep­šie ap­li­ká­cie na svete, vy­ža­duje ich pra­vi­delnú ak­tu­ali­zá­ciu a hod­no­te­nie štyrmi a viac hviez­dič­kami.

Do roku 2018 vstúpil slovenský výrobca navigácií s personálnou zmenou v najvyššom vedení. Pozíciu CEO opustil Michal Štencl, ktorý Sygic spoluzakladal a riadil od jeho vzniku pred 14 rokmi. Na jeho miesto prišiel Martin Strigač, ktorý však v tejto firme nie je žiadny nováčik. Doteraz totiž viedol oddelenie podnikových (enterprise) riešení.

Navigačný a lokalizačný softvér Sygicu denne použije jeden milión profesionálnych šoférov. Spoločnosť Sygic a. s. v roku 2017 znížila zisk o 39 % na 3,347 mil. € a tržby jej narástli o 3 % na 19,57 mil. €.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech