TOP 5 blogerov zo Slovenska, vďaka ktorým zistíš, ako precestovať svet

  • Dnešná doba praje cestovateľom
  • Stačí vyjsť z v vlastnej komfortnej zóny a spoznať svet
  • Ako na to? Cenné rady a tipy nájdeš aj na blogoch týchto dobrodruhov
befunky-collage-26
Workaway
  • Dnešná doba praje cestovateľom
  • Stačí vyjsť z v vlastnej komfortnej zóny a spoznať svet
  • Ako na to? Cenné rady a tipy nájdeš aj na blogoch týchto dobrodruhov

Janka Schweighoferová – Travel Hacker

„Mys­lím, že prob­lé­mom Slo­vá­kov nie je, že od­chá­dzajú zo Slo­ven­ska. Prob­lé­mom je, že na Slo­ven­sku je stále veľa ľudí, ktorí ni­kde ne­boli a ne­vi­deli svet z iného uhla po­hľadu,“  povedala pre Startitup Janka, ktorá na­pí­sala knihu o tom, ako cestovať lacnejšie. S bývalým priateľom napríklad strá­vila me­siac na Se­y­che­lách a tento vý­let ich oboch vy­šiel len 1 300 eur. Ako sa im to podarilo? Všetko sa dozvieš na jej blogu a sociálnych sietiach, kde Janka zdieľa praktické a komplexné tipy, ako na cestách ušetriť čas, nervy a peniaze.

Žiadne prázdne motivačné frázy nečakaj. Nech budeš čítať akýkoľvek Jankin príspevok, ver, že ti dá konkrétny tip (webstránku, postup, checklist, reálny príbeh, skutočnú udalosť, video návod, tutorial…), aby si ho vedel ihneď pretaviť do praxe. Týmto rieši dva najzákladnejšie problémy, ktoré ľudia väčšinou pri cestovaní majú: Nevedia, kde začať, a myslia si, že cestovanie je drahé, časovo náročné a plné potenciálne stresujúcich situácií.

To však podľa mladej cestovateľky vôbec nie je pravda. Samozrejme, ak vieš, ako na to. Vďaka Travel Hacker tipom a návodom na blogu, ktoré si prečítalo vyše 700-tisíc ľudí, denne vyrazí do sveta splniť si svoje cestovateľské sny množstvo Slovákov. Budeš jedným z nich?

Milan Bardún – Bez mapy

Milan je vyštudovaný záhradný architekt a vášnivý cestovateľ, ktorý je stále v oblakoch – doslova. Má rád online marketing a je fanúšikom super leteniek. Je celkom závislý na prírode, no nepohrdne ani uličkami miest.

Klíma v kancelárii nikdy nebola pre 26-ročného Milana to pravé. Preto dal v roku 2016 výpoveď a začal podnikať. Cestovateľský blog Bez Mapy sa stal jeho zamestnaním na plný úväzok. Jeho parketou je najmä destinačný marketing. Na svojom blogu sa nezameriava na lacné cestovanie. Skôr tu nájdeš články, v ktorých píše o zážitkoch a dobrodružstvách. Blog Bez Mapy dnes patrí medzi najčítanejšie cestovateľské blogy u nás. Milan má však skvele rozbehnutý aj Instagram, ktorý RedBull označil za jeden z najzaujímavejších na Slovensku.

Čím sa mladý Slovák živí? Spolupracuje s cestovnými kanceláriami, turistickými organizáciami, leteckými spoločnosťami či poisťovňami, ktorým pomáha s marketingom. Trochu zabŕda aj do affiliate a venuje sa PR, nakoľko má obšírne znalosti o SEO. Milan verí, že práca neznamená miesto. Veď žijeme v 21.storočí.

Martin Navrátil – Travelistan

Martin vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a po ukončení štúdií sa stal profesionálnym sprievodcom. Počas svojej 13-ročnej kariéry nielen sprevádzal, ale aj organizoval prvo-expedície a cesty do mnohých málo navštevovaných destinácií (Afganistan, Alžírsko, Komorské ostrovy, Sibír a mnohé ďalšie). Doposiaľ navštívil viac ako 150 krajín sveta.

Jeho hranice sú oproti nám smrteľníkom posunuté, vďaka čomu je dnes jedným z najviac scestovaných Slovákov a v zbierke má nespočetné množstvo bizarných zážitkov. Svoju obľúbenú destináciu ti nepovie, ale má slabosť pre Východnú Áziu, Čínu, gorily v Rwande a tiež čudné opustené miesta. Je milovníkom a zberateľom kníh a tiež horlivým fanúšikom baseballu. Niet cestovateľskej otázky, s ktorou by ti neporadil.

Na jeho cestovateľskom blogu nájdeš praktické informácie, tipy a rady, vďaka ktorým sa vo vybranej krajine nebudeš cítiť stratený. A to nie len v bežných destináciách, ale aj v tých, ktoré by ťa možno pred objavením Travelistanu ani nenapadlo navštíviť.

Silvia Púchovská – Unboxing Traveller

Pred tým, ako Silvia za­čala ak­tívne ces­to­vať, žila dl­ho­dobo v Ko­dani a pra­co­vala v pro­duk­to­vom mar­ke­tingu. Neskôr sa rozhodla dať vý­po­veď v práci, aby strá­vila tri me­siace v Ber­líne, a následne se­dem me­sia­cov ces­to­vala po Juž­nej Ame­rike ako back­pac­ker. V tej dobe mali jej dán­ski ka­ma­ráti rôzne on­line pro­jekty a Silvii sa pá­čila myš­lienka zdie­ľať svoju cestu s ro­di­nou a pria­teľmi a zá­ro­veň sa na­učiť nové on­line zruč­nosti.

Preto za­lo­žila blog Un­bo­xing Tra­vel­ler, kto­rého hlavná myš­lienka bola pô­vodne ob­ja­vo­vať lo­kálne pro­dukty a služby. Mo­men­tálne sa síce viac ve­nu­je ži­vot­nému štýlu di­gi­tál­neho no­mád­stva, ale na lo­kálne veci ne­za­bú­da. Silvia patrí medzi úspešných digitálnych nomádov, no priznáva, že podnikanie na diaľku jej dalo zabrať, a to najmä prvé dva roky. Dnes má kanceláriu pri oceáne a so surfom pod nohami je to podľa mladej cestovateľky podobné ako vo vodách biznisu.

„Surf je o veľ­kom re­špekte k oce­ánu, a pri biz­nise sa to trans­for­muje do toho, že mám re­špekt ku kaž­dému, kto pod­niká. Ľahké to nie je, ale keď chce ísť člo­vek ďa­lej, tak musí niečo vy­dr­žať. Tak je to aj v oce­áne,“ uviedla Silvia pre Startitup.

Cestujeme spolu

Jozef a Hanka (#cestujemespolu), sú dvaja bežní ľudia, ktorí dali pred pár rokmi v práci výpoveď, aby sa mohli vydať na svoju životnú cestu. Po návrate na rodnú hrudu však zistili, že cestovať sa dá aj v úplne bežnom živote, popri bežnej práci a bežných problémoch. Prinášajú ti tipy a triky, ako lacnejšie cestovať, unikátne reportáže, množstvo odporúčaní pre tie dostupnejšie, ale aj exotickejšie destinácie. Mladý pár sa snaží aj prostredníctvom svojho blogu ukázať, že cestovať a vidieť veľa sa pokojne dá zvládnuť v podmienkach, aké má väčšina z nás.

Spoločne nav­ští­vili tak­mer každý kon­ti­nent, no náj­deš u nich aj in­špi­rá­ciu na vý­lety po Slo­ven­sku a okolí. Sú stále na ces­tách a Slováci ne­tr­pez­livo čakajú na každý ich prís­pe­vok na Fa­ce­bo­oku či Ins­ta­grame. O tie naj­lac­nej­šie a naj­vý­hod­nej­šie le­tenky sa vždy po­de­lia s fa­nú­šikmi na svo­jom webe ces­tu­je­me­spolu.com.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK