TOP 6 festivalov hudby a gastronómie s unikátnou atmosférou, o ktorých si nevedel

Marianna Mikešová / 31. mája 2018 / Zaujímavosti

  • Na­job­ľú­be­nej­šie ob­do­bie roka je za ro­hom a s ním aj množ­stvo even­tov, ktoré stoja za to
  • Nie je to však len o tra­dič­ných a mains­tre­a­mo­vých fes­ti­va­loch, ako sú Po­hoda či Grape
  • Pri­ná­šame ti zo­znam 10 me­nej zná­mych ak­cií ve­no­va­ných kul­túre a gas­tru, ktoré ťa prek­va­pia
zdroj: unsplash.com
  • Na­job­ľú­be­nej­šie ob­do­bie roka je za ro­hom a s ním aj množ­stvo even­tov, ktoré stoja za to
  • Nie je to však len o tra­dič­ných a mains­tre­a­mo­vých fes­ti­va­loch, ako sú Po­hoda či Grape
  • Pri­ná­šame ti zo­znam 10 me­nej zná­mych ak­cií ve­no­va­ných kul­túre a gas­tru, ktoré ťa prek­va­pia

Fes­ti­val At­mo­sféra

Len málo Slo­vá­kov tuší, že v ne­ná­pad­nej de­dinke Hon­tian­ske Ne­mce blízko Ban­skej Štiav­nice sa každý rok koná Fes­ti­val At­mo­sféra. Túto je­di­nečnú ak­ciu fes­ti­val v de­dinke Hon­tian­ske Ne­mce blízko Ban­skej Štiav­nice má na sve­domí mladá Slo­venka Grétka Pav­lo­vová, ktorá si vo svo­jich 17 ro­koch po­ve­dala, že do rod­nej obce pri­ne­sie niečo, čo tam ešte ne­bolo. Žiadna kla­sika typu folk­lór a klo­básy, ale mo­derný a tak tro­chu al­ter­na­tívny ro­dinný fes­ti­val plný dob­rej hudby. Tento rok na ňom vy­stú­pia na­prí­klad Jana Kir­schner, Ma­la­lata, Para, Vec a Škrupo či Sa­té­nové ruky.

Kedy? 3. – 4. au­gusta

Vstu­penky: 15 eur alebo 45 eur, ak chceš fes­ti­val fi­nančne pod­po­riť

Fes­ti­val Hviezdne noci

Po­dobne uni­kát­nym fes­ti­va­lom s  krás­nym náz­vom sú aj Hviezdne noci v Bytči. Ide o 4-dňové mul­ti­žán­rové po­du­ja­tie, ktoré kaž­do­ročne oživí mesto skve­lými kon­certmi, fil­mo­vými pre­mie­ta­niami, di­vad­lom a ďal­šími ak­ti­vi­tami. Fes­ti­val je po­sta­vený na ko­mu­nit­nom prin­cípe a pre­po­jení s oby­va­teľmi a ar­chi­tek­tú­rou mesta. Or­ga­ni­zá­tori sa ne­sna­žia zau­jať zná­mymi ka­pe­lami či naj­nov­šími fil­mami, ale chcú zau­jať tými me­nej zná­mymi a fajnš­me­ker­skými. Mô­žeš si tu však vy­po­čuť aj po­merne zná­meho Wal­tera Schnit­zels­sona či Ka­rola Mik­loša.

Kedy? 16. – 19. au­gust

Vstu­penky: 4-dňový 22 eur, 4-dňový štu­dent 20 eur

Fes­ti­val Lo­de­nica

Ne­mu­síš ísť stále len s prú­dom a nav­šte­vo­vať naj­zná­mej­šie fes­ti­valy. Ob­čas padne vhod osvie­že­nie, na­prí­klad v po­dobe coun­try fes­ti­valu. Ten naj­lepší na Slo­ven­sku náj­deš v Pieš­ťa­noch na Lo­de­nici v prí­rod­nom kem­pin­go­vom pro­stredí blízko vody. Fes­ti­val ťa za­ru­čene vy­trhne zo ste­re­otypu a dá ti po­cit, že si sa oci­tol na di­vo­kom zá­pade, pre­tože ľu­dia tu cho­dia v kov­boj­ských klo­bú­koch, po­pí­jajú pivo a od­vša­dial znie gi­ta­rové coun­try a folk. Tento rok vy­stú­pia na­prí­klad Ja­ro­mír No­ha­vica, Fran­ti­šek Ned­věd a Tie break, Sl­niečko, IMT Smile , Lenka Fi­li­pová či Hr­dza.

Kedy? 30. au­gusta až 1. sep­tem­bra 

Vstu­penky: jed­no­dňová 20 eur, per­ma­nentka 30 eur, VIP 70 eur

Beer & Bur­ger Fest

Bra­ti­slava pra­vi­delne za­žíva stre­et­fo­odové ak­cie pred Sta­rou trž­ni­cou, no te­raz pri­chá­dza ešte väč­šia pecka. Na Tyr­šo­vom náb­reží si bu­deš môcť vy­chut­nať to naj­lep­šie spo­je­nie mäsa v žemli, teda bur­grov, a re­me­sel­ných pív. Beer & Bur­ger Fest toto leto štar­tuje prvý roč­ník open air fes­ti­valu, na kto­rom bu­deš môcť nájsť dob­roty od slo­ven­ského stre­et­fo­odu Salt’n’Pepa Fo­odt­ruck či čes­kého Kai­ser Franz, pivo od pi­vo­va­rov Wy­war či Jama Craft Bre­wery. Svoj ža­lú­dok bu­deš môcť otes­to­vať na sú­ťaži v je­dení bur­grov a za­hrá ti k tomu AC/DC Re­vi­val či Pu­ding Pani El­vi­so­vej.

Kedy? 29. – 30. jún

Vstu­penky: zdarma

Fes­ti­val chutí Nit­rian­skeho kraja

Skvelú gas­tro­nó­miu ne­náj­deš len v Bra­ti­slave, ale aj v Nitre, kde sa už štvrtý rok koná tento chutný fes­ti­val. Jeho sú­čas­ťou je tiež po­du­ja­tie Ja­ho­dová Nitra, kde, ako inak, náj­deš najmä po­chúťky pri­pra­vené z ja­hôd, kto­rých pes­to­va­nie má v tomto kraji tra­dí­ciu. Ak­cia sa usku­toční na Sta­rom rínku, kde sa pred­sta­via pes­to­va­te­lia, vý­rob­co­via re­gi­onál­nych špe­cia­lít, re­štau­rá­cie, stre­et­fo­ody, víno či káva. Jed­nou z top ak­ti­vít bude pe­če­nie ja­ho­do­vej bub­la­niny, z kto­rej vznikne ná­pis Nitra. Sú­čas­ťou je aj fes­ti­val bub­nov Drum­po­int stage či ta­nečné vy­stú­pe­nia.

Kedy? Už túto so­botu 2. júna

Vstu­penky: zdarma 

Víno pod hviez­dami

Je niečo lep­šie, ako spo­je­nie let­ného ve­čera a dob­rého vína? Mys­líme si, že nie, preto by si ne­mal chý­bať na dru­hom roč­níku po­du­ja­tia, ktoré spája sle­do­va­nie pa­da­jú­cich hviezd s bo­hém­skym po­pí­ja­ním vína. Užiť si ho mô­žeš v Pe­zin­ských vi­noh­ra­doch s krás­nym vý­hľa­dom, kde sa pred­sta­via lo­kálni vi­nári, ale mô­žeš tu ochut­nať aj rôzne gri­lo­vané špe­cia­lity, gu­láš, syry, ko­láče či kávu. De­gus­tá­ciu ti sprí­jem­nia kon­certy Ka­ta­ríny Kor­ček s Jer­gu­šom Orav­com či Zu­zany Mi­kul­co­vej. Na mieste bude k dis­po­zí­cii aj hvez­dár­sky ďa­le­ko­hľad.

Kedy? 11. au­gusta

Vstu­penky: 11 eur, v cene vstup­ného je po­hár a 10 de­gus­tač­ných lís­tkov

Ak ne­máte ešte prog­ram na 11. au­gust, tak Víno pod hviez­dami je tá správna voľba ;) :) :)

Lís­tky v pre­daji na:
https://www.wi­somm.com/event/xJG3x6Z7hcJc­nyZbR

Uve­rej­nil po­u­ží­va­teľ Kar­pat­ská muška 6. máj 2018

Uve­rej­nil po­u­ží­va­teľ Kar­pat­ská muška 30. máj 2018

Ak ne­máš rád masy a upred­nost­ňu­ješ men­šie ak­cie, ktoré ťa vždy nie­čím prek­va­pia, ur­čite si vy­be­rieš. :)

Pridať komentár (0)