Toto bistro má kuchyňu ako od mamy a vrátiš sa ňou do detstva

Linda Cebrová / 14. septembra 2018 / Food biznis

zdroj: Žufaňa
  • Janka, Eva a Kris­tína sú ro­dené Bra­ti­slav­čanky, ktoré mali gu­ráž a pus­tili sa v hlav­nom meste do pod­ni­ka­nia v gas­tre
  • Tri ženy ne­znalé zá­ko­nov gas­tro­nó­mie a biz­nisu do­ká­zali vy­tvo­riť uni­kátny kon­cept bis­tra s náz­vom Žu­faňa

Na vý­datné ra­ňajky sem mô­žeš zbe­hnúť už o sied­mej ráno. Ča­kať ťa tu budú jedlá, na kto­rých mnohí z nás vy­ras­tali a do­dnes v nás pre­bú­dzajú nos­tal­gické spo­mienky.

„V Žu­fani ser­ví­ru­jeme tra­dičnú ku­chyňu „šmrn­c­nutú“ sú­čas­nými trendmi. Toho sa chceme dr­žať aj v bu­dúc­nosti. Pô­vodná slo­ven­ská ku­chyňa sa v pod­mien­kach dneš­ného sveta ťažko trávi. Sna­žíme sa ju od­ľah­čiť – ne­za­hus­ťu­jeme mú­kou, sla­díme al­ter­na­tívne a po­dobne. Nie­ktoré re­cepty sta­rých mám však po­va­žu­jeme za svätý grál a do­dr­žu­jeme pô­vodné re­cep­túry do­bodky,“ po­ve­dala Janka pre Star­ti­tup.

Ich „re­ví­rom“ prek­va­pu­júco nie je per­spek­tívne cen­trum mesta, ale Du­lovo ná­mes­tie v Ru­ži­nove. O kli­en­telu však nú­dzu ne­majú. „Ve­rili sme, že aj me­dzi by­tov­kami je pries­tor na kva­litné gas­tro a ľu­dia budú radi za miesto, ktoré im na­hradí stret­nu­tia vo vlast­nej obý­vačke a ob­ľú­bia si aj tú našu, ve­rejnú,“ myslí si Janka.

Ich jedlá z vždy čerstvých su­ro­vín každé ráno pri­lá­kajú do bis­tra de­siatky ľudí. Už pri dve­rách cí­tiť ok­rem vône čerstvo uva­re­nej kaše aj ka­ma­rát­sku, ot­vo­renú at­mo­sféru, vďaka kto­rej tu vzni­kajú vzácne roz­ho­vory a ne­nú­tený ne­twor­king aj me­dzi ľuďmi, ktorí sa ni­kdy pred­tým ne­vi­deli.

Ako to už býva pri za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľoch v slo­ven­ských pod­mien­kach, ani pre tro­j­icu Slo­ve­niek za­čiatky ne­boli pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou. Stálo ich to veľa ná­roč­ných roz­hod­nutí, boj s vlast­ným stra­chom, ako aj hnev na ne­zmy­selné zá­kony.

„Mys­lím, že chuť vzdať sa, je zá­klad­nou vý­ba­vou za­čí­na­jú­ceho pod­ni­ka­teľa. Akási skúška správ­nosti. Ak pre­ko­náte ťažké za­čiatky, zo­celí vás to a je prav­de­po­dobné, že vy­dr­žíte tlak, ktorý na vás čaká prvé ne­isté me­siace. Ono tie za­čiatky sku­točne nie sú sranda. Po­čí­na­júc by­rok­ra­tic­kou ná­roč­nos­ťou, ne­pre­hľad­nos­ťou úko­nov, ktoré mu­síte ab­sol­vo­vať, cez mi­ni­málne mož­nosti zís­kať ako za­čí­na­júca firma fi­nan­cie,“ pre­zra­dila Janka.

Dnes sa už nad týmto ob­do­bím môžu len po­us­miať, pre­tože ich ob­raty ho­vo­ria samé za seba. Denne sa v ich bis­tre predá aj 200 ra­ňa­jok. Ich clai­mom je „som na kašu“, čo už samo o sebe pre­zrá­dza, aké jedlo je ich hlav­nou do­mé­nou.

Za rok 2016 tržby bis­tra pre­kro­čili 150-ti­síc eur, za ten uply­nulý to ne­bude o nič hor­šie. Aj keď sa im ich po­čia­točná in­ves­tí­cia 75-ti­síc eur ešte ne­vrá­tila, je to len otázka času.

A akú radu majú hú­žev­naté Slo­venky pre všet­kých, ktorí sa chcú pus­tiť do vlast­ného biz­nisu? „Moja rada znie: Veľa sa roz­prá­vajte s ľuďmi, ktorí pod­ni­kajú. Ve­dia vám po­ra­diť, zo­rien­to­vať vás, vy­strí­hať pred zby­toč­nými chy­bami,“ do­dala pre Janka pre Star­ti­tup.

Pridať komentár (0)