Veľká akcia Ryanairu: Letenky z Bratislavy za fantastické ceny, ktorým ťažko odoláš

  • Ešte stále nevieš, kam sa vybrať na dovolenku alebo len predĺžený víkend
  • K rozhodnutiu ti možno pomôže zoznam od Ryanairu
  • Ten je plný akciových leteniek a to najmä v májových a júnových temínoch
wq
pexels.com/flickr.com
  • Ešte stále nevieš, kam sa vybrať na dovolenku alebo len predĺžený víkend
  • K rozhodnutiu ti možno pomôže zoznam od Ryanairu
  • Ten je plný akciových leteniek a to najmä v májových a júnových temínoch

Niš od 9,99 eur

Nevieš, čo s víkendom? Sprav si výlet do trochu netradičnej destinácie – srbského Nišu. Veď kto by sa nechcel len tak vydať do neznámeho mesta na Balkánskom polostrove, o ktorom mnohí ani len nepočuli?

Cesta z letiska

Z letiska do centra sa dopravíš autobusom č. 34 za cca 0,50 € (60 dinárov). Tieto peniaze platíš až v autobuse počas jazdy, preto je dobré mať pri sebe hotovosť. Autobus jazdí každých cca 15 – 30 minút a cesta trvá asi 10 minút. Do mesta je to približne 3 kilometre. Môžeš použiť aj taxi, ktoré sú naľavo od hlavnej haly. Vyjde ťa asi 5-6 eur.

Tip na ubytovanie

Lacné ubytovanie v meste Niš zabezpečujú desiatky súkromných apartmánov/penziónov a hotelov. Výborné ohlasy majú štvorhviezdičkové The Only One Apartment, sídliace v historickej budove z roku 1880. Veľkou výhodou je poloha neďaleko hlavného námestia a Nišskej pevnosti (100 metrov), v pešej dostupnosti sú aj ďalšie zaujímavé atrakcie.  Za noc tu zaplatíš okolo 12 eur osoba/noc.

Ďalšie rodinné overené zariadenie s vynikajúcimi hodnoteniami nesie názov Imper I.M.D. Bed and Breakfast. Jednou z hlavných predností je centrálna poloha neďaleko hlavných pamätihodností. V cene za pobyt, ktorá sa pohybuje okolo 18 eur osoba/noc sú zahrnuté dokonca aj raňajky.

Bologna od 12,99 eur

Taliansko je bezodnou studnicou nádherných miest. Bologna, starobylé univerzitné mesto, je jedným z nich. Dominuje jej kultúrne bohatstvo. Mesto je známe aj ako červené. Prečo práve červené? Možno za to môže farba tehlových striech alebo farba budov z neomietnutých tehál.

Cesta z letiska do Bologne

Jednou z možností ako sa dostať z letiska do Bologne je využiť Aerobus spoločnosti ATC. Cena lístka z letiska do Bologne je 6 eur. V meste môžeš využiť sieť verejnej autobusovej dopravy tej istej spoločnosti. Cena lístka je 1,30 eur a platí 60 minút od označenia.

Tip na ubytovanie

Veľmi dobre hodnotené ubytovanie priamo v centre je MiaVia Apartments Marconi. Námestie Piazza Maggiore je od apartmánu vzdialené len 800 metrov, zatiaľ čo ulica Via Zamboni je vzdialená 1,1 km. Najbližšie letisko Guglielmo Marconi je situované vo vzdialenosti 5 km, takže všetko potrebné máš naozaj v blízkej vzdialenosti.  Za ubytovanie tu zaplatíš okolo 25 eur noc/osoba

Veľmi dobrou alternatívou je aj zariadenie We_Bologna, ktoré sa nachádza 10 minút pešo od Múzea moderného umenia MAMbo a 2 km od námestia Piazza Maggiore. Samozrejmosťou je klimatizácia a bezplatné Wi-Fi pripojenie. V záhrade sa dokonca konajú živé koncerty a vystupujú tu DJs.

Eind­ho­ven od 14, 99 eur

Eind­ho­ven je jed­ným z naj­väč­ších a naj­star­ších miest kra­jiny tu­li­pá­nov. Mesto leží ne­ďa­leko hra­níc s Bel­gic­kom a Ne­mec­kom na ju­ho­vý­chode Ho­land­ska. Te­raz máš pritom možnosť si do tejto des­ti­ná­cie v blíz­kosti Am­ster­damu kúpiť le­tenky za naozaj lákavú cenu.

Cesta z letiska

Z le­tiska pre­máva do mesta au­to­bus každú chvíľu, pri­čom sa strieda zrých­lený a po­malý shuttle. Za­stávku uvi­díš hneď keď vy­j­deš z le­tiskovej haly, takže sa ne­mu­síš báť, že by si tu blú­dil. Lís­tok stojí 3,50 eura a kú­piť si ho mô­žeš v au­to­mate na za­stávke alebo u vo­diča.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: eindhovenairport.nl

Tip na ubytovanie

Vý­borné hod­no­te­nia má štvor­hviez­dič­kový Park Plaza Eind­ho­ven v cen­tre mesta. Ide o lu­xusný vý­ber za 53 eur osoba/noc. Hos­tia majú k dis­po­zí­cii saunu, po­sil­ňovňu, krytý ba­zén a 3 re­štau­rá­cie. V blíz­kom okolí je mú­zeum Van Ab­be­mu­seum a park.

Ce­novo vý­hodný je aj štý­lový De­sign Ho­tel Glow Eind­ho­ven za veľmi vý­hod­ných 44 eur osoba/noc. Ho­tel je v ab­so­lút­nom cen­tre mesta, hneď vedľa vla­ko­vej sta­nice.

Rím od 16,99 eur

Čo je pre hu­dob­ní­kov v kla­sic­kej hudbe Bach, to je pre ces­to­va­te­ľov a his­to­ric­kých fa­na­ti­kov Rím. Ni­kde inde na svete nie je na jed­nom mieste toľko pa­mia­tok sve­to­vej triedy ako práve v hlav­nom meste Ta­lian­ska, ktoré leží na rieke Ti­ber.  Na Ríme je skvelé, že na jeho náv­števu ne­pot­re­bu­ješ veľa času ani pe­ňazí. Priamo z Bra­ti­slavy sa sem do­sta­neš len za ho­dinu a 40 mi­nút.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: lonelyplanet.com

Cesta z letiska

le­tiska Ciam­pino sa do­sta­neš via­ce­rými au­to­bu­so­vými lin­kami priamo na hlavnú že­lez­ničnú sta­nicu Ter­mini. Cesta ti ne­za­be­rie viac ako ho­dinu. Sú­kromný pre­pravca Ter­ra­vi­sion po­núka lís­tky už od 5 eur. Keď už bu­deš v cen­tre dia­nia, od­po­rú­čame vy­ba­viť si takz­vaný Roma Pass.

Tip na ubytovanie

Me­dzi ob­ľú­bené a ce­novo do­stupné ho­tely podľa Tri­pad­vi­sor patrí troj­hviez­dič­kový Mer­cure Roma Piazza Bo­lognaCon­dotti Ho­tel, Ho­tel Le Cla­risse al Pant­heon alebo dvoj­hviez­dič­kový Ho­tel Ita­lia. Re­zer­vá­cie si po­hodlne uro­bíš cez bo­ooking.com.

Čo sa týka hos­te­lov, naj­po­pu­lár­nej­šie sú Youth Sta­tion Hos­tel, The Yel­low, Funny Pa­lace Rome, Hos­tel Ales­san­dro Pa­lace & Bar alebo Pal­la­dini Hos­tel Rome. Ceny za noc sa po­hy­bujú od 12 eur na osobu.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech