BIKO­NUR — Najk­raj­šie mest­ské bicykle s roz­um­nou cenou, ktoré kúpiš na Slo­ven­sku

Michal Harvan / 30. mája 2016 / Zo Slovenska

Pamä­táš si, ako si sa ako malý učil jaz­diť na bicykli? S pomoc­nými kolies­kami? To boli zlaté časy. Bicyk­lo­va­nie je čin­nosť, ktorú si zami­luje každý. My sme si poke­cali s Ľubo­šom Jur­gom, ktorý svoju vášeň pre­ta­vil v pod­ni­ka­nie.

Ahoj Ľubo, pred­stav nám seba. Kto si, čo si, čo robíš?:) 

Ahoj, som 33 – ročný ženáč s čerstvým prí­ras­tkom do rodiny :) Živím sa hlavne pod­ni­ka­ním v oblasti športu a špor­to­vej výživy. Mojou hlav­nou čin­nos­ťou je výroba a pre­daj štý­lo­vých mest­ských bicyk­lov značky BIKO­NUR. Jeden z mojich ďal­ších pro­jek­tov je naprí­klad Pro­te­in­Nuts. Odpo­rú­čam ochut­nať, naj­lep­šie ore­chové maslá na trhu :)

Ako dlho sa venu­ješ cyk­lis­tike? Si pro­fe­si­onál?

Pro­fe­si­onál nie som, ale cyk­lis­tiku som vždy zbož­ňo­val a mám veľa odjaz­dené, ako na cest­nom tak aj hor­skom biku. Pred tým, ako som začal pod­ni­kať, som pra­co­val pre význam­ného impor­téra bicyk­lov v Čes­kej Repub­like. Tam som aj zis­til, čo všetko takýto busi­nes obnáša.

Biko­nur fun­guje už nejakú tú dobu. Ako vzniklo?

Od spus­te­nia ube­hol zhruba jeden rok. Prvotný nápad mal môj obchodný par­tner Juraj a spo­ločne sme to následne dotiahli až ku spus­te­niu pre­daja. Bol to cel­kom dlhý pro­ces, kde pod­statnú časť zabral výber správ­nych dodá­va­te­ľov.

1239647_10201762030033908_21183474_n

fotka: archív Ľ.J.

A prečo názov Biko­nur? :)

Pred tým ako sme vybrali názov Biko­nur sme mali asi 50 iných. Hneď, ako nás napadlo toto slovo, tak sme vedeli, že to je ono! Dobre sa to pamätá, je v tom zakom­po­no­vaný bike a pekne to ladí s našim clai­mom CITY IS OUR SPACE. Preto aj tá raketka v našom znaku.

Bicykle sa pre­dá­vajú na kaž­dom rohu. Vďaka čomu je teda Biko­nur dlho­dobo pre zákaz­ní­kov zau­jí­mavý?

Áno to máš úplnú pravdu. Bikov je na kaž­dom rohu veľa. My sa chceme odli­šo­vať hlavne ori­gi­nál­nym desig­nom a mož­nos­ťou nakom­bi­no­vať si svoj bike čisto podľa svo­jej pred­stavy. Na našich strán­kach máme vytvo­rený kon­fi­gu­rá­tor, kde si zákaz­ník môže jed­no­du­chým spô­so­bom nakom­bi­no­vať svoj ide­álny bike. Zákaz­ník si môže vybrať farbu ráfi­kov, pneuma­tík, ruko­vätí atď. Toto všetko pri zacho­vaní veľmi priaz­ni­vej ceny. Bike odo­sie­lame na 80% zlo­žený v kra­bici. Pri­lo­žený je stručný návod, ako si bike dokon­čiť, takže šikov­nejší nemu­sia cho­diť nikde.

Optimized-bike_14

fotka: archív Ľ.J.

Aké sú špe­ci­fiká trhu pre bicykle? V čom sa líšia od iných pre­da­jov cez eshop?

U bikov je prob­lém že nie sú opa­ko­vané nákupy, takže zaro­biť musíme už pri prvom nákupe čomu treba pris­pô­so­bo­vať aj volenú formu pro­pa­gá­cie.

Má biz­nis s bicy­klami hra­nice? Chceli by ste napr., aby na ňom jaz­dil aj pre­zi­dent SR?

Ak si toto pán Kiska číta a mal by záu­jem o štý­lový dopravný pros­trie­dok do pre­zi­dent­ského paláca, veľmi radi jeden BIKO­NUR poskyt­neme. Bude nám cťou. Naš dlho­dobý cieľ je pokryť kra­jiny EU. Na bicykle dávame momen­tálne ja dopravu zdarma po celej EU. Už teraz odo­sie­lame zhruba polo­vicu bikov do oko­li­tých štá­tov.

02

fotka: archív Ľ.J.

Plá­nu­jete do budúcna aj roz­ší­riť svoje port­fó­lio? Napr. o modi­fi­ko­vané elek­trické bicykle?

Áno, určite plá­nu­jeme port­fó­lio roz­ši­ro­vať. Zame­ria­vať sa budeme stále na mest­ské bicykle. Plá­nu­jeme zara­diť do ponuky napr. mest­ské skla­dačky. Elek­trické bicykle neplá­nu­jeme, sna­žíme sa udžať naše ceny nízko, aby sme oslo­vili čo naj­šir­šie spek­trum zákaz­ní­kov.

Dnes už exis­tuje kopa doprav­ných pros­tried­kov (Whe­ela, Long­bo­ardy atď.) ktoré dokážu nahra­diť bicykle a pri­tom fun­gujú na podob­nom, ak nie rov­na­kom prin­cípe. Nebo­jíte sa, že do budúcna hlavne mladí budú pre­fe­ro­vať práve tieto náh­rady, pre­tože to začína byť cel­kom trendy?

Z môjho pohľadu určite nie. Už len pokiaľ sa chceš pre­pra­viť na troška dlh­šiu vzdia­le­nosť tak spo­mí­na­ným pros­tried­kom dochá­dza ‘‘dych‘‘. Bike je proste kla­sika :)

Čo by si pora­dil člo­veku, ktorý chce začať pod­ni­kať v tomto seg­mente?

Určite musí mať vzťah k cyk­lis­tike a pro­dukt by mal byt nie­čím ori­gi­nálny, aby zau­jal a nesp­ly­nul s tisíc­kami iných. Je to beh na dlhú trať, takže aj veľa trpez­li­vosti a nepo­ľa­vu­júcu chuť pra­co­vať.

12002855_496492797184277_7486937720537931103_n

fotka: FB/Bikonur

Dostal si chuť ísť sa bicyk­lo­vať? Star­ti­tup už zaj­tra pre teba a tvojho kamoša/kamošku pri­ne­sie mož­nosť zís­kať krásne bicykle Bel­lat­rixCursa. Sle­duj pozorne náš Face­book!

Pridať komentár (0)