Lúčky: Najk­rajší vodo­pád Slo­ven­ska sa nachá­dza upro­stred dediny

interez.sk / 22. októbra 2016 / Zaujímavosti

Jeden z najk­raj­ších a naj­výz­nam­nej­ších slo­ven­ských vodo­pá­dov. Nachá­dza sa upro­stred dediny a prí­stup k nemu je úplne jed­no­du­chý. Nav­ští­vil si už vodo­pád Lúčky?

Národná prí­rodná pamiatka vodo­pád Lúčky je jed­ným z pia­tich vodo­pá­dov, ktoré si vyslú­žili takýto stu­peň ich ochrany. Nepatrí síce ani zďa­leka medzi naj­vyš­šie vodo­pády našej kra­jiny, no svo­jou krá­sou a dostup­nos­ťou sa stal jed­ným z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších. Lúčan­ský vodo­pád náj­deš v obci Lúčky, kde si z výletu za krá­sami prí­rody môžeš spra­viť rovno rela­xačný víkend. Nachá­dzajú sa tu totiž kúpele, ktoré nav­šte­vujú nie­len pacienti s rôz­nymi zdra­vot­nými prob­lé­mami, ale aj mnoho ľudí túžia­cich po relaxe.

Vodo­pád Lúčky patrí medzi 5 naj­výz­nam­nej­ších vodo­pá­dov Slo­ven­ska a vyslú­žil si aj „titul“ národ­nej prí­rod­nej pamiatky. Niet divu… Nepatrí medzi naj­vyš­šie, ale cel­kom určite medzi najk­raj­šie. Celý vodo­pád stojí na tra­ver­tí­no­vom pod­loží. Terasy z tra­ver­tínu majú od pár desia­tok cen­ti­met­rov až po cel­kovú výšku vodo­pádu, teda 12 met­rov. Vďaka tomuto hor­ni­no­vému pod­lo­žiu je voda vo vodo­páde sfar­bená do zau­jí­ma­vých ble­do­mod­rých odtie­ňov. V lete sa v „bazéne“ pod vodo­pá­dom môžeš dokonca aj okú­pať. Voda je tu veľmi čistá, no keďže ide o národnú prí­rodnú pamiatku, skús sa posta­rať o to, aby takou aj zostala.

ephoto.sk
ephoto.sk
podchocom.sk
podchocom.sk

Vodo­pád Lúčky bol za národnú prí­rodnú pamiatku vyhlá­sený v roku 1974. Len neďa­leko vodo­pádu náj­deš hneď ďal­šiu prí­rodnú krásu, a to Lúčan­ské tra­ver­tíny, ktoré sú národ­nou prí­rod­nou pamiat­kou od roku 1975. O niečo ďalej náj­deš aj zná­mej­šie Beše­ňov­ské tra­ver­tíny. Ak sa ti z obce Lúčky nechce nikde ces­to­vať, môžeš nav­ští­viť aj miestne kúpele, ktoré fun­gujú už od roku 1761. Voda v kúpe­ľoch priaz­nivo pôsobí na rôzne zdra­votné prob­lémy od gyne­ko­lo­gic­kých, cez onko­lo­gické, až po prob­lémy pohy­bo­vého ústro­jen­stva.

Branislav Krátky, hiking.sk
Bra­ni­slav Krátky, hiking.sk
kupele-na-slovensku.sk
kupele-na-slovensku.sk

Ak teda nemáš čo s jesen­nými víkendmi, nevá­haj. Kúpele, vodo­pád, tra­ver­tíny v Lúč­kach a bez­platné ter­málne kúpa­lisko upro­stred lesa v Kala­me­noch.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej fotografie:Branislav Krátky, hiking.sk

Pridať komentár (0)