Lúč­ky: Najk­raj­ší vodo­pád Slo­ven­ska sa nachá­dza upro­stred dedi­ny

interez.sk / 22. októbra 2016 / Zaujímavosti

Jeden z najk­raj­ších a naj­výz­nam­nej­ších slo­ven­ských vodo­pá­dov. Nachá­dza sa upro­stred dedi­ny a prí­stup k nemu je úpl­ne jed­no­du­chý. Nav­ští­vil si už vodo­pád Lúč­ky?

Národ­ná prí­rod­ná pamiat­ka vodo­pád Lúč­ky je jed­ným z pia­tich vodo­pá­dov, kto­ré si vyslú­ži­li taký­to stu­peň ich ochra­ny. Nepat­rí síce ani zďa­le­ka medzi naj­vyš­šie vodo­pá­dy našej kra­ji­ny, no svo­jou krá­sou a dostup­nos­ťou sa stal jed­ným z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších. Lúčan­ský vodo­pád náj­deš v obci Lúč­ky, kde si z výle­tu za krá­sa­mi prí­ro­dy môžeš spra­viť rov­no rela­xač­ný víkend. Nachá­dza­jú sa tu totiž kúpe­le, kto­ré nav­šte­vu­jú nie­len pacien­ti s rôz­ny­mi zdra­vot­ný­mi prob­lé­ma­mi, ale aj mno­ho ľudí túžia­cich po rela­xe.

Vodo­pád Lúč­ky pat­rí medzi 5 naj­výz­nam­nej­ších vodo­pá­dov Slo­ven­ska a vyslú­žil si aj „titul“ národ­nej prí­rod­nej pamiat­ky. Niet divu… Nepat­rí medzi naj­vyš­šie, ale cel­kom urči­te medzi najk­raj­šie. Celý vodo­pád sto­jí na tra­ver­tí­no­vom pod­lo­ží. Tera­sy z tra­ver­tí­nu majú od pár desia­tok cen­ti­met­rov až po cel­ko­vú výš­ku vodo­pá­du, teda 12 met­rov. Vďa­ka tomu­to hor­ni­no­vé­mu pod­lo­žiu je voda vo vodo­pá­de sfar­be­ná do zau­jí­ma­vých ble­do­mod­rých odtie­ňov. V lete sa v „bazé­ne“ pod vodo­pá­dom môžeš dokon­ca aj okú­pať. Voda je tu veľ­mi čis­tá, no keď­že ide o národ­nú prí­rod­nú pamiat­ku, skús sa posta­rať o to, aby takou aj zosta­la.

ephoto.sk
ephoto.sk
podchocom.sk
podchocom.sk

Vodo­pád Lúč­ky bol za národ­nú prí­rod­nú pamiat­ku vyhlá­se­ný v roku 1974. Len neďa­le­ko vodo­pá­du náj­deš hneď ďal­šiu prí­rod­nú krá­su, a to Lúčan­ské tra­ver­tí­ny, kto­ré sú národ­nou prí­rod­nou pamiat­kou od roku 1975. O nie­čo ďalej náj­deš aj zná­mej­šie Beše­ňov­ské tra­ver­tí­ny. Ak sa ti z obce Lúč­ky nech­ce nikde ces­to­vať, môžeš nav­ští­viť aj miest­ne kúpe­le, kto­ré fun­gu­jú už od roku 1761. Voda v kúpe­ľoch priaz­ni­vo pôso­bí na rôz­ne zdra­vot­né prob­lé­my od gyne­ko­lo­gic­kých, cez onko­lo­gic­ké, až po prob­lé­my pohy­bo­vé­ho ústro­jen­stva.

Branislav Krátky, hiking.sk
Bra­ni­slav Krát­ky, hiking.sk
kupele-na-slovensku.sk
kupele-na-slovensku.sk

Ak teda nemáš čo s jesen­ný­mi víkend­mi, nevá­haj. Kúpe­le, vodo­pád, tra­ver­tí­ny v Lúč­kach a bez­plat­né ter­mál­ne kúpa­lis­ko upro­stred lesa v Kala­me­noch.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej fotografie:Branislav Krát­ky, hiking.sk

Pridať komentár (0)