Ľudia bez domova sa v mrazivej kampani prihovárajú Slovákom

Alexandra Valkova / 7. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Zimná kam­paň OZ Va­gus je asi najm­ra­zi­vej­šia, akú ste kedy vi­deli
  • Ľu­dia bez do­mova sa cez Mi­ku­láš­sku rie­kanku pri­ho­vá­rajú ľu­ďom, od kto­rých po­tre­bujú po­moc
  • Zima pred­sta­vuje pre týchto ľudí to naj­ťaž­šie a naj­hro­zi­vej­šie ob­do­bie v roku
  • Po­môcť týmto ľu­ďom mô­žete buď jed­no­ra­zovo alebo im mô­žete pris­pie­vať ľu­bo­voľný prís­pe­vok každý me­siac
zdroj: Tomáš Halász
  • Zimná kam­paň OZ Va­gus je asi najm­ra­zi­vej­šia, akú ste kedy vi­deli
  • Ľu­dia bez do­mova sa cez Mi­ku­láš­sku rie­kanku pri­ho­vá­rajú ľu­ďom, od kto­rých po­tre­bujú po­moc
  • Zima pred­sta­vuje pre týchto ľudí to naj­ťaž­šie a naj­hro­zi­vej­šie ob­do­bie v roku
  • Po­môcť týmto ľu­ďom mô­žete buď jed­no­ra­zovo alebo im mô­žete pris­pie­vať ľu­bo­voľný prís­pe­vok každý me­siac

Ľu­dia bez do­mova, ktorí ne­majú prí­stre­šok a pre­spá­vajú vonku, často žijú v ob­rá­te­nom re­žime. V noci ne­spia, pre­tože sa boja, že za­mrznú. Všetko ob­le­če­nie majú pre­mo­čené a ne­majú si ho ani kde vy­su­šiť. Cez deň sa sna­žia nájsť miesto v teple, v kto­rom sa môžu vy­spať. Pri pre­spá­vaní vonku im však hrozí pod­c­hla­de­nie a omrz­liny. Ľud­ský or­ga­niz­mus sa na­máha viac, aby sa za­hrial, čím sa nad­merne vy­čer­páva. Prie­beh cho­rôb býva ťažší, a tak aj chrípka alebo zá­pal pľúc môžu mať vážne ná­sledky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: To­máš Ha­lász

Zimné ob­do­bie je pre ľudí bez do­mova naj­ne­bez­peč­nej­šie. S tý­mito ľuďmi už roky pra­cuje ob­čian­ske zdru­že­nie Va­gus, ktoré po­máha v te­réne, den­nom cen­tre a pri zís­kaní pr­vého bý­va­nia. Va­gus za­mest­náva 17 so­ciál­nych pra­cov­ní­kov. Tí za tento rok po­mohli 1800 ľu­ďom na ich ceste z ulice, čo je tak­mer po­lo­vica všet­kých ľudí bez do­mova na území Bra­ti­slavy.

Od no­vem­bra pod­ni­kol v Bra­ti­slave Va­gus 17 krí­zo­vých zá­sa­hov a ná­sled­kom chladu zo­mreli už 2 ľu­dia bez do­mova. O ži­vot prišli vply­vom po­ča­sia a zlého zdra­vot­ného stavu, na kto­rom sa pod­pí­sali roky strá­vené na ulici.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: To­máš Ha­lász

S prí­cho­dom najc­hlad­nej­ších dní, ktoré ne­pred­sta­vujú pre kaž­dého ra­dosť, sa OZ Va­gus ob­ra­cia na ľudí s pros­bou o po­moc. V tomto pred­via­noč­nom ob­dobí preto na­sa­dilo kam­paň, v kto­rej neh­rajú herci, ale re­álni ľu­dia bez do­mova.

Vo vi­deu sa cez známku rie­kanku Snie­žik sa nám chu­melí, zi­mička už prišla, pri­ho­vá­rajú ľu­ďom, ktorí im môžu po­môcť ľu­bo­voľ­nou su­mou či už cez jed­no­ra­zový alebo pra­vi­deľný me­sačný prís­pe­vok. Ľu­dia môžu pris­pieť na čin­nosť Va­gusu na webe zima.va­gus.sk. O celú kam­paň sa po­sta­rala PR agen­túra Se­e­same.

Pridať komentár (0)