Ľudia definitívne rozhodli o novej skratke EČV pre Bratislavu

  • Po­lí­cia Slo­ven­skej re­pub­liky pred časom ohlá­sila an­ketu, v kto­rej mohli ľudia hla­so­vať za novú skratku štát­nej po­zná­va­cej značky vo­zidla pre Bra­ti­slavu
  • Keďže skratka BL v kom­bi­ná­cií s 3 čís­li­cami a 2 ko­neč­nými pís­me­nami nie je ne­ko­nečná, bolo potrebné nájsť novú variantu
  • Dnes sa jednoznačným víťazom stala skratka BT
cila
Pixabay
  • Po­lí­cia Slo­ven­skej re­pub­liky pred časom ohlá­sila an­ketu, v kto­rej mohli ľudia hla­so­vať za novú skratku štát­nej po­zná­va­cej značky vo­zidla pre Bra­ti­slavu
  • Keďže skratka BL v kom­bi­ná­cií s 3 čís­li­cami a 2 ko­neč­nými pís­me­nami nie je ne­ko­nečná, bolo potrebné nájsť novú variantu
  • Dnes sa jednoznačným víťazom stala skratka BT

Aj keď sa na Slo­ven­sku a hlavne v na­šom hlav­nom meste oro­duje za viac eko­lo­gické sprá­va­nie a me­nej áut na ces­tách, re­a­lita je iná. Šta­tis­tiky za po­sledné roky po­tvr­dzujú ras­túci trend v po­čte no­vých áut na ces­tách.

V roku 2016 bolo v Bra­ti­slave evi­do­va­ných 278 111 osob­ných vo­zi­diel, za rok  2017 to bolo 293 765 osob­ných vo­zi­diel a do konca au­gusta 2018 to bolo 305 099 osob­ných vo­zi­diel. Viac šta­tis­tík si mô­žeš náj­deš na tejto stránke.

V hla­so­vaní boli štyri mož­nosti: BD, BE, BI a BT. Dnes je už oficiálne jasné, že nová skratka EČV pre Bratislavu je BT. Práve táto skratka vyhrala s jednoznačným náskokom.

Prehľad výsledkov anketových kôl:

 

1. semifinále

BE – 57% (13 000)

BD – 43% (10 000)

Celkový počet hlasujúcich: viac ako 23 000

2. semifinále

BT – 85% (18 000)

BI – 15% (3 300)

Celkový počet hlasujúcich: viac ako 21 000

Finále

BT – 89% (26 000)

BE – 11% (3 200)

Celkový počet hlasujúcich: viac ako 29 000

 

Celkový rebríček po zrátaní všetkých hlasov:

  1. BT – 44 000
  2. BE – 16 200
  3. BD – 10 000
  4. BI – 3 300

Celkový počet hlasujúcich: 73 500

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech