Ľudia v Indii využí­vajú verejné Wi-Fi na sle­do­va­nie porna

Dárius Polák / 24. októbra 2016 / Zaujímavosti

Face­book a Google spus­tili svoje vlastné ini­cia­tívny na Wi-Fi zdarma pre verej­nosť v Indii, no zdá sa, že ľudia ju nevy­uží­vajú tak, ako tech giganti oča­ká­vali.

Podľa úda­jov zhro­maž­de­ných na jed­nej z naj­ruš­nej­ších vla­ko­vých sta­níc, pou­ží­va­te­lia využí­vajú verejné Wi-Fi pre­dov­šet­kým na sle­do­va­nie porna. Údaje pozbie­ral posky­to­va­teľ inter­netu Rail­Tel, ktorý ponúka inter­net zadarmo dopo­siaľ na 23 vla­ko­vých sta­ni­ciach v Indii v rámci par­tner­stva s Google.

Z viac než kto­rých­koľ­vek iných sta­níc v kra­jine, kde sa služba verej­ných Wi-Fi spus­tila sa na vla­ko­vej sta­nici Patna využíva naj­viac, pre­dov­šet­kým však pre poze­ra­nie porna,” tvrdí hovorca Rail­Tel (meno nebolo zve­rej­nené). Po Patne nasle­duje Jai­pur a Ben­ga­luru, nachá­dza­júca sa v New Delhi.

2

foto: mashable.com

Patna je naj­ruš­nej­šou sta­ni­cou v kra­jine, kedy ňou denne prejde vyše 200 vla­kov. Podľa úda­jov, ľudia po porne naj­viac sle­dujú You­tube a Wiki­pe­diu. Zvy­šok pomo­cou Wi-Fi sťa­huje apli­ká­cie a Bol­ly­wood alebo Hol­ly­wood filmy.

V súčas­nosti Rail­Tel posky­tuje 1 GB Wi-Fi, no plá­nuje to roz­ší­riť na 10 GB v dôsledku poma­lého inter­netu. Minis­ter­stvo dopravy plá­nuje verejnú Wi-Fi v nasle­du­jú­cich 3 rokoch poskyt­núť do všet­kých význam­ných vla­ko­vých sta­níc po celej kra­jine. Do konca tohto roka bude verejná Wi-Fi dostupná v 100 hlav­ných sta­ni­ciach. Do plá­no­va­ných 3 rokov by mala byť dostupná v 400 vla­ko­vých sta­ni­ciach. Ak sa to dokáže, pôjde o naj­väčší sys­tém verej­ných Wi-Fi na celom svete.

4

foto: scoop-whoop.com

Mum­bai Cen­tral bola pri­tom prvou vla­ko­vou sta­ni­cou, kde si ľudia mohli vyskú­šať Wi-Fi zdarma.

Rail­Tel posky­tol navyše údaje z iných oblastí, no nepo­de­lil sa o detaily, ktoré pou­ží­va­te­lia vyhľa­dá­vajú. Neskôr zas vyhlá­sil, že údaje môžu byť nepresné, pre­tože ako posky­to­va­teľ inter­netu nesle­duje dôkladne, aké web­stránky si jeho pou­ží­va­te­lia pre­hlia­dajú. Čo tým chcel pove­dať však nikto nevie…

Ini­cia­tívna inter­netu zdarma v New Yorku bola nedávno takisto sužo­vaná prí­va­lom porno mania­kov. Ďalej i popu­lárna fast-food fran­šíza McDo­nald bola donú­tená blo­ko­vať prí­stup na por­no­gra­fické web­stránky potom, čo zís­kala údaje o tom, že väč­šina zákaz­ní­kov pri jedení v reštau­rá­cii pozerá porno.

Čo na to pove­dať? Toto zrejme k zave­de­niu verej­nej Wi-Fi v Bra­ti­slave veľmi nepo­môže. Btw. teraz som zve­davý, čo by sa zis­tilo z úda­jov v Auparku…

3

foto: rt.com

zdroj: thenextweb.com + economictimes.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tourmyindia.com

Pridať komentár (0)