Ľudia v Indii využí­va­jú verej­né Wi-Fi na sle­do­va­nie por­na

Dárius Polák / 24. októbra 2016 / Zaujímavosti

Face­bo­ok a Goog­le spus­ti­li svo­je vlast­né ini­cia­tív­ny na Wi-Fi zdar­ma pre verej­nosť v Indii, no zdá sa, že ľudia ju nevy­uží­va­jú tak, ako tech gigan­ti oča­ká­va­li.

Pod­ľa úda­jov zhro­maž­de­ných na jed­nej z naj­ruš­nej­ších vla­ko­vých sta­níc, pou­ží­va­te­lia využí­va­jú verej­né Wi-Fi pre­dov­šet­kým na sle­do­va­nie por­na. Úda­je pozbie­ral posky­to­va­teľ inter­ne­tu Rail­Tel, kto­rý ponú­ka inter­net zadar­mo dopo­siaľ na 23 vla­ko­vých sta­ni­ciach v Indii v rám­ci par­tner­stva s Goog­le.

Z viac než kto­rých­koľ­vek iných sta­níc v kra­ji­ne, kde sa služ­ba verej­ných Wi-Fi spus­ti­la sa na vla­ko­vej sta­ni­ci Pat­na využí­va naj­viac, pre­dov­šet­kým však pre poze­ra­nie por­na,” tvr­dí hovor­ca Rail­Tel (meno nebo­lo zve­rej­ne­né). Po Pat­ne nasle­du­je Jai­pur a Ben­ga­lu­ru, nachá­dza­jú­ca sa v New Del­hi.

2

foto: mashable.com

Pat­na je naj­ruš­nej­šou sta­ni­cou v kra­ji­ne, kedy ňou den­ne prej­de vyše 200 vla­kov. Pod­ľa úda­jov, ľudia po por­ne naj­viac sle­du­jú You­tu­be a Wiki­pe­diu. Zvy­šok pomo­cou Wi-Fi sťa­hu­je apli­ká­cie a Bol­ly­wo­od ale­bo Hol­ly­wo­od fil­my.

V súčas­nos­ti Rail­Tel posky­tu­je 1 GB Wi-Fi, no plá­nu­je to roz­ší­riť na 10 GB v dôsled­ku poma­lé­ho inter­ne­tu. Minis­ter­stvo dopra­vy plá­nu­je verej­nú Wi-Fi v nasle­du­jú­cich 3 rokoch poskyt­núť do všet­kých význam­ných vla­ko­vých sta­níc po celej kra­ji­ne. Do kon­ca toh­to roka bude verej­ná Wi-Fi dostup­ná v 100 hlav­ných sta­ni­ciach. Do plá­no­va­ných 3 rokov by mala byť dostup­ná v 400 vla­ko­vých sta­ni­ciach. Ak sa to doká­že, pôj­de o naj­väč­ší sys­tém verej­ných Wi-Fi na celom sve­te.

4

foto: scoop-whoop.com

Mum­bai Cen­tral bola pri­tom prvou vla­ko­vou sta­ni­cou, kde si ľudia moh­li vyskú­šať Wi-Fi zdar­ma.

Rail­Tel posky­tol navy­še úda­je z iných oblas­tí, no nepo­de­lil sa o detai­ly, kto­ré pou­ží­va­te­lia vyhľa­dá­va­jú. Neskôr zas vyhlá­sil, že úda­je môžu byť nepres­né, pre­to­že ako posky­to­va­teľ inter­ne­tu nesle­du­je dôklad­ne, aké web­strán­ky si jeho pou­ží­va­te­lia pre­hlia­da­jú. Čo tým chcel pove­dať však nikto nevie…

Ini­cia­tív­na inter­ne­tu zdar­ma v New Yor­ku bola nedáv­no takis­to sužo­va­ná prí­va­lom por­no mania­kov. Ďalej i popu­lár­na fast-food fran­ší­za McDo­nald bola donú­te­ná blo­ko­vať prí­stup na por­no­gra­fic­ké web­strán­ky potom, čo zís­ka­la úda­je o tom, že väč­ši­na zákaz­ní­kov pri jede­ní v reštau­rá­cii poze­rá por­no.

Čo na to pove­dať? Toto zrej­me k zave­de­niu verej­nej Wi-Fi v Bra­ti­sla­ve veľ­mi nepo­mô­že. Btw. teraz som zve­da­vý, čo by sa zis­ti­lo z úda­jov v Aupar­ku…

3

foto: rt.com

zdroj: thenextweb.com + economictimes.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tourmyindia.com

Pridať komentár (0)