Ľud­stvo je o krok bliž­šie k ceste na Mars: Astro­naut NASA vypes­to­val prvú kve­tinu vo ves­míre!

Martin Bohunický / 19. januára 2016 / Tech a inovácie

Nie je to síce Matt Damon a zemiaky na Marse, no mohol by to byť ďalší veľký krok pre našu pla­nétu a nové ves­mírne objavy.

Dobré správy pre astro­nau­tov! Lyo­fi­li­zo­vané jedlo vo ves­míre môže byť čoskoro zále­ži­tos­ťou minu­losti. Astro­naut Scott Kelly uspel so svo­jim poku­som vypes­to­vať vo ves­míre prvú kve­tinu vôbec.

space-first-flower-bloom-nasa-scott-kelly-7

Kelly nie je v týchto veciach žiadny nová­čik. Minulý rok sa mu poda­rilo zasa­diť na ISS hláv­kový šalát. Teraz využil svoju špe­ciálnu mini-záh­radku na vypes­to­va­nie cínie, čo je kve­tina, ktorá sa tá takisto kon­zu­mo­vať a bežne sa pri­dáva do šalá­tov. Pre astro­nau­tov, ktorí sú odká­zaní na lyo­fi­li­zo­vané jedlo, je táto uda­losť zázrak. Mohlo by to zna­me­nať, že budúci účast­níci ves­mír­nych misií budú schopní pes­to­vať si jedlo sami a kon­zu­mať čerstvé potra­viny.

Scott sa pochvá­lil na Twit­teri a NASA tento úspech ozna­čila za ďalší krok k “auto­nóm­nym záh­ra­dám.” Ak by sa poda­rilo vytvo­riť udr­ža­teľný sys­tém, astro­nauti by v budúc­nosti mohli mať dosť potravy aj na cestu na Mars a iné ďaleké výpravy.

space-first-flower-bloom-nasa-scott-kelly-19

Treba však pove­dať, že vypes­to­vať rast­linu v pod­mien­kach ves­mír­nej sta­nice bolo poriadne náročné. Scott pri­znal, že úspe­chu pred­chá­dzalo nie­koľko skla­maní. “Tieto kve­tinky nevy­ze­rajú moc dobre. Ľud­ská koló­nia by mala na Marse prob­lém,” napí­sal o jed­nom z poku­sov.

NASA teraz dúfa, že sa jej podarí do roku 2018 začať pes­to­vať raj­činy.

space-first-flower-bloom-nasa-scott-kelly-18pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)