Obrov­ský krok pre Slo­ven­sko: Dru­žica skCUBE poletí so Spa­ceX do ves­míru!

Martin Bohunický / 12. januára 2016 / Tech a inovácie

Slo­ven­ská dru­žica skCUBE sa stane v máji prvou slo­ven­skou dru­ži­cou, ktorá poletí do ves­míru.

Autori pro­jektu “skCUBE” infor­mo­vali na svo­jom blogu, že dru­žica s roz­mermi 10x10x10cm je dokon­čená a pri­pra­vená na let do ves­míru. Teraz čaká dru­žicu nalo­že­nie do leto­vého kon­taj­nera a pre­sun do Kali­for­nie, kde sa stane súčas­ťou rakety Fal­con 9 v pro­jekte Spa­ceX Elona Muska. Ako autori infor­mujú, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou sa tak stane v prie­behu mája tohoto roka.

satelit_skcube

Po vypus­tení rakety do ves­míru sa oddelí pri­márny sate­lit, následne príde na rad skCUBE spolu s dvoma ďal­šími mik­ro­sa­te­litmi. Pokiaľ všetko pôjde hladko, špe­ciálna pru­žina “vytlačí” zaria­de­nie do otvo­re­ného ves­míru a zem by mala začať pri­jí­mať prvý sig­nál.

V tejto chvíli sme spl­nili väč­šinu cie­ľov, ktoré sme si na začiatku určili. Dali sme dokopy skvelý tím ľudí, zís­kali sme veľké množ­stvo skú­se­ností, ktoré chceme naďa­lej úro­čiť. S čis­tým sve­do­mím môžem pove­dať, že tento pro­jekt pri­vie­dol Slo­ven­sko do Európ­skej ves­mír­nej agen­túry. Už teraz pro­jekt gene­ruje vedecké práce a verím, že sme uká­zali, že koz­mický výskum má zmy­sel. Je moto­rom ino­vá­cií, vedo­most­nej eko­no­miky, ale záro­veň aj inšpi­rá­ciou a dob­ro­druž­stvom,” píšu autori na svo­jom blogu.

Pro­jekt finan­cujú a mate­riálne pod­po­rujú via­ceré súkromné sub­jekty a uni­ver­zity, pri­már­nym inves­to­rom je však štát, ktorý na skCUBE vyčle­nil 200 tisíc eur. skCUBE zapo­čal svoju exis­ten­ciu v roku 2009, samotný vývoj však začal o dva roky neskôr. Práve podobné men­šie pro­jekty sú dob­rým štar­tom Slo­ven­ska do ves­mír­nej vedy a ako autori naz­na­čili, práve skCube by malo byť vstu­pen­kou Slo­ven­ska do Európ­skej ves­mír­nej agen­túry.

Sila naj­väč­ších eko­no­mík sveta spo­číva v tom, že obcho­dujú s vedo­mos­ťami. Inves­tí­cia do vzde­la­nia a vedy je to jediné, čo nás môže do tohto elit­ného klubu dostať. Ves­mírny prog­ram na Slo­ven­sku treba nejako začať. Mys­lím si, že práve cube­saty sú vhod­nou ces­tou. Nie je to len štu­dent­ské sme­tie v kozme, ale je to ide­álny spô­sob, ako zís­kať know-how a ako robiť lacné koz­mické misie so zau­jí­ma­vými vedec­kými expe­ri­men­tami.”

unikat_roka

zdroj: skcube.tumblr.com

Pridať komentár (0)