Obrov­ský krok pre Slo­ven­sko: Dru­ži­ca skCU­BE pole­tí so Spa­ceX do ves­mí­ru!

Martin Bohunický / 12. januára 2016 / Tech a inovácie

Slo­ven­ská dru­ži­ca skCU­BE sa sta­ne v máji prvou slo­ven­skou dru­ži­cou, kto­rá pole­tí do ves­mí­ru.

Auto­ri pro­jek­tu “skCU­BE” infor­mo­va­li na svo­jom blo­gu, že dru­ži­ca s roz­mer­mi 10x10x10cm je dokon­če­ná a pri­pra­ve­ná na let do ves­mí­ru. Teraz čaká dru­ži­cu nalo­že­nie do leto­vé­ho kon­taj­ne­ra a pre­sun do Kali­for­nie, kde sa sta­ne súčas­ťou rake­ty Fal­con 9 v pro­jek­te Spa­ceX Elo­na Mus­ka. Ako auto­ri infor­mu­jú, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou sa tak sta­ne v prie­be­hu mája toho­to roka.

satelit_skcube

Po vypus­te­ní rake­ty do ves­mí­ru sa odde­lí pri­már­ny sate­lit, násled­ne prí­de na rad skCU­BE spo­lu s dvo­ma ďal­ší­mi mik­ro­sa­te­lit­mi. Pokiaľ všet­ko pôj­de hlad­ko, špe­ciál­na pru­ži­na “vytla­čí” zaria­de­nie do otvo­re­né­ho ves­mí­ru a zem by mala začať pri­jí­mať prvý sig­nál.

V tej­to chví­li sme spl­ni­li väč­ši­nu cie­ľov, kto­ré sme si na začiat­ku urči­li. Dali sme doko­py skve­lý tím ľudí, zís­ka­li sme veľ­ké množ­stvo skú­se­nos­tí, kto­ré chce­me naďa­lej úro­čiť. S čis­tým sve­do­mím môžem pove­dať, že ten­to pro­jekt pri­vie­dol Slo­ven­sko do Európ­skej ves­mír­nej agen­tú­ry. Už teraz pro­jekt gene­ru­je vedec­ké prá­ce a verím, že sme uká­za­li, že koz­mic­ký výskum má zmy­sel. Je moto­rom ino­vá­cií, vedo­most­nej eko­no­mi­ky, ale záro­veň aj inšpi­rá­ci­ou a dob­ro­druž­stvom,” píšu auto­ri na svo­jom blo­gu.

Pro­jekt finan­cu­jú a mate­riál­ne pod­po­ru­jú via­ce­ré súkrom­né sub­jek­ty a uni­ver­zi­ty, pri­már­nym inves­to­rom je však štát, kto­rý na skCU­BE vyčle­nil 200 tisíc eur. skCU­BE zapo­čal svo­ju exis­ten­ciu v roku 2009, samot­ný vývoj však začal o dva roky neskôr. Prá­ve podob­né men­šie pro­jek­ty sú dob­rým štar­tom Slo­ven­ska do ves­mír­nej vedy a ako auto­ri naz­na­či­li, prá­ve skCu­be by malo byť vstu­pen­kou Slo­ven­ska do Európ­skej ves­mír­nej agen­tú­ry.

Sila naj­väč­ších eko­no­mík sve­ta spo­čí­va v tom, že obcho­du­jú s vedo­mos­ťa­mi. Inves­tí­cia do vzde­la­nia a vedy je to jedi­né, čo nás môže do toh­to elit­né­ho klu­bu dostať. Ves­mír­ny prog­ram na Slo­ven­sku tre­ba neja­ko začať. Mys­lím si, že prá­ve cube­sa­ty sú vhod­nou ces­tou. Nie je to len štu­dent­ské sme­tie v koz­me, ale je to ide­ál­ny spô­sob, ako zís­kať know-how a ako robiť lac­né koz­mic­ké misie so zau­jí­ma­vý­mi vedec­ký­mi expe­ri­men­ta­mi.”

unikat_roka

zdroj: skcube.tumblr.com

Pridať komentár (0)