Lukáš Dubov­ský a Vede­lis­teze: Z malého koníčka k vyše 100 000 fanú­ši­kom

Martin Kráľ / 18. december 2015 / Tools a produktivita

Spô­sob, akým narás­tol slo­ven­ský por­tál Vede­lis­teze môže byť inšpi­rá­ciou pre kaž­dého mla­dého pod­ni­ka­teľa. Nikdy nevieš, čo vystrelí a či práve tvoj počin nebude o pol roka jed­ným z najs­po­mí­na­nej­ších webov.

Lukáš, všimli sme si, že por­tál Vede­lis­teze pre­šiel dosť výraz­ným reb­ran­din­gom. Bude to zna­me­nať aj zmenu kon­tentu? Ak áno akým sme­rom?

Zdra­vím, áno nepo­chybne zmena pre­behla a stále pre­bieha. Plá­nu­jeme pri­jať pár nových tvárí a s tým aj vylep­šo­vať kon­tent aby bol ešte bliž­šie našim čita­te­ľom. Zatiaľ by som pre­zra­dil iba, že chceme pri­ná­šať viac vedec­kých infor­má­cii napí­sa­ných „ľud­skou rečou“…

11218195_10204298248872455_2305159400216446842_o

Za posledné roky sa Vedelisteze.sk vypro­fi­lo­val ako por­tál, na kto­rom štu­denti a mladí ľudia pra­vi­delne nájdu tie naj­zau­jí­ma­vej­šie novinky zo sveta vedy a ľud­skej kre­a­ti­vity. Ako por­tál vní­majú ľudia v tvo­jom okolí?

Ľudia v mojom okolí v sku­toč­nosti ani neve­dia, že tento por­tál spra­vu­jem. O to viac sa pote­ším, keď vidím na ich násten­kách prís­pevky, ktoré sme napí­sali. Cel­kovo môžem s kľud­nou hla­vou pove­dať, že si ich zís­kal určite obsah a spô­sob akým ho pre­zen­tu­jeme. 

Čo v najb­liž­šej dobe na Vede­lis­teze pri­pra­vu­ješ? Môžeš nám to už pre­zra­diť?

Keďže zmeny, ako som spo­mí­nal vyš­šie, ešte stále pre­bie­hajú, na začia­tok môžem pre­zra­diť len toľko, že kon­tentu bude omnoho viac a plá­nu­jeme aj roz­ho­vory so zau­jí­ma­vými ľuďmi z našej malej kra­jiny. Prí­padne môžem pre­zra­diť, že v obráz­ko­vých fak­toch budeme pokra­čo­vať vo väč­šom.

12394604_10205320317143523_747980344_o

Skús nám pre­zra­diť, prečo kurča s matu­rit­nou čiap­kou? Či je to viac pin­guin?

Áno je to kurča . Kurča vysti­huje ako sme rástli a príj­mali pri člán­koch a fak­toch tisíce nových a nových vedo­mostí. Kuriatko vyrástlo a zpro­mo­valo. Sym­bo­li­zuje náš edu­kačný zámer a dobrý zámer. Veď pove­dzte, videli ste už nie­kedy kuriatko so zlými úmys­lami?

Čo je tvo­jou hlav­nou moti­vá­ciou pri budo­vaní Vede­lis­teze?

Na začiatku to bola hlavne túžba zdie­ľať zau­jí­mavý obsah, ktorý som si nie­kde pre­čí­tal, ďalej ako len pre mojich friends. Postu­pom času som zis­til, že sa to ľuďom páči a mne už neos­tá­valo nič iné ako pokra­čo­vať ďalej. Dnes to je umoc­nené pozi­tív­nym feed­bac­kom fanú­ši­kov a túž­bou aby pro­jekt ďalej rás­tol a vyví­jal sa. Naj­čas­tej­šou vetou, ktorú počú­vame a veľmi radi je niečo v zmysle: „Ďaku­jem, to som naozaj neve­del, takúto infor­má­ciu by som si v živote sám nevy­hľa­dal“. Takéto vety sú moti­vá­cia sama…

11947790_10204816811276191_7026436366768880318_o

Dopo­čuli sme sa, že sa ideš ‘’pri­blí­žiť’’ hlavne štu­den­tom stred­ných a vyso­kých škôl, pre kto­rých je por­tál hlavne určený. Plá­nu­ješ teda nejakú off­line tour po slo­ven­ských ško­lách?

Takúto tour chceme absol­vo­vať ale presnú pred­stavu „ako čo“ ešte nemám. Všetko pekne naplá­nu­jeme a budeme o tom infor­mo­vať.

Pre­zraď nám, kto je tvo­jím život­ným vzo­rom?

Ak mám pravdu pove­dať nemám nikoho komu by pri­ná­le­žal prí­vlas­tok životný vzor. Sú ľudia, kto­rých obdi­vu­jem a sna­žím sa niečo sa niečo sa od nich naučiť. Obdi­vu­jem naprí­klad aj ľudí, ktorí dokážu pra­co­vať na svo­jich pro­jek­toch pro­stred­níc­tvom inter­netu z exo­tic­kého zahra­ni­čia. Medzi osob­nosti, kto­rým skla­dám poklonu nepo­chybne patrí Nikola Tesla alebo žijúci popu­la­ri­zá­tor vedy Neil deGrasse Tyson.

Kde vidíš por­tál o 3 roky?

Por­tál by som rád za 3 roky videl roz­ší­rený o nejakú zahra­ničnú ver­ziu.

Pridať komentár (0)