Lukáš Foral a jeho pozvánka na akci roku

Luky Gašparík / 6. september 2014 / Tools a produktivita

Český Akce­le­rá­tor Opi­fer je orga­ni­zá­to­rem Pione­ers unp­lug­ged v Brně. Tento event vypadá být trhá­kem tohoto roku hlavně díky exklu­ziv­nímu obsa­zení. Více nám proz­ra­dil Lukáš Foral, par­tner v Opi­feru.

Ahoj Lukáš, na úvod bys nám mohl ve zkratce před­sta­vit? Vím o tobě, že jsi jed­ním z par­tnerů brněn­ského akce­le­rá­toru Opi­fer.

Ano, jsem par­tne­rem Opi­feru a stál jsem u zalo­žení spo­leč­nosti. Dnes mám na sta­rosti komu­ni­kaci s veřej­ností a oter­ví­rání nových obchod­ních vazeb a kon­taktů. Spo­lečně se nám poda­řilo zajis­tit význa­mené par­tnery z řad akce­le­rá­to­rem a inves­toři takřka na všech kon­ti­ne­tech. V poslední době se pře­dev­ším zaměřuji na budo­vání vztahů s ins­ti­tu­cemi a uni­ver­zi­tami v Kosovu, Srb­sku a Bosně, kde budeme zajiš­ťuje trans­fer tech­no­lo­gíí a inves­to­vat do nových pro­jektů.

Čemu se přesně věnu­jete?

Zabyd­let se vyhle­da­vani, roz­ví­jení a inves­to­va­ných do Early stage start-upu, do které vklá­dáme vlastní Pree-Seed kapi­tál a ve spo­lu­práci se sil­nými pri­vát­ního inves­tora inves­to­vat pros­třed­nic­tvím Seed fondu Opi­fer.

Akce­le­ro­vané firmy zís­kají nejen přímé inves­tice, ale i pomoc s nasta­ve­ním obchodní stra­te­gie a firem­ních pro­cesů, prí­stup k moderní tech­no­lo­gii, pod­poru trans­feru na zahra­niční trhy, mana­ger­ské zku­še­nosti a kon­takty.

Par­tneři Opi­feru mají dlou­ho­le­tou zku­še­nosti s rea­li­zací řady inves­tič­ních pro­jektů is říze­ním a úspěš­ným roz­vo­jem firem. Se svými zku­še­nosti a kon­takty se podí­lejí na roz­voji — akce­le­raci Start-up firem ve spo­lu­práci s dal­šími členy týmu a exter­ními odbor­níky v počtu více než 20 pro­fe­si­onálů.

Máte spe­ciální zaměření?

Našim Cílem je roz­ví­jela ino­va­tivní pod­ni­kání a pod­ni­kání s vyso­kou při­da­nou hod­no­tou. Spe­ci­fické ZAMĚŘENÍ nemáme. Aktu­álně akce­le­ruje pro­jekty z mnoha oblastí jako je napří­klad ener­ge­tika, IT, geolo­gie nebe slu­žeb. U pro­jektu se vždy zaměřujme na míru ino­vace a glo­bální poten­ciál.

V čem je Opi­fer jiný od dal­ších, řek­něme podob­ných akce­le­rá­torů?

Zaměřit se na Early stage start-upy ve všech oblas­tech busi­nessu. Přih­lá­sit se k nám tak MOHOU lidé, kteří mají pou­hou vizi či zaji­mavy pro­jekt s glo­bál­ním poten­ciá­lem. Do tako­vého pro­jektu inves­tujme vlastní kapi­tál i kapi­tál našich par­tnerů, tudíž se stává jeho Sou­částí a tla­číme ho slo­pečně s týmem pros­třed­nic­tvím našeho know-how a kon­taktů na glo­bální trh. Pomůžeme tak pro­jektu pro­ra­zit do světa.

Jste oto­vo­rení i jiným Star­tup než těm čes­kým?

Samo­zřejmě. Jsme Akce­le­rá­tor, který se zaměřil na pro­jekty z celého světa. Úzce začí­náme spo­lu­pra­co­vat s uni­ver­zi­tami v Srb­sku, Kosovu a Bosně. Momen­tálně máme v akce­le­rá­toru Napří­klad pro­jekty z Rakouska, Rumun­ska či z Kolum­bie. Jsme Ote­vření nápa­dům z jaké­ho­ko­liv koutu světa. Pro­jekty nás MOHOU oslo­vit pros­třed­nic­tvím for­mu­láře na našem webu, nebo přes email.

Skvělou pří­le­ži­tostí jak se lépe před­sta­vit star­tu­po­vej komu­nitě, ale i veřej­nosti, je Pione­ers Unp­lug­ged, který pořá­dáte v září. U koho vznikl nápad dotáh­nout do Brna Pione­ers?

Nápad vznikl již loni a Vzes od celého našeho týmu. Pro­mys­leli jsme o tom, jak dostat do Brna akci světo­vého for­mátu. Pione­ers je svým kon­cep­tem přesně to, co jsme hle­dali.

Je třeba oži­vit akce podob­ného typu, které zde pro­bí­hají.

Přesně tak, a to byl takové náš pri­mární záměr. Oži­vit scénu. Zkost­na­tělých a nud­ných akcí podob­ného typu bylo dost! Je potřeba, aby se lidé skvěle bavili az akce si odná­šeli kromě novým zku­se­nosti i mnoho pozitv­ních emocí a zážitků.

Sly­šel jsem, že to není úplně nej­lehčí. Jak to tedy je doop­ravdy?

Snadné to určitě není. Když jsme však oslo­vili vedení Pione­ers ve Vídni s žádostí akci pořadí v Brně, dávalo jim to v rámci našich akti­vit ihned smysl. Následně jsme museli před­lo­žit kon­cept a obsah prog­ramu naší akce. Hodně jsme na tom zama­kali a poda­řilo se nám vytvo­řit nadu­paný prog­ram se zají­ma­vým hosty z Evropy i ze světa, který vedení okam­žitě přes­věd­čit a stali jsme se Ambas­sa­dor Pione­ers.

O jak velký Pione­ers se tu vlastně jedná? Pama­tuji si akcie o pár desít­kách, až po něko­lik sto­vek lidí. Jakou návš­těv­nost plá­nu­jete / oče­ká­váte vy?

Kon­cept Pione­ers Unp­lug­ged je cel­kově akce men­šího for­mátu. Já osobně jsem jich Něko­lik nav­ští­vil a vždy tam bylo tak do 120 hostů. Jeli­kož skrom­nost není naší sil­nou strán­kou, pojali jsme to ve vět­ším. Jako místo pořá­dání se nám poda­řilo zajis­tit SONO cen­trum, jeden z nej­mo­der­něj­ších sálů a klubů v Evropě. Od 4. zari je v pro­deji limi­to­taný počet 372 vstu­pe­nek.

To je již opravdu slušný počet. Víš nám proz­ra­dit i Niaki high­lighty, které čekají na účast­níky eventu?

Každý z hostů, který se na akcie před­sta­vují, ať mlu­víme o pro­jek­tech z Evropy či ze světa nebe o zástup­cích glo­bál­ních firem. POkud bych však Měl být kon­krétní, tak jsme velice rádi za účast zahra­nič­ních hostů. Něk­te­rých za námi poletí i přes půl světa. Moha­med Hamdy, ředi­tel akce­le­rá­toru z Dubaje, který vlastní jeden z nej­sil­něj­ších Seed fond, osoba před­sta­vuje Dubaj­ský akce­le­rá­tor a spo­lečně s ním při­letí i jejich dva nej­lepší pro­jekty. S pre­zen­tací o glo­bál­ním výzvám vystoupí Vác­lav Muchna zakla­da­tel zná­mého Ysoftu a velice zají­mavé téma pro návš­těv­níka přip­ra­vil pre­zi­dent evrop­ske Mic­ro­softu Jan Mühl­feit. Důle­ži­tou Sou­částí prog­ramu bude před­sta­vení nové vzdělá­vací tech­niky za pomoci vir­tu­ální rea­lity pro školy budouc­nosti. Hudební apli­kace, která svou tech­no­lo­gií má velký poten­ciál dosáh­nout popu­la­rity SoundC­loud a mnoho dal­ších zaji­mavy pro­jektů, které se MOHOU stát Sou­částí našeho kaž­do­den­ního života.

Viděl jsem, že na prog­ramu je spousta zají­ma­vých řeč­níků. Jak slo­žité je dotáh­nout těchto top lidí na event?

Nej­těžší je, aby se sla­dili časů. Mnoho z nich tráví každý týden v jiné zemi a dostat je do Brna v jeden den není vůbec snadné. Vel­kou roli v jejich roz­ho­do­vání hraje blízká spo­lu­práce a par­tner­ství v rámci Urych­lení Opi­fer.

Bude mít celý event něja­kou spe­ciální téma?

Prog­ram akce má široký obsah, aby se návš­těv­níci dozvěděli zají­ma­vosti z vícero směrů a oborů od nej­no­věj­ších ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, Kon­cepty budouc­nosti a Pou­tavé ztvár­něním vir­tu­ální rea­lity přes zají­ma­vosti a interní náh­led do pre­stiž­ního akce­le­rá­toru z Dubaje až po vědo­mosti a zku­še­nosti, které jim pro­dejně úspěšný Vizi­onáři a busi­ness­mani.

Mě si už přes­věd­čil :), kde si umím poří­dit vstu­penku? A ta nej­lepší otázka, co mě to bude stát?

Vstu­penku je možné ZAKOU­PIT přes Eventb­rite. Pro ty, kdo nech­tějí pla­tit kar­tou online stačí ote­vřít mož­nost Other­Pa­y­men­tOp­ti­ons, zvo­lit Pay­Off­line a udělí regis­traci. Poté do emailu obdrží vstu­penky, které zaplatí na místě.

Na vaší stránce jsem četl, že po eventu plá­nuje i after­party. Jsem si jistý, že právě toto nej­více zajímá vět­šinu z nás. Musím si donést pla­catku nebo máte i tam pro lidi něco přip­ra­vené?

After­party je samo­zřejmě velice Důle­žitá :) SONO cen­trum je moderní klub s tým nej­lep­ším ozvu­če­ním a efekty. Atmo­sféra a zakon­čení celé akce bude jistě ve vel­kém stylu. Pro hosty budou k dis­po­zici dva bary, kde každý najde to své a díky par­tne­rům After­party je přip­ra­ven King­swood a Red­Bull zdrama.

Fan­tas­tické, už teď se těším na celou akci. Poslední slova pro naše čte­náře?

Přip­ra­vili jsme Zají­mavý prog­ram jak pro fanoušky tech­no­lo­gií tak i pro ty, kdo mají zájem se dozvěděla a poznat ino­vace budouc­nosti, které budou Sou­částí našeho kaž­do­den­ního života. Pione­ers Unp­lug­ged Stejně jako následná After­party budou bez­po­chyby vel­ko­le­pou a skvělou akcí, kte­rou byste si neměli nechat ujít.

Budeme se na Vás těšit v Brně :)

Pridať komentár (0)