Lunchtime.cz a Obedovat.sk: PRE­DANÉ

Kika Besedičová / 22. augusta 2014 / Tools a produktivita

Pôvo­dom indický Zomato kúpil pred pár dňami český por­tál Lunchtime.cz a keď už bol roz­šup­nutý, kúpil rovno aj slo­ven­skú ses­ter­ský web Obedovat.sk.

Celá trans­ak­cia sa má pohy­bo­vať v hod­note 65 mil. čes­kých korún (3,2$ mil.). Podľa economictime.com sa suma mala deliť na 2,2$ mil. za Luch­time a 1$ mil. za Obedovat.sk. Nový maji­teľ pre­zra­dil aj zámer pri­jať 80 nových zamest­nan­cov v prie­behu najb­liž­šieho pol roka. Plá­no­vané sú aj ďal­šie inves­tí­cie vo výške 2,5$ mil, ktoré by mali byť pre­in­ves­to­vané v Čechách, ale aj na Slo­ven­sku.

Svoje dve nové akvi­zí­cie odô­vod­nil CEO a súčasne aj zakla­da­teľ Zomato Dee­pin­der Goyal, ako stra­te­gickú inves­tí­cie pre vstup do stred­nej a východ­nej Európy (tou východ­nou sme boli asi my mys­lení). Pred­tým ako sa Zomato roz­hodlo zain­ves­to­vať v stred­nej Európe, bolo ešte na nákup­ných potul­kách po Novom Zélande, kde kúpilo web Menu­Ma­nia.

Naj­lep­šie z celého dealu vyšiel prav­de­po­dobne maji­teľ slo­ven­ského webu Obedovat.sk, firma Cre­a­tive web na čele s pod­ni­ka­te­ľom Zden­kom Hos­che­kom. Tí pred dvoma rokmi kúpili majo­ritný podiel od zakla­da­teľa Adama Kur­zoka za údaj­ných 8,5 mil. čes­kých korún. Men­ši­nový pod­diel si vtedy nechal jeden so spo­lu­za­kla­da­te­ľov Igor Třes­lín.

Fakty o Zomato: - Zomato ma v port­fó­liu viac ako 255 tisíc reštau­rá­cií

— Pôsobí v 13 kra­ji­nách, v 106 mes­tách sveta a obslu­huje 25 národ­ností

— Má viac ako 750 zamest­nan­cov 

— Jeho web nav­štívi cca. 23 mil. ľudí mesačne

Zdroj: zomato.com,economictime.com, e-svet.e15.cz

Pridať komentár (0)