LUNCHTIME.CZ A OBEDOVAT.SK: PRO­DÁNO

Lukas Gasparik / 22. augusta 2014 / Tools a produktivita

Půvo­dem indický Zomato kou­pil před pár dny český por­tál Lunchtime.cz a když už byl roz­šup­nutý, kou­pil rov­nou i slo­ven­skou ses­ter­skou firmu Obedovat.sk.

Celá trans­akce se má pohy­bo­vat v hod­notě 65 mil. korun (3,2 $ mil.). Podle economictime.com se čás­tka měla dělit na 2,2 $ mil. za Luch­time a 1 $ mil. za Obedovat.sk. Nový maji­tel proz­ra­dil i záměr přij­mout 80 nových zaměst­nanců v průběhu nejb­liž­šího půl roku. Plá­no­vané jsou i další inves­tice ve výši 2,5 $ mil, které by měly být pro­in­ves­to­vány v Čechách, ale i na Slo­ven­sku.

Své dvě nové akvi­zice odůvod­nil CEO a sou­časně i zakla­da­tel Zomato Dee­pin­der Goyal, jako stra­te­gic­kou inves­tici pro vstup do střední a východní Evropy (tou východní jsme byli asi my myš­lení). Před­tím než se Zomato roz­hodlo zain­ves­to­vat ve střední Evropě, bylo ještě na nákup­ních toul­kách po Novém Zélandu, kde kou­pilo web Menu­Ma­nia.

Nej­lepší z celého dealu vyšel prav­děpo­dobně maji­tel slo­ven­ského webu Obedovat.sk, firma Cre­a­tive web na čele s pod­ni­ka­te­lem Zdeň­kem Hosch­kem. Ti před dvěma lety kou­pili majo­ritní podíl od zakla­da­tele Adama Kur­zoka za údaj­ných 8,5 mil. korun. Men­ši­nový pod­diel si tehdy nechal jeden se spo­lu­za­kla­da­telů Igor Třes­lín.

Fakta o Zomato: — Zomato ma v port­fo­liu více než 255 tisíc res­tau­rací

— Působí v 13 zemích, 106 měs­tech světa a obslu­huje 25 národ­ností

— Má více než 750 zaměst­nanců

— Jeho web nav­štíví cca. 23 mil. lidí měsíčně

Zdroj: zomato.com, economictime.com, e-svet.e15.cz

Pridať komentár (0)