LUNCHTIME.CZ A OBEDOVAT.SK: PRO­DÁ­NO

Lukas Gasparik / 22. augusta 2014 / Lifehacking

Půvo­dem indic­ký Zoma­to kou­pil před pár dny čes­ký por­tál Lunchtime.cz a když už byl roz­šup­nu­tý, kou­pil rov­nou i slo­ven­skou ses­ter­skou fir­mu Obedovat.sk.

Celá trans­ak­ce se má pohy­bo­vat v hod­no­tě 65 mil. korun (3,2 $ mil.). Pod­le economictime.com se čás­t­ka měla dělit na 2,2 $ mil. za Luch­ti­me a 1 $ mil. za Obedovat.sk. Nový maji­tel proz­ra­dil i záměr přij­mout 80 nových zaměst­nan­ců v průběhu nejb­liž­ší­ho půl roku. Plá­no­va­né jsou i dal­ší inves­ti­ce ve výši 2,5 $ mil, kte­ré by měly být pro­in­ves­to­vá­ny v Čechách, ale i na Slo­ven­sku.

Své dvě nové akvi­zi­ce odůvod­nil CEO a sou­čas­ně i zakla­da­tel Zoma­to Dee­pin­der Goy­al, jako stra­te­gic­kou inves­ti­ci pro vstup do střed­ní a východ­ní Evro­py (tou východ­ní jsme byli asi my myš­le­ní). Před­tím než se Zoma­to roz­hod­lo zain­ves­to­vat ve střed­ní Evro­pě, bylo ješ­tě na nákup­ních toul­kách po Novém Zélan­du, kde kou­pi­lo web Menu­Ma­nia.

Nej­lep­ší z celé­ho dea­lu vyšel prav­děpo­dob­ně maji­tel slo­ven­ské­ho webu Obedovat.sk, fir­ma Cre­a­ti­ve web na čele s pod­ni­ka­te­lem Zdeň­kem Hosch­kem. Ti před dvěma lety kou­pi­li majo­rit­ní podíl od zakla­da­te­le Ada­ma Kur­zo­ka za údaj­ných 8,5 mil. korun. Men­ši­no­vý pod­diel si teh­dy nechal jeden se spo­lu­za­kla­da­te­lů Igor Třes­lín.

Fak­ta o Zoma­to: — Zoma­to ma v port­fo­liu více než 255 tisíc res­tau­ra­cí

— Půso­bí v 13 zemích, 106 měs­tech světa a obslu­hu­je 25 národ­nos­tí

— Má více než 750 zaměst­nan­ců

— Jeho web nav­ští­ví cca. 23 mil. lidí měsíč­ně

Zdroj: zomato.com, economictime.com, e-svet.e15.cz

Pridať komentár (0)