Luxusné bývanie na brehu rieky a v blízkosti hlavného mesta je pastvou pre oči

Veronika Bartošová / 6. januára 2019 / Marketing/Sketcher

zdroj: Jaroslav Hejzlar
  • Bý­va­nie na brehu Vl­tavy, v blíz­kosti čes­kej met­ro­poly. Vý­slednú po­dobu domu for­mo­val strmý sva­ho­vitý po­ze­mok
  • Tak­mer celá stavba sa roz­víja pod úrov­ňou ulice, obytné miest­nosti sú orien­to­vané k rieke
  • Nad hlavný ob­jekt je vy­tia­hnutá len sub­tílna oce­ľová kon­štruk­cia ga­ráže
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Lu­děk Rýz­ner, Ing. arch. Jiří Vin­cenc

 

Ro­dinný dom v obci Měche­nice za­pĺňa po­sledný voľný po­ze­mok v exis­tu­jú­cej zá­stavbe, ktorá le­muje te­rénny zlom nad rie­kou Vl­tava. Po­loha na hrane rieč­neho brehu ot­vára vý­hľady do údo­lia, ktoré boli do­da­točne pod­po­rené vy­kon­zo­lo­va­ním ob­jektu.

In­ves­tor chcel jed­no­du­chý, skromný dom, ktorý na­plno vy­užije pred­nosti kom­pli­ko­va­nej par­cely. Všetky obytné miest­nosti sú orien­to­vané k rieke. Pri po­hľade z ulice je vi­di­teľná iba ga­ráž, celý ob­jekt je pod úrov­ňou prí­stu­po­vej ko­mu­ni­ká­cie. Ga­ráž je rie­šená aty­picky, ako pri­znaný tech­nický ob­jekt z oce­ľo­vej kon­štruk­cie, opláš­tený po­ly­kar­bo­ná­tom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar

Prí­stre­šok ga­ráže pre dve autá kryje aj vstup z ulice. Oce­ľová kon­štruk­cia je opláš­tená po­ly­kar­bo­ná­tom.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar

Obytný blok domu si­tu­ovaný pod úrov­ňou te­rénu (spolu so záh­ra­dou a te­ra­sou) je s ne­by­to­vou čas­ťou pevne spo­jený v úrovni pod­lahy ga­ráže.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar

Pre­po­je­nie oboch ob­jek­tov slúži ako pre­stre­še­nie prí­stu­po­vého chod­níka ve­dú­ceho k hlav­nému vstupu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar

Vy­kon­zo­lo­vaná te­rasa je po­sa­dená priamo nad te­rén­nym zlo­mom nad Vl­ta­vou. Slúži ako se­zónne roz­ší­re­nie obý­va­cej izby a spálne. Nosná ko­vová kon­štruk­cia je ob­lo­žená dre­ve­nými do­skami, bez­peč­nostnú ba­ri­éru tvorí sk­le­nené zá­brad­lie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar

In­te­ri­éry sú skôr mi­ni­ma­lis­tické, zjed­no­tené lia­tou po­ly­ure­tá­no­vou stier­kou na pod­lahe všet­kých miest­ností, len nie­koľko stien je ob­lo­že­ných dre­ve­nými do­skami. Vý­raz­ným prv­kom je vy­kon­zo­lo­vaná ku­chyn­ská linka, ply­nie po­zdĺž ce­lej obý­vač­ko­vej steny až na te­rasu. Linku pre­ru­šuje len sk­le­nená po­suvná stena.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar

Ani v spálni ne­chýba za­sk­le­nie pre­bie­ha­júce cez celú výšku miest­nosti.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar

V kú­peľni náj­deme prie­strannú spr­chu, sa­mos­tatne sto­jacu vaňu a dve od­de­lené umý­vadlá. Do­sta­tok sú­kro­mia zais­ťuje matné sklo pre­bie­ha­júce cez celú výšku pod­la­žia. Na ste­nách je po­u­žitá biela mo­zaika, strop je z po­hľa­do­vého be­tónu, pod­laha z lia­tej po­ly­ure­tá­no­vej stierky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (32)
zdroj: Ja­ro­slav Hejz­lar

 

Zdroj: Ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)