Luxusné domy tech­no­lo­gic­kých miliar­dá­rov

Šandi / 8. septembra 2014 / Tools a produktivita

Pozreli sme sa na tie naj­lep­šie domy tech­no­lo­gic­kých miliar­dá­rov.

Jack Dor­sey

Odha­do­vaná cena domu: $10,2 mil.

Pozí­cia: Foun­der a CEO Squ­are. Cofoun­der Twit­ter

Dor­sey kúpil svoju vilu v roku 2012, ktorá sa nachá­dza nad úte­som s výhľa­dom na Gol­den Gate Bridge v San Fran­ciscu. Dom má 350 m2 a bol posta­vený v roku 1965.

Larry Page

Odha­do­vaná cena domu: $12 mil.

Pozí­cia: Cofoun­der a CEO Google

Larry vlastní dva veľké pozemky nachá­dza­júce sa v Palo Alto, ktoré spolu ponú­kajú roz­siahly pries­tor o veľ­kosti 4 400m2. Na jed­nom z pozem­kov stojí dom o výmere 750m2 so 6 izbami a 6 kúpel­ňami. Page tento poze­mok kúpil v roku 2005 za pri­bližne $7 mil. , no dnes je už jeho hod­nota o $1 mil. vyš­šia.

Page žev­raj skú­pil aj množ­stvo iných pozem­kou v Palo Alto, o ktoré sa jedná nie je žial známe.

She­ryl Sand­berg

Odha­do­vaná cena domu: $12,5 mil.

Pozí­cia: COO Face­book a CEO Sur­ve­y­Mon­key

Podľa Wall Street Jour­nal sta­via She­ryl a jej rodina moderné sídlo v Menlo Park, hneď v blíz­kosti cen­trály Face­bo­oku o veľ­kosti 850m2.

Mark a Ali­son Pin­cus

Odha­do­vaná cena domu: $15,6 mil.

Pozí­cia: Cofoun­der a CEO Zynga

Pin­cu­sovci kúpili tento holand­ský kolo­niálny dom za $16 mil. v roku 2012 v štvrti kde má domy množ­stvo pro­mi­nen­tých star­tu­po­vých foun­de­rov.

Elon Musk

Odha­do­vaná cena domu: $17 mil.

Pozí­cia: Foun­der Tesla a Spa­ceX, Chair­man Solar­City

7 spálni a 9 kúpelní. Dom v Bel Air o veľ­kosti 1800m2 s výhľa­dom na mesto aj oceán. Elon ešte kúpil minulý rok v októbri menší dom, ktorý sa nachá­dza priamo cez ulicu za $6,75 mil.

Mark Cuban

Odha­do­vaná cena domu: $17,3 mil.

Pozí­cia: Cofoun­der Broadcast.com

Mar­kov dom je deviaty najd­rahší dom v meste, posta­vený v roku 1997. Mark je dôka­zom, že aj tech star­tu­pový biz­nis sa dá robiť aj mimo Sili­con Val­ley. Dom sa nachá­dza v Dal­lase a ako maji­teľ tímu Dal­las Mave­ricks to má na zápasy svojho klubu len skok.

Peter Thiel

Odha­do­vaná cena domu: $25,5 mil.

Fun­kcia: Cofoun­der Pay­Pal

Peter v roku 2011 usku­toč­nil najd­rah­šiu kúpu domu na ostrove Maui.

Yuri Mil­ner

Odha­do­vaná cena domu: $46,2 mil.

Pozí­cia: Inves­to­val do Face­bo­oku, Zyngy, Twit­teru, Spo­tify, Zoc­Doc, 360Buy.com a Grou­ponu.

Mil­ner zjavne pre­pla­til svoj dom v Sili­con Val­ley, ktorý mal pred 4 rokmi vyšiu hod­notu ako je tomu v súčas­nosti.

Michael Dell

Odha­do­vaná cena domu: $64,8 mil.

Pozí­cia: Foun­der a CEO Dell

Hawaiský ostrov Kona je mag­ne­tom pre množ­stvo miliar­dá­rov a tak­tiež sa stal aj pre Micha­ela Della. 23 izbový dom je pova­žo­vaný za najd­rahší na ostro­voch. Dizajn domu sa nesie v štýle miest­nej hawai­is­kej archi­tek­túry.

Bill Gates

Odha­do­vaná cena domu: $ 120,6 mil.

Pozí­cia: Cofoun­der a Chair­man Mic­ro­softu.

Dom Gatesa je tak gigan­tický a fas­ci­nu­júci, že je dokonca zalis­to­vaný na Wiki­pe­dii. 6100m2 plo­chy trvalo posta­viť 7 rokov. Dom sa možno nezdá, no je nadu­paný tech­no­ló­giami. Naprí­klad bazén má v sebe zakom­po­no­vaný pod­vodný hudobný sys­tém.

Larry Eli­son

Odha­do­vaná cena domu: $ 300 — 600 mil.

Pozí­cia: Cofoun­der a CEO Oracle

Lar­ryho palác je najd­rah­ším domom medzi tech­no­lo­gic­kými miliar­dármi. Nachá­dza sa na Hawai­is­kom ostrove Lanai a k sume domu asi nie je čo dodať. :)

Kde bývajú už viete, no na čom sa vozia si môžete pozrieť TU.

Pridať komentár (0)