LYTRO: Zame­rajte sa na čokoľ­vek!

Petra Kochanová / 27. marca 2014 / Tech a inovácie

Dnes foto­gra­fu­jeme naozaj všetko. Nie­kedy však foto­gra­fia nie je podľa našich pred­stáv a pri­jali by sme men­šie zmeny. Tak je tu Lytro, ktorý umožní upra­viť kom­po­zí­ciu foto­gra­fie rýchlo, ľahko a jed­no­du­cho.

Posled­ných 10 až 20 rokov sa foto­gra­fo­va­nie stáva neus­tále jed­no­duch­ším. S prí­cho­dom mobil­ných tele­fó­nov so vsta­va­nými foto­apa­rátmi môžeme vytvá­rať foto­gra­fie kde­koľ­vek a vo veľmi vyso­kej kva­lite. S auto­ma­tic­kým zaos­tro­va­ním stačí iba namie­riť objek­tív, stla­čiť spúšť a dielo je na svete. Cesta k doko­na­lej foto­gra­fií však môže byť ešte jed­no­duch­šia. Vďaka Lytro.

Lytro je prvý spot­re­bi­teľ­ský foto­apa­rát, ktorý zazna­me­náva celé sve­telné pole namiesto 2D obrazu. To dovo­ľuje meniť nasní­manú foto­gra­fiu v rôz­nych aspek­toch. Obraz sa dá pre­orien­to­vať v počí­tači alebo na webe. Tak môže zaos­tro­vať na pred­mety, ktoré vám v tej chvíli viac zapadnú do kom­po­zí­cie.

Vo svo­jich sním­kach však môžete meniť aj per­spek­tívu, posú­vať ju sme­rom dopredu či dozadu. Vďaka tomu vám Lytro dovolí vytvo­riť aj jed­no­du­chú GIF ani­má­ciu. Pri­dá­va­ním Living Fil­ters zase vytvá­rate nové motívy a prí­behy vo vašich foto­gra­fiách.

Lytro má v sebe zabu­do­vaný wifi čip, ktorý bez­drô­tovo spo­lu­pra­cuje s apli­ká­ciami Lytro desk­top alebo Lytro mobile. Tak môžete zdie­ľať všetky svoje diela buď na Lytro web gal­lery, alebo na Face­book ua Twit­teri. Ak chcete vidieť inte­rak­tívne prí­klady, nav­štívte stránku Lytro a zabavte sa.

Zdroj: lytro.com

Pridať komentár (0)