LYT­RO: Zame­raj­te sa na čokoľ­vek!

Petra Kochanová / 27. marca 2014 / Tech a inovácie

Dnes foto­gra­fu­je­me naozaj všet­ko. Nie­ke­dy však foto­gra­fia nie je pod­ľa našich pred­stáv a pri­ja­li by sme men­šie zme­ny. Tak je tu Lyt­ro, kto­rý umož­ní upra­viť kom­po­zí­ciu foto­gra­fie rých­lo, ľah­ko a jed­no­du­cho.

Posled­ných 10 až 20 rokov sa foto­gra­fo­va­nie stá­va neus­tá­le jed­no­duch­ším. S prí­cho­dom mobil­ných tele­fó­nov so vsta­va­ný­mi foto­apa­rát­mi môže­me vytvá­rať foto­gra­fie kde­koľ­vek a vo veľ­mi vyso­kej kva­li­te. S auto­ma­tic­kým zaos­tro­va­ním sta­čí iba namie­riť objek­tív, stla­čiť spúšť a die­lo je na sve­te. Ces­ta k doko­na­lej foto­gra­fií však môže byť ešte jed­no­duch­šia. Vďa­ka Lyt­ro.

Lyt­ro je prvý spot­re­bi­teľ­ský foto­apa­rát, kto­rý zazna­me­ná­va celé sve­tel­né pole namies­to 2D obra­zu. To dovo­ľu­je meniť nasní­ma­nú foto­gra­fiu v rôz­nych aspek­toch. Obraz sa dá pre­orien­to­vať v počí­ta­či ale­bo na webe. Tak môže zaos­tro­vať na pred­me­ty, kto­ré vám v tej chví­li viac zapad­nú do kom­po­zí­cie.

Vo svo­jich sním­kach však môže­te meniť aj per­spek­tí­vu, posú­vať ju sme­rom dopre­du či doza­du. Vďa­ka tomu vám Lyt­ro dovo­lí vytvo­riť aj jed­no­du­chú GIF ani­má­ciu. Pri­dá­va­ním Living Fil­ters zase vytvá­ra­te nové motí­vy a prí­be­hy vo vašich foto­gra­fiách.

Lyt­ro má v sebe zabu­do­va­ný wifi čip, kto­rý bez­drô­to­vo spo­lu­pra­cu­je s apli­ká­cia­mi Lyt­ro desk­top ale­bo Lyt­ro mobi­le. Tak môže­te zdie­ľať všet­ky svo­je die­la buď na Lyt­ro web gal­le­ry, ale­bo na Face­bo­ok ua Twit­te­ri. Ak chce­te vidieť inte­rak­tív­ne prí­kla­dy, nav­štív­te strán­ku Lyt­ro a zabav­te sa.

Zdroj: lytro.com

Pridať komentár (0)