Mac­bo­ok Air s “reti­nou” je tu

Tomáš Kahn / 5. marca 2015 / Tech a inovácie

Na budú­co týž­dňo­vom Key­no­te by mal App­le pred­sta­viť aj nový 12 pal­co­vý Mac­bo­ok Air s reti­na disp­le­jom.

Už 9. mar­ca, kedy sa bude konať ďal­ší zo série “app­lác­kych Key­no­tov” by mal do rodi­ny Mac­bo­okov pri­bud­núť ďal­ší člen. Ten­to krát pôj­de o moder­ni­zo­va­ný 12 pal­co­vý Mac­bo­ok Air. Naj­väč­šia zme­na by sa mala udiať v disp­le­ji, pre­to­že v novom Air-i bude pou­ži­tý reti­na disp­lej, kto­rý sme dopo­siaľ moh­li vidieť iba v mode­loch Pro. Bliž­šie tech­nic­ké infor­má­cie nie sú dopo­siaľ zná­me, pre­to aj my s nad­še­ním oča­ká­va­me blí­žia­ci sa Key­no­te. 

zdroj: engadget.com

Pridať komentár (0)