Made­laine spraví vašu oslavu neza­bud­nu­teľ­nou

Ľubomír Tereš / 30. apríla 2015 / Tools a produktivita

Pre­čí­tajte si roz­ho­vor s dvoma sym­pa­tic­kými babami, ktoré sa roz­hodli, že začnú robiť to, čo ich baví. Zalo­žili si even­tovku Made­laine, s kto­rou chcú uká­zať svetu, že oslavy sa dajú robiť aj inak.

Hoci diev­čatá z Made­laine nepô­so­bia v odvetví, ktoré by bolo na Slo­ven­sku veľmi roz­ší­rené, ich firma neus­tále napre­duj a rýchlo si zís­kava nových zákaz­ní­kov. Baby si potr­pia na kva­litu a ponú­kajú svo­jim kli­en­tom vždy zau­jí­mavé rie­še­nia. Roz­hodli sme sa preto pre­ho­diť zopár slov s Terez­kou, ktorá je jed­nou zo zakla­da­te­liek Made­laine, aby nám pove­dala viac o ich práci.

Ahoj, mohla by si nám v krát­kosti pred­sta­viť čomu sa v Made­laine venu­jete?

My v Made­laine tvo­ríme oslavy, rôzne tema­tické výzdoby, ori­gi­nálne roz­lúčky so slo­bo­dou, jedi­nečné det­ské party, baby sho­wer. Avšak orga­ni­zu­jeme aj iné eventy, všetko sa odvíja samoz­rejme od želaní zákaz­níka.

Ako ste sa dostali k takejto práci? Popíš nám vaše začiatky.

Made­laine sme plá­no­vali zalo­žiť už skôr, ale poza­sta­vil to môj odchod na necelý rok do Fran­cúz­ska. Hneď ako som sa vrá­tila sme s Aďkou zalo­žili firmu, dali jej meno a pre nás to zna­me­nalo začia­tok plne­nia si našich snov. Obi­dve sme spolu štu­do­vali na fakulte mas­mé­dií v Bra­ti­slave, no toto mesto nás neohú­rilo natoľko, že by sme v ňom zostali žiť a plá­no­vali tam budúc­nosť. Vrá­tili sme sa a našou víziou je pre­mie­ňať oslavy a rôzne uda­losti v živote na výni­močné oka­mihy. Robíme to preto, lebo vieme, že spo­mienky nám ostá­vajú večne a časom si uve­do­míme, že to je to, čo má tú naj­väč­šiu hod­notu.

Zažili ste pri orga­ni­zo­vaní even­tov nejakú zau­jí­mavú situ­áciu, či už nega­tívnu alebo pozi­tívnu?

Zatiaľ sme zaží­vali pri osla­vách len tie pozi­tívne situ­ácie, čo nás teší:). Možno so smie­chom však spo­mí­name na to, keď sme mali prvú pán­sku roz­lúčku so slo­bo­dou a museli sme pre cha­la­nov zohnať strip­térku, v Bys­trici nie je agen­túra priamo na to, tak sme sa pri hľa­daní stretli s rôz­nymi ponu­kami:). Teraz už však máme kon­takty a bez prob­lé­mov vieme aj toto zabez­pe­čiť.

Prečo si mys­líš, že by zákaz­níci mali využí­vať práve Vaše služby? V čom sa odli­šu­jete od kon­ku­ren­cie?

Je ťažké hovo­riť o pria­mej kon­ku­ren­cii, možno ak v Bra­ti­slave, ale kon­krétne naše služby nepo­núka veľa agen­túr. Ponú­kajú výzdoby, deko­rá­cie, ale pri­pra­viť oslavu na mieru pre oslá­venca v akej­koľ­vek téme, ktorá mu je blízka a s ori­gi­nál­nym candy barom, zabez­pe­čuje vážne málo­kto. Sna­žíme sa všetko robiť poc­tivo a do našich výzdob vkla­dáme kus seba. Veľa z nich robíme ručne a o to väč­šiu hod­notu do osláv pri­ná­šame. Roz­diel je možno aj v prí­stupe a vzťahu so zákaz­ní­kom, ktorý si vytvá­rame pri kaž­dej oslave.

Spo­mí­nala si, že momen­tálne pra­cu­jete len dve. Chys­táte sa pri­jať do tímu nových ľudí?

Áno, momen­tálne pra­cu­jeme len my dve, aj keď treba spo­me­núť pomoc našej rodiny a pria­te­ľov. Určite plá­nu­jeme pri­dať do nášho tímu viac čle­nov.

Čo je pre Vás naj­väč­šou moti­vá­ciou pri práci?

Moti­vá­cia je pre nás najmä to, že robíme to, čo nás baví a vytvá­rame niečo ori­gi­nálne, naše a robí to ľuďom radosť.

A na záver, aké sú vaše ciele do budúcna, pove­dzme v hori­zonte pia­tich rokov?

Určite plá­nu­jeme pri­dať do nášho port­fó­lia aj ďal­šie druhy osláv a even­tov. Chceli by sme zís­kať najmä pove­do­mie o našej značke a doká­zať ľudom jej kva­litu. Pre­tože ak chcete osla­vo­vať štý­lovo a ori­gi­nálne, na to je tu MADE­LAINE.

Ďaku­jeme za roz­ho­vor a pra­jeme ešte veľa úspe­chov!

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Pridať komentár (0)