Magaela: Môjmu podnikaniu na začiatku neveril nikto, našla som však dieru na trhu

Michaela Križanová / 7. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Magaela
  • Mladá Slo­venka po­sta­vila svoj biz­nis plán na vý­robe kve­ti­no­vých ven­cov
  • Z hobby sa pre ňu teda stala „práca na plný úvä­zok“, ktorá ju do­káže uži­viť
  • V čase jej kre­a­tív­nych za­čiat­kov vy­stihla dieru na trhu

Ma­ga­ela je značka, ktorá pod tvo­jim ve­de­ním úspešne fun­guje už nie­koľko ro­kov. Ako si spo­mí­naš na za­čiatky svo­jej tvorby?

Za­čiatky boli ťažké. Ak som mala viac ako jednu ob­jed­návku za týž­deň, bola som šťastná. Za úspech som po­va­žo­vala aj to, keď sa mi pre­da­jom vrá­tili pe­niaze za ma­te­riál. Mala som však silnú po­trebu tvo­riť, a tak som to ne­vzdala. S lás­kou spo­mí­nam na svoju prvú ko­lek­ciu s náz­vom Vi­nob­ra­nie, ktorá mala mi­mo­riadny úspech a vlastne to asi aj celé od­štar­to­vala. Tak na­ozaj.

Ako hod­no­tíš jej pô­so­be­nie dnes?

Dnes je to o väč­šej zod­po­ved­nosti, kva­lite a je­di­neč­nosti, ktorú v sebe nesú pro­dukty vy­rá­bané v na­šej dielni. Dá­vame si zá­le­žať na vý­bere ma­te­riálu, skva­lit­nili sme pro­ces vý­roby a pre­zen­tá­cie pro­duk­tov.

Kva­litný mar­ke­ting tiež nie je na škodu. Akým spô­so­bom fun­guje Ma­ga­ela v tejto ob­lasti?

Dô­le­žité je triezve uva­žo­va­nie, plá­no­va­nie ce­lého chodu vý­roby a kva­litne na­sta­vená pre­zen­tá­cia pro­duk­tov, ako aj ko­mu­ni­ká­cia so zá­kaz­níkmi. Sna­žíme sa, aby na­priek množ­stvu zá­ka­ziek ani je­den pro­dukt ne­u­tr­pel na kva­lite. In­ves­tu­jeme do pro­pa­gač­ných ma­te­riá­lov, kva­lit­nej pro­duk­to­vej fo­to­gra­fie a spo­lu­pra­cu­jeme s mno­hými slo­ven­skými i za­hra­nič­nými fo­to­grafmi a odev­nými di­zaj­nérmi, za čo sme ne­smierne vďační.

Z tvo­jej tvorby cí­tiť jemný ná­dych bo­hém­stva a silnú spä­tosť s prí­ro­dou. Majú tieto at­ri­búty pre teba ne­jaký špe­ci­fický, hl­bší vý­znam?

Áno, som veľmi prí­rodný tvor. Mám rada všetko živé, or­ga­nické, všetko to úžasné okolo nás. Ve­rím v prí­rodu a jej silu, v jej po­zi­tívny vplyv na člo­veka. Ve­rím, že vie lie­čiť viac ako do­ktori. Mi­lu­jem pre­chádzky, čerstvý vzduch a hory. To všetko ma do­bíja ener­giou a ne­sku­točne ma to in­špi­ruje.

Za­čala si vý­ro­bou kve­ti­no­vých ven­cov. Po­stupne si však roz­ší­rila spek­trum vy­rá­ba­ných pro­duk­tov. Čo všetko mô­žeme nájsť v tvo­jej dielni dnes?

Oh, to už ne­viem ani vy­me­no­vať, ale skúsme (smiech). Ro­bíme sva­dobné ky­tice, (ne)tra­dičné party, zá­voje z čipky a stúh, pierka pre že­ní­chov a sva­dob­ča­nov, pod­väzky pre ne­vesty, ná­ramky pre dru­žičky, obojky pre do­má­cich mi­lá­či­kov, ďa­lej rôzne vla­sové oz­doby a do­pl­nky, ple­tence. A tiež do­pl­nky ako klipy na to­pánky, brošne, opasky, prs­tienky, ná­hr­del­níky a ná­uš­nice. No a ob­čas sa do­sta­neme i k tvorbe ven­če­kov na dvere či kve­ti­no­vých de­ko­rá­cií do do­mác­ností. Oh, a ešte sme roz­ší­rili našu tvorbu o ob­le­če­nie, smal­to­vané hrn­čeky, zá­pis­níky, zrka­dielka či te­nisky v spo­lu­práci so znač­kou Ti­koki.

Ako vy­zerá tvoj pra­covný deň?

Deň za­čí­nam ran­nou pre­chádz­kou. Bez toho to jed­no­du­cho nejde (úsmev). Na diel­ničke mám tri diev­čatá, ktoré kon­čia okolo štvr­tej po­obede. Ja im (popri vy­ba­vo­vaní mai­lov, te­le­fo­ná­tov či kon­trole zá­ka­ziek) va­rím obed, zá­ro­veň s nimi kon­zul­tu­jem prí­padne ne­jas­nosti ohľa­dom vý­roby a v po­sled­nej dobe sa tiež in­ten­zívne ve­nu­jem i úp­rave pro­duk­to­vých fo­to­gra­fií. Ok­rem toho rie­šim i cel­kovú or­ga­ni­zá­ciu firmy. V lep­šom prí­pade sa vo ve­čer­ných ho­di­nách do­sta­nem ešte aj k tvorbe no­vi­niek. Vo vše­obec­nosti som skôr nočný tvor, takže moje tvo­rivé na­sa­de­nie za­čína ve­čer, kedy si sa­dám k stolu a tvo­rím. Nie­kedy až do mo­mentu, kým na tom stole ne­zas­pím (smiech).

Čo je pre teba roz­ho­du­jú­cim fak­to­rom pri vý­bere ma­te­riálu?

Kva­lita, s kto­rou bu­dem spo­kojná a ktorá ne­bude tak ľahko do­stupná kvôli od­liš­nosti od kon­ku­ren­cie.

Dá sa v sú­čas­nosti ži­viť vlast­nou tvor­bou?

Ak člo­vek oča­káva lu­xus a žiadne sta­rosti o to čo bude zaj­tra, po­tom od­po­ve­dám, že nie. Do­ká­žeme si však za­ro­biť na účty, vý­platy a ešte nám čosi zo­stane aj na vý­let do hôr alebo na jaz­zový kon­cer­tík. A to nám ku šťas­tiu a spo­koj­nosti stačí.

Z hobby sa teda stala „práca na plný úvä­zok“. Ako sa ti po­da­rilo do­spieť do štá­dia, v kto­rom si dnes?

Ak by som sa nad tým za­mys­lela z kom­plex­ného hľa­diska, asi by som po­ve­dala, že to bola kom­bi­ná­cia via­ce­rých fak­to­rov a ži­vot­ných okol­ností. Tie ma do­nú­tili za­mys­lieť sa, akým sme­rom sa bu­dem ube­rať. Na jed­nej strane to bola zlo­žitá si­tu­ácia tý­ka­júca sa mož­nosti za­mest­nať sa, na dru­hej stála ob­rov­ská chuť tvo­riť, tr­pez­li­vosť a ochota ne­vzdať sa. Po škole som sa ocitla v Ra­kúsku, bez zna­losti ja­zyka, bez vo­di­čáku. Do­chá­dzať za prá­cou do Bra­ti­slavy bolo kom­pli­ko­vané, úrad práce ma však frus­tro­val. Roz­hodla som sa teda zo­brať veci do vlast­ných rúk, za­lo­žila som si živ­nosť a na­miesto obý­vačky som si zria­dila Ma­ga­elu. Môjmu pod­ni­ka­teľ­skému plánu spo­čiatku ne­ve­ril ni­kto. Ani vlastná ro­dina. Ale som ba­ran. Za­ťala som zuby a išla som. Mys­lím, že sa opla­tilo. Možno aj vďaka faktu, že v čase mo­jich kre­a­tív­nych za­čiat­kov som vy­stihla dieru na trhu. Dnes sa s kve­ti­no­vými do­pl­n­kami akoby vrece roz­trhlo, pred pia­timi rokmi to tak však ne­bolo.

Ako sa tvoje pro­dukty do­stá­vajú ku kli­en­tom?

Za­čína to ná­pa­dom. Pred­sta­vou a fan­tá­ziou, alebo kon­krét­nou po­žia­dav­kou zo strany zá­kaz­níčky, na zá­klade kto­rej pro­dukt vzniká. Po­tom na­sle­duje re­a­li­zá­cia, zhmot­ne­nie pred­stavy do re­ál­nej po­doby. V tejto fáze je dô­le­žitá najmä kva­litná pro­duk­tová fo­to­gra­fia, ku kto­rej ok­rem fo­te­nia a po­st­pro­duk­cie patrí aj ko­nečné umiest­ne­nie do ga­lé­rií a por­tá­lov, ako sú napr. SaShE, Fler, Etsy či Da­wanda. Sa­moz­rejme, po­zrieť si ich mô­žete aj na na­šom e-shope, za­han­bene však pri­zná­vame, že tu to trošku flá­kame (úsmev). Naši zá­kaz­níci to­tiž zvyknú na­ku­po­vať skôr na spo­mí­na­ných por­tá­loch, kde nás na­vyše môžu nájsť aj ná­hodne. V ne­po­sled­nom rade nám tiež zá­leží aj na osob­nom kon­takte so zá­kaz­níkmi. Zú­čast­ňu­jeme sa preto rôz­nych pre­daj­ných ak­cií, ktoré po­va­žu­jeme za skvelú prí­le­ži­tosť nad­via­zať nové pria­teľ­stvá.

Čo by si po­ra­dila mla­dým kre­a­tív­com, ktorí tú­žia po vy­bu­do­vaní vlast­ného úspeš­ného bran­dingu?

Nech sú sami se­bou, ro­bia veci srd­com a nech v žiad­nom prí­pade ne­ko­pí­rujú svo­jich kon­ku­ren­tov. A hlavne aby tvo­rili z pre­sved­če­nia a nie len kvôli pe­nia­zom. Pre­tože ľu­dia to cí­tia. Dô­le­žitý je tiež kva­litne na­sta­vený mar­ke­ting. Je to však o veľ­kej dávke in­ves­tí­cií, vy­so­kej miere tr­pez­li­vosti a sys­te­ma­tic­kej práci na jed­not­li­vých, sta­no­ve­ných cie­ľoch. Treba tiež po­čí­tať s tým, že vý­sledky sa ne­do­sta­via hneď. Môže to tr­vať zo­pár me­sia­cov, môže to tr­vať aj rok. Ak sa však člo­vek ne­vzdá a vy­drží, úspe­chy sa do­sta­via s pra­vi­del­nos­ťou.

Tvo­ríš rad­šej na zá­klade kon­krét­nych po­žia­da­viek, alebo skôr in­tu­itívne a podľa vlast­ných pred­stáv?

Rada pl­ním sny iným, no pre­fe­ru­jem, ak mi pri tom po­ne­chajú voľnú ruku. Ne­mám rada prí­lišné kon­kre­ti­zo­va­nie, kde nie je žia­den pries­tor na fan­tá­ziu. Do kaž­dého pro­duktu chcem vlo­žiť kus seba, svo­jich po­ci­tov a cí­te­nia. Rada ob­ja­vu­jem nové mož­nosti a kom­bi­ná­cie, uží­vam si kre­a­tívnu slo­bodu. Vtedy do­ká­žem prek­va­piť zá­kaz­níčku a ve­ľa­krát i samú seba.

Akým spô­so­bom na­čer­pá­vaš ener­giu, keď cí­tiš, že po­tre­bu­ješ „vy­pnúť“?

Od­po­ve­ďou na túto otázku sú štyri slová, štyri na­jú­čin­nej­šie an­ti­dep­re­síva na svete. Prí­roda, hory, hudba a ma­ľo­va­nie. Hm…A dobré víno či pivo, to tiež nie je na škodu (smiech).

Ktorí sve­toví, slo­ven­skí umelci sú pre teba in­špi­ra­tívni?

Ja som skôr taký vše­obecný po­zo­ro­va­teľ. Ob­di­vu­jem do­má­cich vý­rob­cov, u kto­rých mô­žem po­zo­ro­vať prog­res a stále žas­nem nad tým, koľko ši­kov­ných ľudí tu máme. Rada by som ale spo­me­nula na­prí­klad Jarku Wurll Ko­cá­novú, Imani, Da­janu Rod­ri­guez, Mylo či Li­lya sva­dobné je­di­neč­nosti. A v ne­po­sled­nom rade ob­di­vu­jem slo­ven­ských mód­nych ná­vrhá­rov ako Ve­ro­niku Kos­tkovú, Petru Pr­šovú, Lý­diu Eck­hardt či Janku Ľup­tá­kovú.

Pridať komentár (0)