Maj­strov­stvá Slo­ven­ska v elek­tro­nic­kých špor­toch

Nikola Brehová / 7. septembra 2016 / Zo Slovenska

Orga­ni­zá­tori úspeš­ného tur­naja Y¬Games pri­pra­vujú už šieste podu­ja­tie v poradí. Ten­to­krát však budú ponú­kať hrá­čom, už tra­dične, skvelú atmo­sféru v novom šate ofi­ciál­nych Maj­strovs­tiev Slo­ven­ska v elek­tro­nic­kých špor­toch. O pre­stížny titul sa bude bojo­vať 1. a 2. októbra, v budove Fakulty infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií. Hlav­ným mediál­nym par­tne­rom je Star­ti­tup.

Medzi toh­to­ročné novinky tur­naja bude pat­riť na Slo­ven­sku dopo­siaľ neví­daná akcia pod náz­vom “s TPD na tur­naj zadarmo”. Hráči, ktorí sa zare­gis­trujú na tur­naj auto­ma­ticky zís­kajú zľavu v hod­note ceny regis­trá­cie, ktorú si budú môcť uplat­niť v sieti pre­dajní TPD. Uchá­dzači o titul maj­stra Slo­ven­ska sa môžu zapo­jiť do boja o finančné výhry a vecné ceny v hod­note viac ako 7500,-eur. Táto suma sa bude navy­šo­vať, pre­tože 20% z ceny štar­tov­ného sa auto­ma­ticky pre­súva do cel­ko­vej výhry. Samoz­rejme nebudú chý­bať ani vecné ceny od par­tne­rov a aj tra­dičné MČR body.

LV6_0667

Okrem novi­niek si orga­ni­zá­tori pri­pra­vili aj množ­stvo vylep­šení.

LV6_0527

Pri­ori­tou číslo jeden je pre nich správne nasta­ve­nie siete, preto oslo­vili naj­lep­šie firmy na trhu, ktoré sa posta­rajú o zabez­pe­če­nie siete. Hrá­čom vedia orga­ni­zá­tori aktu­álne poskyt­núť naj­rých­lejší a naj­sta­bil­nejší inter­net, s akým sa môžu na podob­ných akciách stret­núť, s rých­los­ťou až do 10GB/s. Pri­po­mienky hrá­čov si orga­ni­zá­tori zobrali k srdcu a ešte viac dola­dili herné sys­témy. Pre hrá­čov CS:GO majú dokonca pri­pra­vený pro­fe­si­onálny tím admi­nis­trá­to­rov, ktorí majú za sebou množ­stvo veľ­kých tur­na­jov na Slo­ven­sku, ale aj v zahra­ničí.

LV6_0151

Na tur­naji môžete kaž­do­ročne stret­núť špič­ko­vých hrá­čov zo Slo­ven­ska a Česka, zná­mych komen­tá­to­rov, you­tu­be­rov a stre­a­me­rov. Naši hos­tia si popri prog­rame vždy nájdu čas aj na svo­jich fanú­ši­kov, s kto­rými sa radi odfo­tia alebo poroz­prá­vajú. Maj­strov­stvá Slo­ven­ska však nie sú určené iba pre hrá­čov. Náv­štev­níci sa už tra­dične môžu tešiť na bohatý prog­ram a množ­stvo sprie­vod­ných akti­vít, o kto­rých pra­vi­delne infor­mu­jeme na našej fan­page. Vrcho­lom divác­keho prog­ramu bude už tra­dičná cosp­lay súťaž, ktorá tra­dične ponúka jedny z najat­rak­tív­nej­ších a naj­hod­not­nej­ších cien spo­me­dzi podob­ných súťaží.

LV6_0308

Regis­trá­cie do tur­naja sa začali 18.8.2016 na ofi­ciál­nom webe www.y-games.sk .

Maj­strov­stvá Slo­ven­ska ti pri­ná­šajú štu­denti a dob­ro­voľ­níci orga­ni­zu­júci tur­naj Y-Games a orga­ni­zá­cie Akcie na Mly­noch a ŠPEAI. Za necelé tri roky sa orga­ni­zá­to­rom poda­rilo pre­me­niť lokálnu lanku na špič­kové herné podu­ja­tie s Maj­strov­ským pun­com. Pri zalo­žení a začiat­koch tur­naja stálo aj o. z. Ynet.

Pridať komentár (0)