Majte pre­hľad vo svo­jich pro­jek­toch s Pro­fi­fox

Ráchel Matušková / 4. mája 2015 / Tools a produktivita

Pro­fi­fox je nové rie­še­nie, ktoré uľahčí koor­di­ná­ciu práce v tíme a pri­ne­sie pre­hľad do plne­nia zlo­ži­tých úloh. Poten­ciálu Pro­fi­foxu a jeho tvor­cov veria aj ľudia z Neulogy Ven­tu­res, ktorí sa roz­hodli do tohto pro­jektu inves­to­vať a pod­po­riť tak ďal­ších šikov­ných Slo­vá­kov na ceste za ich cie­ľom. O Pro­fi­foxe sme sa viac dozve­deli od člena tímu Lukáša Vav­reka.

Pro­fi­fox je apli­ká­cia, ktorá pri­ne­sie pre­hľad do tímo­vých úloh, pomáha zvlád­nuť pro­jekty, ale záro­veň môže slú­žiť aj ako to do list. Pri pou­ží­vaní Pro­fi­foxu sa Vám už nestane, aby dvaja čle­no­via tímu pra­co­vali súčasne na jed­nej úlohe alebo aby ste ako vedúci pro­jektu nemali pre­hľad, v akej fáze sa nachá­dzajú čias­tkové úlohy.

Vytvá­rame rie­še­nie, teda súbor apli­ká­cií, ktoré majú back-end na ser­veri. Apli­ká­cie slú­žia na to, aby pomo­cou nich doká­zali ľudia, či už pro­fe­si­onáli v práci alebo bežní ľudia, ale najmä tímy, efek­tívne mana­žo­vať svoj čas a svoju prácu. To chceme dosiah­nuť na základe prin­cípu akč­ných plá­nov. Vychá­dzame z prin­cí­pov plá­no­va­cích metód, ktoré sa využí­vajú v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle, ktoré sú štan­dar­di­zo­vané,“ hovorí Lukáš Vav­rek o Pro­fi­foxe.

Lukáš Vav­rek sa podu­jal odpo­ve­dať na moje otázky, aby sme čita­te­ľom mohli pri­niesť čo naj­viac infor­má­cií o Pro­fi­foxe. Lukáš pra­cuje na apli­ká­cii od prvo­po­čiatku a zo začiatku to stí­hal popri iných pro­jek­toch a škole. Lukáš je ešte iba štu­den­tom Stred­nej prie­my­sel školy elek­tro­tech­nic­kej, má 19 rokov a prog­ra­mo­va­niu sa venuje od pät­nás­tich rokov.

Ahoj Lukáš, pri­blíž nám bež­ným ľuďom pod­statu Pro­fi­foxu, čo všetko ponúka?

Apli­ká­cia má tri hlavné roz­de­le­nia. Prvou čas­ťou je akčný plán, ktorý repre­zen­tuje kon­krétny veľký prob­lém. Prí­klad uve­diem na škole. Uči­teľ zadá sku­pi­novú úlohu naprí­klad z pred­metu mate­ma­tiky. V apli­ká­cii teda vytvo­rím akčný plán Mate­ma­tika. Následne akčný plán potre­buje akcie, ktoré repre­zen­tujú kon­krétne čias­tkové úlohy, naprí­klad prí­klady na rie­še­nie. Následne je možné zade­fi­no­vať aj čias­tkové kroky rie­še­nia, toto však v apli­ká­cii nie je povinné. Ďalej je možné určiť pri­oritu jed­not­li­vým akciám, keďže nie všetky úlohy, ktoré musí člo­vek rie­šiť, sú rov­nako dôle­žité.

Tiež je možné meniť a sle­do­vať stav akcie, či je naprí­klad úloha už dokon­čená alebo sa na nej ešte ani neza­čalo pra­co­vať. Toto je veľmi výhodné pre tímy, odstra­ňuje dup­li­citu práce a tiež sa na žiadnu úlohu neza­budne. Na jed­nej akcii môže pra­co­vať aj viac osôb, ktoré majú mož­nosť sa pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie pri­dať ako res­pon­sible per­son. Ďalej sú v apli­ká­cii ešte sub-tas­tky, ktoré sa už zapi­sujú len v odráž­kach a pred­sta­vujú malé poznámky k danej akcii. Po skon­čení úlohy je možné zapi­so­vať rôzne poznámky autora. Pro­fi­fox tiež pod­po­ruje export do Excelu či PDF. Dáta a infor­má­cie vpí­sané do apli­ká­cie sú šif­ro­vané.

Čo ešte ponúka Pro­fi­fox pou­ží­va­te­ľom?

Dôle­ži­tou a význam­nou fun­kciou Pro­fi­foxu je auto­ma­tická synch­ro­ni­zá­cia. Dnes už ľudia nepra­cujú len na jed­nom zaria­dení, ale využí­vajú mobily, tab­lety a počí­tače, čo môže spô­so­bo­vať prob­lémy pri pre­nose rôz­nych úda­jov. Preto je pri pred­plat­nej ver­zii Pro­fi­foxu samoz­rej­mos­ťou auto­ma­tická synch­ro­ni­zá­cia, aby sa nestalo, že na tab­lete si k úlohe napí­šete dôle­žitú poznámku a v apli­ká­cii v mobile, sa Vám to nezob­razí a Vy na to v dôle­ži­tej chvíli zabud­nete.

Synch­ro­ni­zá­cia je v pod­state naj­dô­le­ži­tej­šou fun­kciou apli­ká­cie. Sna­žíme sa o to, aby sa apli­ká­cia nevy­uží­vala len v rámci jed­nej firmy, ale medzi kým­koľ­vek kto pra­cuje na spo­loč­nej úlohe. Apli­ká­cia má uplat­ne­nie aj v spo­lu­práci medzi rôz­nymi pod­nikmi, naprí­klad v rámci dodá­va­teľ­sko-odbe­ra­teľ­ských vzťa­hoch.

V akých ope­rač­ných sys­té­moch fun­guje Pro­fi­fox?

Na trhu je momen­tálne ver­zia Win­dows 8. Rozp­ra­co­vané máme samoz­rejme aj iné ver­zie a v čo najk­rat­šom čase budú dostupné ver­zie pre všetky plat­formy a samoz­rejme aj webová ver­zia.

Spo­mí­nal si pred­platnú ver­ziu apli­ká­cie? Je ver­zia aj zadarmo?

Základná ver­zia, teda pre jed­not­livca je zdarma. Je určená pre jedno zaria­de­nia a teda v tomto prí­pade nefun­guje synch­ro­ni­zá­cia medzi via­ce­rými zaria­de­niami. Tiež nie je funkčný export úda­jov.

Ako vzni­kol nápad na Pro­fi­fox?

Tomáš, náš CEO, pra­co­val v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle a stre­tá­val sa s kaž­do­den­ným rie­še­ním úloh, pri kto­rých pra­co­val najmä s Exce­lom, čo mu zabe­ralo veľa času a nemo­hol prob­lémy rie­šiť na mieste, kde sa aktu­álne nachá­dzal. Chcel teda niečo, čo by mu umož­nilo rie­šiť úlohy z aké­ho­koľ­vek miesta a zaria­de­nia. Následne som sa zapo­jil ja a začali sme rie­šiť mini­málne živo­ta­schopný pro­dukt.

A ďalej? Ako pre­bie­hala práca na apli­ká­cii?

V júni minu­lého roku sme sa apli­ká­cii začali veno­vať sto­per­cen­tne a pri­dal sa nový kolega Matej, ktorý začal pra­co­vať na ser­ve­ro­vej ver­zii. Ďalší kolega pra­co­val na gra­fike. Po nie­koľ­ko­me­sač­nej tvr­dej práci sme sa pri­hlá­sili na Star­tup Awards, kde sme síce neus­peli, ale otvo­rili sa nám oči v oblasti inves­to­rov. Nakon­tak­to­vali sme sa na Neulogy Ven­tu­res, pre­behlo nie­koľko stret­nutí a napo­kon sa roz­hodli pre inves­tí­ciu do Pro­fi­foxu. Teraz sa už Pro­fi­foxu venu­jeme nie na 100%, ale na 150%!

Pred­stav pro­sím ťa aktu­ál­nych čle­nov tímu.

Zakla­da­te­lia sme šty­ria a momen­tálne sme tím šies­tich ľudí, ktorí pra­cu­jeme na Pro­fi­foxe.

Tomáš je náš CEO, venuje sa finan­ciám a vymýšľa nové nápady. Matej a Mar­tin prog­ra­mujú ser­ve­rovú a apli­kačnú časť. Gra­fik Richard sa venuje pre­zen­tač­ným mate­riá­lom a vizu­álu pre apli­ká­cie. iOS plat­forme sa venuje Ondrej. Ja (Lukáš) sa venu­jem apli­kač­nej oblasti, najmä Win­dows 8 a Win­dows 8 phone.

V čom Vám pomôže inves­tí­cia?

Neulogy Ven­tu­res nám poskytne pros­triedky na to, aby sme mohli fun­go­vať bez prob­lé­mov. Budeme sa môcť úplne na plno veno­vať apli­ká­cii a jej neus­tá­lemu zlep­šo­va­niu. Naj­dô­le­ži­tej­šou čas­ťou inves­tí­cie je pod­pora mar­ke­tingu a reklamy, kam sme­ruje až 70% pros­tried­kov.

Je Pro­fi­fox už reálne na trhu? Využí­vajú ho naprí­klad nejaké firmy?

Momen­tálne zhá­ňame obchod­níka, ktorý bude ponú­kať Pro­fi­fox fir­mám. S pre­da­jom do busi­ness sféry sme začali v polo­vici apríla. Momen­tálne fun­gu­jeme cez Win­dows 8 store, kde máme okolo 20 000 stia­hnutí, kde máme veľmi dobré ohlasy. Dobré čísla sťa­ho­va­nia Pro­fi­foxu sú hlavne v Nemecku a Anglicku, ale naprí­klad aj v Indo­né­zii, Thaj­sku a USA.

Aké máte plány do budúcna?

Dostať Pro­fi­fox do busi­ness sféry, do firiem a medzi zamest­nan­cov. Pri­pra­viť ver­zie pre každú plat­formu, pri­dá­vať možno nejaké nové fun­kcie. A samoz­rejme budeme sle­do­vať feed­back od pou­ží­va­te­ľov a vylep­šo­vať apli­ká­ciu.

Luká­šovi ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa šťas­tia!

Pridať komentár (0)