Maj­te pre­hľad vo svo­jich pro­jek­toch s Pro­fi­fox

Ráchel Matušková / 4. mája 2015 / Lifehacking

Pro­fi­fox je nové rie­še­nie, kto­ré uľah­čí koor­di­ná­ciu prá­ce v tíme a pri­ne­sie pre­hľad do plne­nia zlo­ži­tých úloh. Poten­ciá­lu Pro­fi­fo­xu a jeho tvor­cov veria aj ľudia z Neulo­gy Ven­tu­res, kto­rí sa roz­hod­li do toh­to pro­jek­tu inves­to­vať a pod­po­riť tak ďal­ších šikov­ných Slo­vá­kov na ces­te za ich cie­ľom. O Pro­fi­fo­xe sme sa viac dozve­de­li od čle­na tímu Luká­ša Vav­re­ka.

Pro­fi­fox je apli­ká­cia, kto­rá pri­ne­sie pre­hľad do tímo­vých úloh, pomá­ha zvlád­nuť pro­jek­ty, ale záro­veň môže slú­žiť aj ako to do list. Pri pou­ží­va­ní Pro­fi­fo­xu sa Vám už nesta­ne, aby dva­ja čle­no­via tímu pra­co­va­li súčas­ne na jed­nej úlo­he ale­bo aby ste ako vedú­ci pro­jek­tu nema­li pre­hľad, v akej fáze sa nachá­dza­jú čias­tko­vé úlo­hy.

Vytvá­ra­me rie­še­nie, teda súbor apli­ká­cií, kto­ré majú back-end na ser­ve­ri. Apli­ká­cie slú­žia na to, aby pomo­cou nich doká­za­li ľudia, či už pro­fe­si­oná­li v prá­ci ale­bo bež­ní ľudia, ale naj­mä tímy, efek­tív­ne mana­žo­vať svoj čas a svo­ju prá­cu. To chce­me dosiah­nuť na zákla­de prin­cí­pu akč­ných plá­nov. Vychá­dza­me z prin­cí­pov plá­no­va­cích metód, kto­ré sa využí­va­jú v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le, kto­ré sú štan­dar­di­zo­va­né,“ hovo­rí Lukáš Vav­rek o Pro­fi­fo­xe.

Lukáš Vav­rek sa podu­jal odpo­ve­dať na moje otáz­ky, aby sme čita­te­ľom moh­li pri­niesť čo naj­viac infor­má­cií o Pro­fi­fo­xe. Lukáš pra­cu­je na apli­ká­cii od prvo­po­čiat­ku a zo začiat­ku to stí­hal pop­ri iných pro­jek­toch a ško­le. Lukáš je ešte iba štu­den­tom Stred­nej prie­my­sel ško­ly elek­tro­tech­nic­kej, má 19 rokov a prog­ra­mo­va­niu sa venu­je od pät­nás­tich rokov.

Ahoj Lukáš, pri­blíž nám bež­ným ľuďom pod­sta­tu Pro­fi­fo­xu, čo všet­ko ponú­ka?

Apli­ká­cia má tri hlav­né roz­de­le­nia. Prvou čas­ťou je akč­ný plán, kto­rý repre­zen­tu­je kon­krét­ny veľ­ký prob­lém. Prí­klad uve­diem na ško­le. Uči­teľ zadá sku­pi­no­vú úlo­hu naprí­klad z pred­me­tu mate­ma­ti­ky. V apli­ká­cii teda vytvo­rím akč­ný plán Mate­ma­ti­ka. Násled­ne akč­ný plán potre­bu­je akcie, kto­ré repre­zen­tu­jú kon­krét­ne čias­tko­vé úlo­hy, naprí­klad prí­kla­dy na rie­še­nie. Násled­ne je mož­né zade­fi­no­vať aj čias­tko­vé kro­ky rie­še­nia, toto však v apli­ká­cii nie je povin­né. Ďalej je mož­né určiť pri­ori­tu jed­not­li­vým akciám, keď­že nie všet­ky úlo­hy, kto­ré musí člo­vek rie­šiť, sú rov­na­ko dôle­ži­té.

Tiež je mož­né meniť a sle­do­vať stav akcie, či je naprí­klad úlo­ha už dokon­če­ná ale­bo sa na nej ešte ani neza­ča­lo pra­co­vať. Toto je veľ­mi výhod­né pre tímy, odstra­ňu­je dup­li­ci­tu prá­ce a tiež sa na žiad­nu úlo­hu neza­bud­ne. Na jed­nej akcii môže pra­co­vať aj viac osôb, kto­ré majú mož­nosť sa pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie pri­dať ako res­pon­sib­le per­son. Ďalej sú v apli­ká­cii ešte sub-tas­t­ky, kto­ré sa už zapi­su­jú len v odráž­kach a pred­sta­vu­jú malé poznám­ky k danej akcii. Po skon­če­ní úlo­hy je mož­né zapi­so­vať rôz­ne poznám­ky auto­ra. Pro­fi­fox tiež pod­po­ru­je export do Exce­lu či PDF. Dáta a infor­má­cie vpí­sa­né do apli­ká­cie sú šif­ro­va­né.

Čo ešte ponú­ka Pro­fi­fox pou­ží­va­te­ľom?

Dôle­ži­tou a význam­nou fun­kci­ou Pro­fi­fo­xu je auto­ma­tic­ká synch­ro­ni­zá­cia. Dnes už ľudia nepra­cu­jú len na jed­nom zaria­de­ní, ale využí­va­jú mobi­ly, tab­le­ty a počí­ta­če, čo môže spô­so­bo­vať prob­lé­my pri pre­no­se rôz­nych úda­jov. Pre­to je pri pred­plat­nej ver­zii Pro­fi­fo­xu samoz­rej­mos­ťou auto­ma­tic­ká synch­ro­ni­zá­cia, aby sa nesta­lo, že na tab­le­te si k úlo­he napí­še­te dôle­ži­tú poznám­ku a v apli­ká­cii v mobi­le, sa Vám to nezob­ra­zí a Vy na to v dôle­ži­tej chví­li zabud­ne­te.

Synch­ro­ni­zá­cia je v pod­sta­te naj­dô­le­ži­tej­šou fun­kci­ou apli­ká­cie. Sna­ží­me sa o to, aby sa apli­ká­cia nevy­uží­va­la len v rám­ci jed­nej fir­my, ale medzi kým­koľ­vek kto pra­cu­je na spo­loč­nej úlo­he. Apli­ká­cia má uplat­ne­nie aj v spo­lu­prá­ci medzi rôz­ny­mi pod­nik­mi, naprí­klad v rám­ci dodá­va­teľ­sko-odbe­ra­teľ­ských vzťa­hoch.

V akých ope­rač­ných sys­té­moch fun­gu­je Pro­fi­fox?

Na trhu je momen­tál­ne ver­zia Win­do­ws 8. Rozp­ra­co­va­né máme samoz­rej­me aj iné ver­zie a v čo najk­rat­šom čase budú dostup­né ver­zie pre všet­ky plat­for­my a samoz­rej­me aj webo­vá ver­zia.

Spo­mí­nal si pred­plat­nú ver­ziu apli­ká­cie? Je ver­zia aj zadar­mo?

Základ­ná ver­zia, teda pre jed­not­liv­ca je zdar­ma. Je urče­ná pre jed­no zaria­de­nia a teda v tom­to prí­pa­de nefun­gu­je synch­ro­ni­zá­cia medzi via­ce­rý­mi zaria­de­nia­mi. Tiež nie je funkč­ný export úda­jov.

Ako vzni­kol nápad na Pro­fi­fox?

Tomáš, náš CEO, pra­co­val v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le a stre­tá­val sa s kaž­do­den­ným rie­še­ním úloh, pri kto­rých pra­co­val naj­mä s Exce­lom, čo mu zabe­ra­lo veľa času a nemo­hol prob­lé­my rie­šiť na mies­te, kde sa aktu­ál­ne nachá­dzal. Chcel teda nie­čo, čo by mu umož­ni­lo rie­šiť úlo­hy z aké­ho­koľ­vek mies­ta a zaria­de­nia. Násled­ne som sa zapo­jil ja a zača­li sme rie­šiť mini­mál­ne živo­ta­schop­ný pro­dukt.

A ďalej? Ako pre­bie­ha­la prá­ca na apli­ká­cii?

V júni minu­lé­ho roku sme sa apli­ká­cii zača­li veno­vať sto­per­cen­tne a pri­dal sa nový kole­ga Matej, kto­rý začal pra­co­vať na ser­ve­ro­vej ver­zii. Ďal­ší kole­ga pra­co­val na gra­fi­ke. Po nie­koľ­ko­me­sač­nej tvr­dej prá­ci sme sa pri­hlá­si­li na Star­tup Awards, kde sme síce neus­pe­li, ale otvo­ri­li sa nám oči v oblas­ti inves­to­rov. Nakon­tak­to­va­li sme sa na Neulo­gy Ven­tu­res, pre­beh­lo nie­koľ­ko stret­nu­tí a napo­kon sa roz­hod­li pre inves­tí­ciu do Pro­fi­fo­xu. Teraz sa už Pro­fi­fo­xu venu­je­me nie na 100%, ale na 150%!

Pred­stav pro­sím ťa aktu­ál­nych čle­nov tímu.

Zakla­da­te­lia sme šty­ria a momen­tál­ne sme tím šies­tich ľudí, kto­rí pra­cu­je­me na Pro­fi­fo­xe.

Tomáš je náš CEO, venu­je sa finan­ciám a vymýš­ľa nové nápa­dy. Matej a Mar­tin prog­ra­mu­jú ser­ve­ro­vú a apli­kač­nú časť. Gra­fik Richard sa venu­je pre­zen­tač­ným mate­riá­lom a vizu­álu pre apli­ká­cie. iOS plat­for­me sa venu­je Ondrej. Ja (Lukáš) sa venu­jem apli­kač­nej oblas­ti, naj­mä Win­do­ws 8 a Win­do­ws 8 pho­ne.

V čom Vám pomô­že inves­tí­cia?

Neulo­gy Ven­tu­res nám poskyt­ne pros­tried­ky na to, aby sme moh­li fun­go­vať bez prob­lé­mov. Bude­me sa môcť úpl­ne na plno veno­vať apli­ká­cii a jej neus­tá­le­mu zlep­šo­va­niu. Naj­dô­le­ži­tej­šou čas­ťou inves­tí­cie je pod­po­ra mar­ke­tin­gu a rekla­my, kam sme­ru­je až 70% pros­tried­kov.

Je Pro­fi­fox už reál­ne na trhu? Využí­va­jú ho naprí­klad neja­ké fir­my?

Momen­tál­ne zhá­ňa­me obchod­ní­ka, kto­rý bude ponú­kať Pro­fi­fox fir­mám. S pre­da­jom do busi­ness sfé­ry sme zača­li v polo­vi­ci aprí­la. Momen­tál­ne fun­gu­je­me cez Win­do­ws 8 sto­re, kde máme oko­lo 20 000 stia­hnu­tí, kde máme veľ­mi dob­ré ohla­sy. Dob­ré čís­la sťa­ho­va­nia Pro­fi­fo­xu sú hlav­ne v Nemec­ku a Anglic­ku, ale naprí­klad aj v Indo­né­zii, Thaj­sku a USA.

Aké máte plá­ny do budúc­na?

Dostať Pro­fi­fox do busi­ness sfé­ry, do firiem a medzi zamest­nan­cov. Pri­pra­viť ver­zie pre kaž­dú plat­for­mu, pri­dá­vať mož­no neja­ké nové fun­kcie. A samoz­rej­me bude­me sle­do­vať feed­back od pou­ží­va­te­ľov a vylep­šo­vať apli­ká­ciu.

Luká­šo­vi ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa šťas­tia!

Pridať komentár (0)