MakeS­pace: Váš šat­ník v cloude

Michal Tomek / 4. máj 2014 / Tools a produktivita

Pred­stavte si situ­áciu: bývate v men­šom byte, pre­šla zima, máte kopu svet­rov, bundu, topánky a iné veci. Nemáte ich kam na leto ulo­žiť. Prí­padne by ste aj mali, no viete, že ten pries­tor sa bude dať určite využiť lep­šie. Môžete teda skú­siť rôzne úschovne alebo novú službu Makes­pace.

Aby som bol úplne presný, MakeS­pace nemô­žete využiť na Slo­ven­sku. Ide totiž o lokálnu službu, ktorá fun­guje pre oby­va­te­ľov New Yorku. No myš­lienka je dobrá, a tak skôr či neskôr príde nie­kto, kto sa ňou začne zaobe­rať aj u nás.

Služba MakeS­pace bola spus­tená v sep­tem­bri minu­lého roku, kedy zís­kala aj prvú seed inves­tí­ciu vo výške 2,1 mili­óna dolá­rov. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že okrem kla­sic­kých inves­tič­ných spo­loč­ností inves­to­val do MakeS­pace ako jediný jed­not­livý inves­tor aj guru sociál­nych médií a vín, Gary Vay­ner­chuk. Kon­com apríla 2014 ohlá­sil MakeS­pace už sériu A finan­co­va­nia vo výške 8 mili­ó­nov dolá­rov, ktorú viedla inves­tičná spo­loč­nosť Upf­ront Ven­tu­res. Tým sa cel­ko­vého finan­co­va­nie spo­loč­nosti dostalo na úro­veň 10,1 mili­óna dolá­rov.

Zakla­da­te­ľom MakeS­pace-u je Sam Rosen, ktorý záro­veň pôsobí ako CEO spo­loč­nosti. Ďal­šími spo­lu­za­kla­da­teľmi sú Rahul Gandhi (videp­re­zi­dent pre finan­cie a pre­vádzku) a Adam LeVas­seur (CTO). Prví dvaja meno­vaní pôso­bili pred MakeS­pace-om v inves­tič­ných spo­loč­nos­tiach, ktoré finan­co­vali práve aj tento star­tup. Rosen bol na mar­ke­tin­go­vých pozí­ciách v rámci už spo­mí­na­ných Upf­ront Ven­tu­res a Rahul pôso­bil ako prin­ci­pal v High Peaks Ven­ture Par­tners.

Čo je na MakeS­pace také zau­jí­mavé?

Popri všet­kých online úlo­žis­kách, ktoré v dneš­nej dobe exis­tujú (ako naprí­klad Drop­box či Google Drive) sme akosi poza­budli na fyzické úlo­žiská. MakeS­pace, ak to tro­chu odľah­čím, vytvo­ril cloud ver­ziu pre naše fyzické, off­line veci.

Nemu­síte cho­diť do neja­kých cen­trál­nych úschovní. Len si naplá­nu­jete, kedy vám MakeS­pace dove­zie bed­ničky a so šofé­rom sa dohod­nete, kedy si po ne príde. Tie sa ulo­žia v lokál­nom „sto­rage room“ so zabez­pe­če­ním. A opäť sa len ozvete, keď budete potre­bo­vať svoje veci nas­päť. Za štyri bed­ničky pla­títe 25 dolá­rov mesačne. Možno tro­chu pri­vy­soká suma, no takéto skla­do­va­nie vecí je v meste ako New York prav­de­po­dobne nevy­hnut­nos­ťou. Viac infor­má­cií a inšpi­rá­cie náj­dete na webe.

Viete o nie­čom takom aj u nás? Dajte nám vedieť, aby sme o vás mohli napí­sať :)

Zdroj: makespace.com

Pridať komentár (0)