Mali by sme sa obá­vať dro­nov? Čo nám hrozí?

Michal Sorkovský / 7. marca 2015 / Tech a inovácie

Určite ste si v posled­nom čase všimli to obrov­ské nad­še­nie pre drony všade naokolo. Skvelá myš­lienka lie­ta­jú­cich veci­čiek, ktoré by mali uľah­čiť život mno­hým ľuďom. Bude nám to nosiť kávu, tovar, upo­zor­ňo­vať na e-maily, ale stále sa môže stať, že sa takému dro­novi niečo nepo­darí.

Možno v napätí čakáte, aké hrozné eko­lo­gické, tech­nické či eko­no­mické nevý­hody dro­nov v tomto článku náj­dete. Ale nie, nenáj­dete. Drony sú super. No aj tak môžu pre bež­ného člo­veka stále nastať kom­pli­ká­cie pri ich pou­ží­vaní. Počas svojho expe­ri­mentu sa o tom pre­sved­čili aj ľudia z agen­túry MRY. Tí si popri svo­jom natá­čaní pre prvý Drone Film Fes­ti­val v New Yorku vyskú­šali, aké to je spo­lu­na­ží­vať s dronmi. 

Drony budú zrejme bojo­vať so zákonmi kvôli ich pou­ží­va­niu v otvo­re­nom vzduš­nom pries­tore. Vnútri ich ale podobné obme­dze­nia neča­kajú. Kon­krétne kan­ce­lá­ria je prav­de­po­dobne najv­hod­nej­ším mies­tom pre neod­vratnú expan­ziu dro­nov. Video z dielne MRY uka­zuje office, kde sú drony neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou bež­ného dňa. 

Kvôli natá­ča­niu si ľudia z agen­túry vyskú­šali celo­denné spo­lu­na­ží­va­nie s dronmi. Po tejto skú­se­ností pri­chá­dzajú s pia­timi varo­va­niami, ktoré by si mal pre­čí­tať každý bežný člo­vek, ktorý s dro­nom príde do kon­taktu.

1. Nepo­va­žujte sa už pred prvým letom za pilota

Nie je to také ľahké, ako sa môže zdať. CMO agen­túry MRY tvrdí, že na kaž­dých päť minút jeho letu pri­padlo desať minút upra­to­va­nia zo stropu odra­ze­nej omietky. Záro­veň ale dodáva, že nie­ktorí jeho kole­go­via boli šikov­nejší. Dob­rou sprá­vou pre tých menej šikov­ných je fakt, že vďaka vývoju by sa mali drony časom sami vedieť vyhý­bať pre­káž­kam počas letu. Svoje začiatky s dronmi si ale rad­šej naplá­nujte nie­kde mimo ľudí a vecí, ktoré by ste mohli zni­čiť.

2. Drony sa stanú súčas­ťou kolek­tívu

V MRY hovo­ria o chybe v súvis­losti s pome­no­va­ním dro­nov. Keď im Eddie a Shi­reen bzu­čali nad hla­vami stá­vali sa vraj plno­hod­not­nými členmi tímu. Per­so­ni­fi­ká­cia dro­nov zašla tak ďaleko, že Chief Talent Offi­cer sa roz­ho­dol uro­biť s dro­nom poho­vor. Dá sa teda pove­dať, že sa drony stali obľú­be­nými, aj keď čle­no­via cre­a­tive teamu mali pocit, že prí­tom­nosť dronu nad ich hla­vami počas mee­tingu bola až prí­liš.

3. Drony nás spra­via leni­vej­šími

Jed­nou z nevý­hod práce v kan­ce­lá­rii je, že sa člo­vek musí občas zdvi­hnúť zo sto­ličky a ísť si naprí­klad po nejaké papiere, alebo kávu. O túto tie­nistú stránku by mali kan­ce­lá­rie vďaka dro­nom defi­ni­tívne prísť. Počas expe­ri­mentu v MRY drony síce roz­fú­ka­vali papiere všade naokolo, ale samoz­rejme aj nosili kávu či upo­zor­ňo­vali na emaily. Ľudia v kan­ce­lá­riach sa teda stanú leni­vej­šími a rôzni pomocní asis­tenti budú drony pre­klí­nať, keďže kvôli nim prídu o prácu.

4. Drony nás nahra­dia 

Možno aj práve teraz potre­bu­jete odísť na nejaký mee­ting. Čo tak tam poslať rad­šej svoj vlastný dron? Je to efek­tív­nej­šie. Vy sa tak budete môcť veno­vať ďal­ším veciam namiesto toho, aby ste len tak sedeli na porade a tvá­rili sa, že si do mobilu píšete poznámky. Prav­dou teda je, že drony budú schopné v mno­hých sme­roch nie len pomá­hať, ale nás aj nahrá­dzať.

5. Drony zni­čia pri­ro­dzené pra­covné pro­stre­die 

To, že budú ľudia počas celého dňa iba sedieť za sto­lom bude mať okrem pri­be­ra­nia aj iné následky. Kole­go­via sa už nebudú stre­tá­vať pri kávo­mate či na iných mies­tach, na kto­rých dote­raz mohli pre­ho­diť aspoň zopár slov. Ak za nás všetko budú robiť drony, úplne zanikne office cul­ture a vzťahy medzi ľuďmi na pra­co­visku. Aj keď samoz­rejme stret­nu­tia na WC nám zatiaľ tech­nika nevezme. 
 

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)