Mall a Heure­ka v rukách nové­ho maji­te­ľa!

Tatiana Blazseková / 26. októbra 2015 / Lifehacking

Je to ofi­ciál­ne: Mall a Heure­ku kupu­je čes­ký Roc­ka­way za viac ako 5 miliárd korún.

Čes­ká sku­pi­na Roc­ka­way na čele s Jaku­bom Havr­la­tom potvr­di­la to, o čom sa na inter­ne­toch hovo­ri­lo už dlho. O čo sa vlast­ne jed­ná? Kon­krét­ne hovo­rí­me o spo­loč­nos­ti Netre­tail Hol­ding B.V, pod kto­rú pat­rí aj inter­ne­to­vý obchod Mall a spo­loč­nos­ti Naspers OCS, kto­rá pre­vádz­ku­je slo­ven­skú a čes­kú Heuré­ku.

Inter­ne­to­vý obchod Mall, ako aj Heure­ka, sú úspeš­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Heure­ka fun­gu­je na slo­ven­skom a čes­kom trhu a Mall zasa pôso­bí okrem Čes­ka a Slo­ven­ska aj v Maďar­sku, Poľ­sku či Slo­vin­sku.

Roc­ka­way je v oblas­ti e-com­mer­ce mac­hrom. V súčas­nos­ti zastre­šu­jú mno­ho e- sho­pov ako naprí­klad Sporty.cz, Parfemy.cz, Vivan­tis a tak podob­ne.

O cene sa dlho špe­ku­lo­va­lo, média uvá­dza­li rôz­ne sumič­ky ale tá finál­na je naj­pô­so­bi­vej­šia. Cena údaj­ne pre­siah­la 200 mili­ó­nov eur.

Mall i Heure­ka sú úspeš­né spo­loč­nos­ti, kto­ré skve­le roz­vi­nú našu akti­vi­tu na poli e- com­mer­ce,“ hovo­rí CEO Roc­ka­way, Jakub Havr­lant. Ako sám pove­dal, táto prí­le­ži­tosť im pri­nies­la mož­nosť zaú­to­čiť na roč­ný obrat 1 miliar­dy eur. Tým pádom, by sa tak spo­loč­nosť sta­la jed­not­kou na stre­do­európ­skom trhu. Vďa­ka spo­je­niu by moh­li pre­ko­nať aj naj­väč­šie­ho hrá­ča Alza.cz.

Pod­ľa zakla­da­te­ľa Netre­tai­lu, Ondre­ja Fry­ca, je inter­ne­to­vé obcho­do­va­nie stá­le v plien­kach. S uzav­re­tým obcho­dom je nad­mie­ru spo­koj­ný a dúfa, že to nepri­ne­sie úži­tok len spo­loč­nos­ti, ale aj inter­ne­to­vé­ho obcho­do­va­niu ako také­mu.

Pod­ľa infor­má­cii čes­ké­ho czechcrunch.cz túto trans­ak­ciu vyko­na­la sku­pi­na Roc­ka­way a finan­co­va­nie bolo zais­te­né aj mena­mi ako Daniel Kře­tín­ský, pat­rik Tkáč či spo­loč­nosť PPF.


Zdroj: tyinternety.cz

Pridať komentár (0)