Mall a Heureka v rukách nového maji­teľa!

Tatiana Blazseková / 26. októbra 2015 / Tools a produktivita

Je to ofi­ciálne: Mall a Heureku kupuje český Roc­ka­way za viac ako 5 miliárd korún.

Česká sku­pina Roc­ka­way na čele s Jaku­bom Havr­la­tom potvr­dila to, o čom sa na inter­ne­toch hovo­rilo už dlho. O čo sa vlastne jedná? Kon­krétne hovo­ríme o spo­loč­nosti Netre­tail Hol­ding B.V, pod ktorú patrí aj inter­ne­tový obchod Mall a spo­loč­nosti Naspers OCS, ktorá pre­vádz­kuje slo­ven­skú a českú Heuréku.

Inter­ne­tový obchod Mall, ako aj Heureka, sú úspeš­nými spo­loč­nos­ťami. Heureka fun­guje na slo­ven­skom a čes­kom trhu a Mall zasa pôsobí okrem Česka a Slo­ven­ska aj v Maďar­sku, Poľ­sku či Slo­vin­sku.

Roc­ka­way je v oblasti e-com­merce mac­hrom. V súčas­nosti zastre­šujú mnoho e- sho­pov ako naprí­klad Sporty.cz, Parfemy.cz, Vivan­tis a tak podobne.

O cene sa dlho špe­ku­lo­valo, média uvá­dzali rôzne sumičky ale tá finálna je naj­pô­so­bi­vej­šia. Cena údajne pre­siahla 200 mili­ó­nov eur.

Mall i Heureka sú úspešné spo­loč­nosti, ktoré skvele roz­vinú našu akti­vitu na poli e- com­merce,“ hovorí CEO Roc­ka­way, Jakub Havr­lant. Ako sám pove­dal, táto prí­le­ži­tosť im pri­niesla mož­nosť zaú­to­čiť na ročný obrat 1 miliardy eur. Tým pádom, by sa tak spo­loč­nosť stala jed­not­kou na stre­do­európ­skom trhu. Vďaka spo­je­niu by mohli pre­ko­nať aj naj­väč­šieho hráča Alza.cz.

Podľa zakla­da­teľa Netre­tailu, Ondreja Fryca, je inter­ne­tové obcho­do­va­nie stále v plien­kach. S uzav­re­tým obcho­dom je nad­mieru spo­kojný a dúfa, že to nepri­ne­sie úži­tok len spo­loč­nosti, ale aj inter­ne­to­vého obcho­do­va­niu ako takému.

Podľa infor­má­cii čes­kého czechcrunch.cz túto trans­ak­ciu vyko­nala sku­pina Roc­ka­way a finan­co­va­nie bolo zais­tené aj menami ako Daniel Kře­tín­ský, pat­rik Tkáč či spo­loč­nosť PPF.


Zdroj: tyinternety.cz

Pridať komentár (0)