Marc Newson: Nový dizaj­nový génius v Apple.

Luky Gašparík / 8. septembra 2014 / Tools a produktivita

Apple sa pochvá­lil svo­jím head­hun­ter­ským kús­kom kto­rým je prie­my­selný dizaj­nér Marc Newson. Kto to je a akú má pre Apple cenu?

Legen­dárny šéf dizaj­no­vého tímu Apple — Jony Ive je dlho­roč­ným kama­rá­tom Marca Newsona. Head­hun­ting tak možno trval len nie­koľko hodín :). Marc je pova­žo­vaný za veľmi plod­ného dizaj­néra, ktorý má za sebou množ­stvo zau­jí­ma­vých prác.

Pozrite sa na dizaj­nové port­fó­lio z kto­rého budete mať určite lep­šiu pred­stavu, čo od jeho dizajnu v Apple budeme môcť oča­ká­vať.

Jony Ive a Marc nadi­zaj­no­vali tieto slu­chadlá pre Bonovú cha­rit­tívnu orga­ni­zá­ciu RED.

Obi­dvaja tak­tiež spo­lu­pra­co­vali na tejto spe­cial edi­tion foťá­kov Leica. Veľmi málo orna­men­tov a tla­či­diel vyz­dvi­hujú mini­ma­lis­tický dizajn Leica.

Chrome red Mac Pro

Napo­sledy jeho pra­covná náplň pat­rila foťá­kom Pen­tax.

Tento kar­bó­nový bicy­kel a loď sú ukáž­kou Mar­co­vej práce s novým mate­riálmi.

Mar­com navr­hnutý Jet­pack môže byť náme­tom na nový dizajn pre wea­rab­les od Apple.

Toto kreslo sa volá ”Lock­heed Lounge” a je jed­ným z Mar­co­vých naj­zná­mej­ších dizaj­nov.

Kreslo s náz­vom ”Embryo” nadi­zaj­no­val už v 80-tych rokoch. Bez­po­chyby to môže byť pre Apple náme­tom vkro­čiť do seg­mentu Inter­net of Things.

Inte­ri­é­rový dizajn rake­to­plánu vyniká najmä ergo­no­mic­kým rie­še­ním kre­siel.

Dom Perig­non z roku 2010 zau­jal svo­jím ori­gi­nál­nym bale­ním. Žeby sme sa mohli doč­kať aj nového bale­nia pro­duk­tov Apple?

Nike san­dále v štýle Crocs nadi­zaj­no­val Marc v roku 2004. Podo­bajú sa na case, ktorý Apple pre­dáva k mobi­lom iPhone 5C.

Zdroj: BI

Pridať komentár (0)