Mark chce, aby ste face­bo­oko­va­li aj v prá­ci!

Martin Kráľ / 17. novembra 2014 / Business

Väč­ši­na z nás už aj tak face­bo­oku­je v prá­ci, ale Mark to chce spra­viť ofi­ciál­nym a prav­de­po­dob­ne prí­de čosko­ro s novým pro­duk­tom pod náz­vom “Face­bo­ok at work”.

Face­bo­ok má po novom ambí­ciu pre­rásť sociál­nu sfé­ru kla­sic­ké­ho Face­bo­oku a postup­ne pre­ni­kať do sve­ta pro­fe­si­oná­lov — teda aspoň pod­ľa Finan­cial Times, kto­ré majú túto infor­má­ciu od nezná­me­ho zdro­ja z pro­stre­dia Face­bo­oku. 

Ten­to zdroj uvie­dol, že nový (na fir­my orien­to­va­ný) pro­dukt, bude obsa­ho­vať všet­ky základ­né prv­ky, na kto­ré sme zvyk­nu­tí aj z kla­sic­ké­ho Face­bo­oku. News feed, sku­pi­ny a mož­nosť mes­se­gin­gu zosta­nú nedot­knu­té, avšak pri­bud­nú nové tooly zame­ra­né pre­dov­šet­kým na prá­cu na sha­ro­va­ných doku­men­toch. Face­bo­ok at work bude úpl­ne odde­le­ný od osob­ných pro­fi­lov, čo máte teraz a nebu­de ťahať žiad­ne úda­je do nových “busi­ness” accoun­tov a naopak. Tak­že zabud­ni­te na olu­ká­va­nie vašich pria­te­ľov, aspoň na tej­to novej plat­for­me!

Celý pro­jekt sa má vyví­jať v lon­dýn­skej cen­trá­le Face­bo­oku, kde ho zamest­nan­ci majú dokon­ca už dlh­ší čas pou­ží­vať na inter­né úče­ly. Pod­ľa zdro­ja sa však Mark pohrá­va s myš­lien­kou o spus­te­ní pub­lic ver­zie a tak zabŕd­ne do vôd iných busi­ness-sociál­nych sie­ti a toolov. Je teda dost mož­né, že si brú­si zuby aj na Lin­ke­dIn, kto­rý má svo­je vlast­né prob­lé­my. Keď zosta­ne v rovi­ne iba ako “enter­pri­se col­la­bo­ra­ti­ve tool”, pus­tí sa do boja s ešte väc­ší­mi hráč­mi ako je Goog­le, Mic­ro­soft a IBM, čo je už iný level.

Face­bo­ok to samoz­rej­me odmie­tol komen­to­vať, čo je odpo­veď sama o sebe :).

Zdroj: einfolive.com, fortune.com

Pridať komentár (0)