Mark chce, aby ste face­bo­oko­vali aj v práci!

Martin Kráľ / 17. novembra 2014 / Business

Väč­šina z nás už aj tak face­bo­okuje v práci, ale Mark to chce spra­viť ofi­ciál­nym a prav­de­po­dobne príde čoskoro s novým pro­duk­tom pod náz­vom “Face­book at work”.

Face­book má po novom ambí­ciu pre­rásť sociálnu sféru kla­sic­kého Face­bo­oku a postupne pre­ni­kať do sveta pro­fe­si­oná­lov — teda aspoň podľa Finan­cial Times, ktoré majú túto infor­má­ciu od nezná­meho zdroja z pro­stre­dia Face­bo­oku. 

Tento zdroj uvie­dol, že nový (na firmy orien­to­vaný) pro­dukt, bude obsa­ho­vať všetky základné prvky, na ktoré sme zvyk­nutí aj z kla­sic­kého Face­bo­oku. News feed, sku­piny a mož­nosť mes­se­gingu zostanú nedot­knuté, avšak pri­budnú nové tooly zame­rané pre­dov­šet­kým na prácu na sha­ro­va­ných doku­men­toch. Face­book at work bude úplne odde­lený od osob­ných pro­fi­lov, čo máte teraz a nebude ťahať žiadne údaje do nových “busi­ness” accoun­tov a naopak. Takže zabud­nite na olu­ká­va­nie vašich pria­te­ľov, aspoň na tejto novej plat­forme!

Celý pro­jekt sa má vyví­jať v lon­dýn­skej cen­trále Face­bo­oku, kde ho zamest­nanci majú dokonca už dlhší čas pou­ží­vať na interné účely. Podľa zdroja sa však Mark pohráva s myš­lien­kou o spus­tení pub­lic ver­zie a tak zabŕdne do vôd iných busi­ness-sociál­nych sieti a toolov. Je teda dost možné, že si brúsi zuby aj na Lin­ke­dIn, ktorý má svoje vlastné prob­lémy. Keď zostane v rovine iba ako “enter­prise col­la­bo­ra­tive tool”, pustí sa do boja s ešte väc­šími hráčmi ako je Google, Mic­ro­soft a IBM, čo je už iný level.

Face­book to samoz­rejme odmie­tol komen­to­vať, čo je odpo­veď sama o sebe :).

Zdroj: einfolive.com, fortune.com

Pridať komentár (0)