Mark Zuc­ker­berg bude zúriť: Slo­vák Juraj Ivan zni­čil biz­nis model Face­bo­oku

Martin Bohunický / 17. decembra 2015 / Zo Slovenska

Sve­to­vé média píšu o vývo­já­ro­vi Jura­jo­vi Iva­no­vi, kto­rý vydal nové roz­ší­re­nie na Chro­me.

Roz­ší­re­nie pre pre­hlia­dač Chro­me pub­li­ko­val popu­lár­ny ser­ver Pro­duct Hunt a jeho cie­ľom je odstrá­niť z tvo­jej násten­ky všet­ko, čo tam nemá čo hľa­dať. To zna­me­ná, že uvi­díš len strán­ky a prís­pev­ky pria­te­ľov, kto­rých reál­ne fol­lo­wu­ješ.

Aby som bol pres­ný, odte­raz neuvi­díš žiad­ne spon­zo­ro­va­né posty. To, že neja­ký tvoj kamoš lajk­ne prís­pe­vok na strán­ke, kto­rá s tvo­ji­mi záuj­ma­mi nemá nič spo­loč­né, pred­sa nemá na tvo­jom Face­bo­oku čo hľa­dať. Násten­ka sa tak sta­ne opäť tým, čo od nej ľudia žia­da­jú, no čo Face­bo­oku neza­rá­ba.

999bb121-b759-41fe-bafb-964689b20764
5add6ee7-8434-4035-af9c-a6ecdf4ec6dc

Väč­ši­na prís­pev­kov na Face­bo­oku bola od ľudí a strá­nok, kto­ré som nikdy nesle­do­val. Tie­to prís­pev­ky sa uka­zo­va­li na mojej násten­ke pre­to, že ich laj­ko­va­li moji zná­my. Keď som mal svoj news feed zapl­ne­ný taký­mi­to veca­mi, čas­to som sa vôbec nedos­tal k infor­má­ciam od svo­jich pria­te­ľov,” píše Juraj.

Slo­ven­ský vývo­jár je okrem toho­to roz­ší­re­nia auto­rom OS X apli­ká­cie Aut­hor a chys­tá aj pré­mi­ový “ins­ta­gram” Rich Kids. Celé roz­ší­re­nie mu vraj trva­lo naprog­ra­mo­vať 24 hodín. Jeden deň teda sta­čí na to, aby nie­kto zni­čil Zuc­ker­ber­go­vi celo­ži­vot­nú prá­cu?:)

Ak ľudia pre­uká­žu záu­jem, Juraj chce toto roz­ší­re­nie pri­niesť aj na Safa­ri. Hoci teda oča­ká­va­me, že ho v blíz­kej dobe čaká tele­fo­nát zo Sili­con Val­ley a pro­jekt čosko­ro skon­čí. Ale uvi­dí­me.

Screen Shot 2015-12-17 at 18.59.26

thenextweb.com

Pridať komentár (0)