Mark Zuc­ker­berg bude zúriť: Slo­vák Juraj Ivan zni­čil biz­nis model Face­bo­oku

Martin Bohunický / 17. decembra 2015 / Zo Slovenska

Sve­tové média píšu o vývo­já­rovi Jura­jovi Iva­novi, ktorý vydal nové roz­ší­re­nie na Chrome.

Roz­ší­re­nie pre pre­hlia­dač Chrome pub­li­ko­val popu­lárny ser­ver Pro­duct Hunt a jeho cie­ľom je odstrá­niť z tvo­jej nástenky všetko, čo tam nemá čo hľa­dať. To zna­mená, že uvi­díš len stránky a prís­pevky pria­te­ľov, kto­rých reálne fol­lo­wu­ješ.

Aby som bol presný, odte­raz neuvi­díš žiadne spon­zo­ro­vané posty. To, že nejaký tvoj kamoš lajkne prís­pe­vok na stránke, ktorá s tvo­jimi záuj­mami nemá nič spo­ločné, predsa nemá na tvo­jom Face­bo­oku čo hľa­dať. Nástenka sa tak stane opäť tým, čo od nej ľudia žia­dajú, no čo Face­bo­oku neza­rába.

999bb121-b759-41fe-bafb-964689b20764
5add6ee7-8434-4035-af9c-a6ecdf4ec6dc

Väč­šina prís­pev­kov na Face­bo­oku bola od ľudí a strá­nok, ktoré som nikdy nesle­do­val. Tieto prís­pevky sa uka­zo­vali na mojej nástenke preto, že ich laj­ko­vali moji známy. Keď som mal svoj news feed zapl­nený taký­mito vecami, často som sa vôbec nedos­tal k infor­má­ciam od svo­jich pria­te­ľov,” píše Juraj.

Slo­ven­ský vývo­jár je okrem tohoto roz­ší­re­nia auto­rom OS X apli­ká­cie Aut­hor a chystá aj pré­mi­ový “ins­ta­gram” Rich Kids. Celé roz­ší­re­nie mu vraj trvalo naprog­ra­mo­vať 24 hodín. Jeden deň teda stačí na to, aby nie­kto zni­čil Zuc­ker­ber­govi celo­ži­votnú prácu?:)

Ak ľudia pre­ukážu záu­jem, Juraj chce toto roz­ší­re­nie pri­niesť aj na Safari. Hoci teda oča­ká­vame, že ho v blíz­kej dobe čaká tele­fo­nát zo Sili­con Val­ley a pro­jekt čoskoro skončí. Ale uvi­díme.

Screen Shot 2015-12-17 at 18.59.26

thenextweb.com

Pridať komentár (0)