Mar­ke­ting na Twit­teri: 10 dôvo­dov, prečo byť na tejto sociál­nej sieti

Jaroslav Dodok / 26. apríla 2015 / Business

Sociálne siete sú mies­tom, na kto­rom sa odo­hráva jedna veľká párty, kto­rej môžeš byť súčas­ťou alebo len ticho závi­dieť. A to platí nie­len pre 15-násť roč­ných tee­na­ge­rov, ale aj desať­ti­síce poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov, kto­rých môže vaša firma oslo­viť…

K dneš­nému blogu ma pred malou chví­ľou inšpi­ro­val prís­pe­vok Petra Čelka, ktorý sa roz­ho­dol napí­sať o tom, čo je to Twit­ter a prečo si ho ľudia často zamie­ňajú za druhý Face­book. 

Peťo ako zvy­čajne opäť nes­kla­mal, práve naopak – tra­fil do čier­neho: „Twit­ter našťas­tie ešte nie je pre­pl­nený množ­stvom blbostí. Náj­dete tu veľmi veľa a veľmi zau­jí­ma­vých ľudí. Dnes už neplatí to, čo pred pár rokmi.” Presne tak!

A to je dôvod, prečo som sa roz­ho­dol uká­zať vám mar­ke­tin­gový poten­ciál tejto sociál­nej siete.

30 sekun­dové intro o tom, ako fun­guje Twit­ter

twitter profil

Na www.twitter.com si pár klikmi vytvo­ríte svoj prvý účet. Určite neza­bud­nite vypl­niť svoj pro­fil a zvoľte si trefnú pro­fi­lovku. Aby ste Twit­ter využili čo naje­fek­tív­nej­šie náj­dite si prvých pria­te­ľov, kto­rých začnete sle­do­vať, po našom fol­lo­wo­vať. Výborne! Teraz sa vám už na nástenke zobra­zujú od týchto ľudí prís­pevky, tref­nej­šie twe­ety. Ten môžete napí­sať aj vy, musíte sa však zmes­tiť do 140 zna­kov. Ak nie­koho zauj­mete, začne vás sle­do­vať, teda bude váš fol­lo­wer.

10 dôvo­dov, prečo byť na Twit­teri

1. Ako napí­sal Peter Čelko, Twit­ter nie je pre­ple­nený blbos­ťami

2. Náj­deš tu cca 30 000 Slo­vá­kov (odha­do­vaný počet), ľahko sa v tejto komu­nite teda zorien­tu­ješ

3. Spolu s Čechmi je to pri­bližne 190 000 pou­ží­va­te­ľov, čo je pre tvoj mar­ke­ting už zau­jí­maé číslo (klaboseni.cz – apríl 2014)

4. Hod­not­nejší obsah – náj­deš tu viac inšpi­rá­cie, pra­cov­ných ponúk, dôle­ži­tých infor­má­cii a nahliad­neš do záku­li­sia via­ce­rých médií a firiem

5. Know how – Twit­ter začali využí­vať pre­važne mar­ke­téri, novi­nári či pod­ni­ka­te­lia

6. Žiadne správy – nie že by tu neboli, našťas­tie ich však tak­mer nikto nevy­užíva

7. Komu­nita ras­tie, Twit­ter sa stáva čoraz atrak­tív­nejší pre cie­ľovú sku­pinu 13 – 29 roč­ných, v zahra­ničí ho tee­na­geri nav­ští­via ráno skôr než svoj face­book, čím ras­tie aj mar­ke­tin­gový poten­ciál

8. Cca 80% pou­ží­va­te­ľov sa pri­hla­suje na Twit­ter cez svoj smartp­hone

9. Reklamné prí­le­ži­tosti – medzi prvých aktív­nych inze­ren­tov, ktorí si vyskú­šali reklamu na tejto sociál­nej sieti pat­ria aj Zuno či J&T Banka. Twit­ter ponúka 3 základné reklamné for­máty: pro­mo­vané twe­ety, pro­mo­vané účty, pro­mo­vané trendy

10. Vytvor si vlastnú prí­le­ži­tosť a ori­gi­nálny štýl komu­ni­ká­cie, vďaka kto­rému zauj­meš

Naj­lep­šie však poten­ciál Twit­teru obja­víš, keď sa sta­neš jeho súčas­ťou. Všimni si ako na tejto sociál­nej sieti správa Peter ČelkoMoz­go­Lo­vecMar­tin Mažár a fol­lo­wo­vať môžeš aj mňa (klik)! 

Alebo aj Star­ti­tup :)

zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)