Mar­ke­ting na Twit­te­ri: 10 dôvo­dov, pre­čo byť na tej­to sociál­nej sie­ti

Jaroslav Dodok / 26. apríla 2015 / Business

Sociál­ne sie­te sú mies­tom, na kto­rom sa odo­hrá­va jed­na veľ­ká pár­ty, kto­rej môžeš byť súčas­ťou ale­bo len ticho závi­dieť. A to pla­tí nie­len pre 15-násť roč­ných tee­na­ge­rov, ale aj desať­ti­sí­ce poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov, kto­rých môže vaša fir­ma oslo­viť…

K dneš­né­mu blo­gu ma pred malou chví­ľou inšpi­ro­val prís­pe­vok Pet­ra Čel­ka, kto­rý sa roz­ho­dol napí­sať o tom, čo je to Twit­ter a pre­čo si ho ľudia čas­to zamie­ňa­jú za dru­hý Face­bo­ok. 

Peťo ako zvy­čaj­ne opäť nes­kla­mal, prá­ve naopak – tra­fil do čier­ne­ho: „Twit­ter našťas­tie ešte nie je pre­pl­ne­ný množ­stvom blbos­tí. Náj­de­te tu veľ­mi veľa a veľ­mi zau­jí­ma­vých ľudí. Dnes už nepla­tí to, čo pred pár rok­mi.” Pres­ne tak!

A to je dôvod, pre­čo som sa roz­ho­dol uká­zať vám mar­ke­tin­go­vý poten­ciál tej­to sociál­nej sie­te.

30 sekun­do­vé intro o tom, ako fun­gu­je Twit­ter

twitter profil

Na www.twitter.com si pár klik­mi vytvo­rí­te svoj prvý účet. Urči­te neza­bud­ni­te vypl­niť svoj pro­fil a zvoľ­te si tref­nú pro­fi­lov­ku. Aby ste Twit­ter využi­li čo naje­fek­tív­nej­šie náj­di­te si prvých pria­te­ľov, kto­rých začne­te sle­do­vať, po našom fol­lo­wo­vať. Výbor­ne! Teraz sa vám už na násten­ke zobra­zu­jú od tých­to ľudí prís­pev­ky, tref­nej­šie twe­e­ty. Ten môže­te napí­sať aj vy, musí­te sa však zmes­tiť do 140 zna­kov. Ak nie­ko­ho zauj­me­te, začne vás sle­do­vať, teda bude váš fol­lo­wer.

10 dôvo­dov, pre­čo byť na Twit­te­ri

1. Ako napí­sal Peter Čel­ko, Twit­ter nie je pre­ple­ne­ný blbos­ťa­mi

2. Náj­deš tu cca 30 000 Slo­vá­kov (odha­do­va­ný počet), ľah­ko sa v tej­to komu­ni­te teda zorien­tu­ješ

3. Spo­lu s Čech­mi je to pri­bliž­ne 190 000 pou­ží­va­te­ľov, čo je pre tvoj mar­ke­ting už zau­jí­maé čís­lo (klaboseni.cz – apríl 2014)

4. Hod­not­nej­ší obsah – náj­deš tu viac inšpi­rá­cie, pra­cov­ných ponúk, dôle­ži­tých infor­má­cii a nahliad­neš do záku­li­sia via­ce­rých médií a firiem

5. Know how – Twit­ter zača­li využí­vať pre­važ­ne mar­ke­té­ri, novi­ná­ri či pod­ni­ka­te­lia

6. Žiad­ne sprá­vy – nie že by tu nebo­li, našťas­tie ich však tak­mer nikto nevy­uží­va

7. Komu­ni­ta ras­tie, Twit­ter sa stá­va čoraz atrak­tív­nej­ší pre cie­ľo­vú sku­pi­nu 13 – 29 roč­ných, v zahra­ni­čí ho tee­na­ge­ri nav­ští­via ráno skôr než svoj face­bo­ok, čím ras­tie aj mar­ke­tin­go­vý poten­ciál

8. Cca 80% pou­ží­va­te­ľov sa pri­hla­su­je na Twit­ter cez svoj smartp­ho­ne

9. Reklam­né prí­le­ži­tos­ti – medzi prvých aktív­nych inze­ren­tov, kto­rí si vyskú­ša­li rekla­mu na tej­to sociál­nej sie­ti pat­ria aj Zuno či J&T Ban­ka. Twit­ter ponú­ka 3 základ­né reklam­né for­má­ty: pro­mo­va­né twe­e­ty, pro­mo­va­né účty, pro­mo­va­né tren­dy

10. Vytvor si vlast­nú prí­le­ži­tosť a ori­gi­nál­ny štýl komu­ni­ká­cie, vďa­ka kto­ré­mu zauj­meš

Naj­lep­šie však poten­ciál Twit­te­ru obja­víš, keď sa sta­neš jeho súčas­ťou. Všim­ni si ako na tej­to sociál­nej sie­ti sprá­va Peter Čel­koMoz­go­Lo­vecMar­tin Mažár a fol­lo­wo­vať môžeš aj mňa (klik)! 

Ale­bo aj Star­ti­tup :)

zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)