Marmelada.sk má za sebou prvé úspešné pro­jekty, nasle­do­vať ich budú ďal­šie!

JP / 12. august 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­ský cro­wd­fun­din­gový por­tál marmelada.sk má za sebou prvú úspešnú zbierku na hudobný pro­jekt. Kapele Pre­ss­bur­ger Klez­mer Band sa poda­rilo vyzbie­rať 2104 eur na príp­ravu albumu 20 rokov (Tsvant­sik Yorn). Hneď za touto kam­pa­ňou nasle­do­vala ešte úspeš­nej­šia divadla DPM v kto­rej sa poda­rilo vyzbie­rať viac ako 3 000 eur.

Sku­pinu počas kam­pane pod­po­rilo cel­kovo 72 fanú­ši­kov, pri­čom naj­čas­tej­šie si ako odmenu volili práve nový album s pod­pismi hudob­ní­kov v hod­note 15 eur. V rámci zbierky však padla aj odmena za 500 eur – súkromný kon­cert for­má­cie. Hudobný pro­jekt je po prvej knihe, oma­ľo­vánke, audi­ok­nihe a hoke­jo­vom mes­tečku cel­kovo pia­tou úspeš­nou kam­pa­ňou na plat­forme marmelada.sk.

Tým šies­tym a záro­veň prvým diva­del­ným pro­jek­tom je aktu­álna kam­paň Divadla DPM. Novo­vznik­nutý diva­delný súbor zalo­žený súčas­nými absol­ven­tami čino­her­ného herec­tva mal za cieľ vyzbie­rať 3000 eur, ktoré chce využiť pri príp­rave ori­gi­nál­nych pro­duk­cií v sezóne 2015/2016. Po prvej polo­vici kam­pane im v kolonke vyzbie­raná suma svie­tilo viac ako 1700 eur, na ktoré sa pos­kla­dalo 45 ľudí a k dneš­nému dňu je kam­paň ukon­čená a poda­rilo sa DPM vyzbie­rať viac ako si sami určilo a to 3 105 eur od 88 dono­rov, Pro­jekt s náz­vom “Majme sa radi aj po škole” má teda vydláž­denú cestu ku svo­jím fanú­ši­kom. Zatiaľ naj­pop­lár­nej­šou odme­nou je pes­nička na mieru za 15 eur, ktorú pre pris­pie­va­teľa zlo­žia Turky, Gregy a Braňo a “ktorú ti budú závi­dieť všetky deti na pies­ko­visku”.

Len aby sa neza­budlo – na marmelada.sk sú v súčas­nosti aj ďal­šie zbierky. Naprí­klad autori Zama­gur­ských novín vyzý­vajú svo­jich čita­te­ľov, aby ich finančne pod­po­rili výme­nou za prí­slub roz­ší­re­ných a plno­fa­reb­ných novín a Divadlo Ticho a spol. zase plá­nuje vydať knihu foto­gra­fií, v kto­rej by zma­po­vali 5 rokov svo­jej čin­nosti.

Ľudia, ktorí chcú kto­rý­koľ­vek z pro­jek­tov zve­rej­ne­ných na mar­me­láde pod­po­riť a umož­niť tak, aby sa rea­li­zo­val, tak môžu uro­biť zasla­ním vybra­nej čias­tky na stránke marmelada.sk a to pro­stred­níc­tvom ban­ko­vého pre­vodu, cez Pay­Pal alebo plat­bou kar­tou. Môžu tak uro­biť ano­nymne, ale i verejne, pri­čom pri dru­hom spô­sobe bude ich meno i suma uve­dená na stránke pro­jektu. Donori za svoje peniaze dostanú v prí­pade úspeš­ného pro­jektu vždy odmenu, ktorú si na stránke zvo­lili. Výho­dou pre poten­ciál­nych pris­pie­va­te­ľov je fakt, že v pod­state nič neris­kujú, keďže pri neús­peš­nom pro­jekte, teda pri pro­jekte, na ktorý sa nepo­da­rilo vyzbie­rať cie­ľovú sumu, dostanú zaslanú čias­tku v plnej výške späť na nimi uve­dený účet.

zdroj: freshtrends.sk

Pridať komentár (0)