Mar­tin Baran – na začiat­ku mal len 10 taxí­ká­rov, dnes je jeho HOPIN naj­sil­nej­ší v Bra­ti­sla­ve

Michal Sorkovský / 14. augusta 2016 / Rozhovory

Pri­pra­vi­li sme si pre teba roz­ho­vor so spo­lu­za­kla­da­te­ľom naj­pou­ží­va­nej­šej taxi apli­ká­cie v Bra­ti­sla­ve. Mar­tin Baran z HOPI­Nu nám poroz­prá­val o tom, aké to bolo naučiť naše hlav­né mes­to pri­vo­lá­vať taxí­ky cez mobil, pre­čo chá­pe kon­ku­ren­ciu ako plus, ale aj o tom, ako vní­ma naj­nov­ší veľ­ký počin svo­jej spo­loč­nos­ti — expan­ziu na zahra­nič­né trhy. 

Ako vzni­kol nápad na zalo­že­nie HOPIN-u? Čo bolo inšpi­rá­ci­ou?

Veľ­ký prí­beh za tým nie je. V Lon­dý­ne som videl u taxi­ká­rov kra­bič­ky, na kto­rých im beža­la adre­sa zákaz­ní­ka na disp­le­ji. V tom obdo­bí som pre­na­jí­mal autá taxi­ká­rom a nechal som sa inšpi­ro­vať Lon­dý­nom v rám­ci moder­ni­zá­cie. Doniesť tú tech­no­ló­giu a poza­pá­jať ju na Slo­ven­sku ale bolo veľ­mi dra­hé, tak som od toh­to nápa­du upus­til.

Pre­šli dva roky a stret­li sme sa dva­ja super prog­ra­má­to­ri a ja. Oni mali podob­ný nápad ale žiad­ne skú­se­nos­ti z taxi biz­ni­su. Ja som zas poznal taxi biz­nis v Bra­ti­sla­ve. Náho­da nás spo­ji­la a roz­hod­li sme sa do toho ísť spo­loč­ne. Vte­dy sme ešte vôbec netu­ši­li, že raz z toho bude HOPIN. Mys­le­li sme si, že sme vynaš­li kole­so. Ale nebo­lo to tak. Po krát­kom čase sme zis­ti­li, že vo sve­te už podob­né apli­ká­cie fun­gu­jú. Napriek tomu nás to neod­ra­di­lo a pus­ti­li sme sa do toho. 

Ako hod­no­tí­te dote­raj­šie pôso­be­nie HOPIN-u? Darí sa mu napĺňať cie­le, kto­ré ste si zada­li?

Ako to ide? Pred dvo­ma rok­mi sme ani len nepo­mys­le­li na to, že dnes bude­me poj­my ako firem­ná štruk­tú­ra či nie­čo obdob­né. No dnes to naozaj rie­šiť musí­me. HOPIN sa roz­be­hol nad naše oča­ká­va­nia a keď­že chce­me rásť a roz­ši­ro­vať sa aj do iných kra­jín (okrem tých kde už sme) musí­me mať nie len kva­lit­ný pro­dukt, ale aj „zdra­vú“ a dob­re fun­gu­jú­cu fir­mu. Cie­le, kto­ré sme si dali na začiat­ku na obdo­bie 2 rokov, sme stih­li spl­niť už pred 1,5 rokom :). Teraz máme nové cie­le a verím, že bude­me rov­na­ko úspeš­ní v ich plne­ní ako dote­raz. 

Photo3

Odkiaľ ste čer­pa­li počia­toč­né zdro­je na roz­bie­ha­nie fir­my?

Naše začiat­ky sme finan­co­va­li z vlast­né­ho vrec­ka. Ja som mal kon­tak­ty a cha­la­ni vyví­ja­li apli­ká­ciu. Hlav­ne sme potre­bo­va­li inves­to­vať do mar­ke­tin­gu, aby sa o nás vodi­či aj zákaz­ní­ci dozve­de­li. Neskôr sa k nám pri­dal Mar­tin Wink­ler a po finanč­nej strán­ke nám dal injek­ciu. Chcel roz­bie­hať podob­ný pro­jekt, pre kto­rý sa inšpi­ro­val vlast­nou skú­se­nos­ťou z Buku­reš­ti. Keď zis­til, že nie­čo podob­né sa pokú­ša­me roz­be­hnúť, roz­ho­dol sa pri­dať.

Prá­ve jeho pomoc nám umož­ni­la koneč­ne to roz­be­hnúť poriad­ne. Keď sme vstu­po­va­li na trh, služ­bu sme doto­va­li a od taxi­ká­rov sme nepý­ta­li žiad­ne penia­ze. Zapo­ži­čia­va­li sme im tab­le­ty, kto­ré sme muse­li nakú­piť. Pla­ti­li sme im dáto­vé pau­šá­ly a rok za to nemu­se­li zapla­tiť ani cent. Všet­ko bolo v našej réžii. 

HOPIN má pod­ľa mojich infor­má­cií naj­viac šofé­rov spo­me­dzi všet­kých apli­ká­cií. Koľ­ko ich teda je a bude ich počet ešte rásť?

HOPIN dlho­do­bo ras­tie. Vidieť to naj­mä na zvy­šo­va­ní počtu objed­ná­vok, čo je pre nás sme­ro­daj­ný údaj. Zatiaľ čo minu­lý rok bol den­ný prie­mer 2500 úspeš­ne vyba­ve­ných objed­ná­vok, ten­to rok sme už na čís­le tak­mer 3200 úspeš­ných objed­ná­vok den­ne.

Dlho­do­bo spo­lu­pra­cu­je­me s tak­mer 500 vodič­mi — to je viac ako kon­ku­ren­cia a viac ako kto­rá­koľ­vek taxi služ­ba na trhu. Avšak ak bude počet objed­ná­vok naďa­lej stú­pať a pre­siah­ne naše aktu­ál­ne kapa­ci­ty, jed­no­znač­ne bude­me uva­žo­vať nad nový­mi vodič­mi. Nedos­ta­tok vodi­čov by mohol mať dopad na kom­fort zákaz­ní­kov, naprí­klad dlh­šou dobou čaka­nia na taxík, a to nech­ce­me. 

Vie­me, že aktu­ál­ne pra­cu­je­te na redi­zaj­ne apli­ká­cie po funkč­nej aj vizu­ál­nej strán­ke, aké zme­ny upda­te pri­ne­sie? Celý vývoj si rie­ši­te “in-hou­so­vo” ale­bo exter­ne? (V čom vidí­te výhody/nevýhody)

Vývoj apli­ká­cie dlho­do­bo rie­ši­me in-hou­se — máme dvoch skve­lých šikov­ných kole­gov (spo­lu­za­kla­da­te­ľov) deve­lo­pe­rov Laca a Joze­fa. Redi­zajn je zatiaľ v začiat­koch, no mož­no nie­kto­ré fun­kci­ona­li­ty pri­dá­me už skôr (napr. kate­go­ri­zá­cia vozi­diel — delux, eco a pod. — náz­vy sú zatiaľ len pra­cov­né).

Redi­zaj­nom chce­me naj­mä zlep­šiť UX, zjed­no­du­šiť pou­ží­va­nie apli­ká­cie a zvý­šiť kom­fort pou­ží­va­te­ľom. S ras­tú­cim počtom zákaz­ní­kov a expan­zi­ou na nové trhy sme sa roz­hod­li inves­to­vať do apli­ká­cie. Obrá­ti­li sme sa pre­to na odbor­ní­kov — slo­ven­ské štú­dio Ligh­ting Beet­le zame­ra­né prá­ve na user expe­rien­ce webov, apli­ká­cií a soft­vé­ru. Naša spo­lu­prá­ca je aktu­ál­ne vo fáze prieskumu/testovania aktu­ál­nej ver­zie medzi pou­ží­va­teľ­mi. Výsled­kom redi­zaj­nu bude upra­ta­nie exis­tu­jú­cich fun­kci­ona­lít plus iden­ti­fi­ko­va­nie a dopl­ne­nie nových.

Photo2

In-hou­se deve­lop­ment apli­ká­cie pri­ná­ša isto­tu, že máme vždy 100% pozor­nosť. Tak ako pri akom­koľ­vek inom out­sour­cin­gu tak aj tu ris­ku­je­te, že o pozor­nosť boju­je­te s iný­mi pro­jekt­mi, exter­ný par­tner nepoz­ná až tak dob­re pro­dukt, ľudia v tíme sa menia (trpí kon­ti­nu­ita prá­ca) a par­tner nikdy nie je s pro­duk­tom natoľ­ko zži­tý ako in-hou­se ľudia.

HOPIN sa musel počas svoj­ho pôso­be­nia vyspo­ria­dať so vstu­pom kon­ku­renč­ných firiem na náš trh (Uber, Lif­ta­go). Kon­ku­ren­cia nemu­sí byť iba na ško­du veci, ale byť aj cel­kom pozi­tív­nych impul­zom vo fir­me. Je nie­čo kon­krét­ne, čím sa HOPIN odli­šu­je od ostat­ných slu­žieb odlí­šiť a vďa­ka čomu je stá­le 1 na trhu ?

Kde nie je kon­ku­ren­cia, tam nie je dosta­toč­ne zau­jí­ma­vý trh. Tak­že prí­chod kon­ku­ren­cie urči­te vní­mam pozi­tív­ne a teším sa, že nás udr­žu­je v stre­hu. Trh s taxi apli­ká­cia­mi v Bra­ti­sla­ve viac menej vybu­do­val HOPIN. Či už ide o sklon vodi­čov využí­vať apli­ká­ciu na zís­ka­va­nie zákaz­ní­kov, ale­bo naopak pre­fe­ren­cia pou­ží­va­te­ľov objed­nať si taxík cez apli­ká­ciu skôr ako čakať na lin­ke taxi dis­pe­čin­gu. Prvot­nú bari­é­ru a nezvyk sme u oboch odbú­ra­li a tak HOPIN pred­prip­ra­vil pôdu pre prí­chod kon­ku­renč­ných apli­ká­cii.

Ako som spo­mí­nal, počet objed­ná­vok nám krás­ne ras­tie napriek vstu­pu kon­ku­ren­cie. Mož­no by HOPIN rás­tol rých­lej­šie, ak by sme boli mono­pol­ná taxi apli­ká­cia, naozaj neviem. Kaž­do­pád­ne trh ras­tie a rast ťahá prá­ve HOPIN. Naša pozí­cia v Bra­ti­sla­ve nám poskyt­la dosta­toč­né záze­mie pre vstup na Ukra­jin­ský trh, kon­krét­ne do Kyje­va.

Je aj za súčas­ných kon­ku­renč­ných pod­mie­nok ten­to biz­nis ešte ren­ta­bil­ný?

Urči­te áno.

Nedáv­no ste svo­je pôso­be­nie roz­ší­ri­li za východ­ne hra­ni­ce Slo­ven­ska. Pre­čo zrov­na expan­zia na východ a nie západ?

Pre expan­ziu sme hľa­da­li kra­ji­nu, kto­rá má pod­ľa nás veľ­ký poten­ciál, v kto­rej môže­me nie­čo zme­niť a pri­niesť zákaz­ní­kom lep­ší záži­tok z objed­ná­va­nia taxí­kov. Hoci máme v Kyje­ve pomer­ne veľ­kú kon­ku­ren­ciu, apli­ká­cie tam vôbec nevy­ze­ra­jú dob­re, uží­va­teľ­ský záži­tok nie je prá­ve najp­rí­jem­nej­ší, zle komu­ni­ku­jú, neuka­zu­jú taxí­ky v reál­nom čase a chý­ba onli­ne mapa. Samoz­rej­me nám išlo aj o mož­nosť oslo­viť nových zákaz­ní­kov, keď­že Kyjev je viac ako 2,5 mili­ó­no­vé mes­to. Sami fun­gu­je­me 2 roky, pre­to potre­bu­je­me zis­tiť, čo všet­ko my a naša apli­ká­cia doká­že­me. Na to bola Ukra­ji­na najv­hod­nej­ším kan­di­dá­tom. 

image_1411974552

V čom sa ukra­jin­ský trh líši od toho náš­ho? Ako ste sa mu muse­li pri expan­zii pris­pô­so­biť?

Pris­pô­so­bo­va­li sme sa naj­mä trho­vým pod­mien­kam, zau­ží­va­né­mu sprá­va­niu zákaz­ní­kov a exis­tu­jú­cim pra­vid­lám medzi taxi­kár­mi. Mno­hí uží­va­te­lia si naprí­klad vôbec neve­dia pred­sta­viť, že by za taxík pla­ti­li kar­tou. Hoci im ponú­ka­me mož­nosť pla­tiť v hoto­vos­ti, verí­me, že ich plat­bám kar­tou naučí­me. Kyjev je obrov­ské mes­to, vďa­ka čomu sa tiež učí­me ako obsiah­nuť čo naj­viac jeho čas­tí a zabez­pe­čiť dosta­toč­né pokry­tie. Doho­dy s taxi­kár­mi sú tiež ove­ľa zlo­ži­tej­šie. Ani nie tak pre byrok­ra­ciu, ako pre ich nezvyk pra­co­vať s podob­nou apli­ká­ci­ou a občas­nú nespo­ľah­li­vosť. Ukra­ji­na je v mno­hých sme­roch veľ­mi dyna­mic­ká. Je to pre nás veľ­ké dob­ro­druž­stvo. 

Taxi služ­by sa neuve­ri­teľ­ne rých­lo vyví­ja­jú. Ešte pred pár rok­mi by nikto nepo­ve­dal, že si bude­me taxí­ky pri­vo­lá­vať prá­ve cez apli­ká­cie. Máte pred­sta­vu, ako by moh­li vyze­rať taxí­ky budúc­nos­ti?

Tak ako smart zaria­de­nia pri­nies­li taxi apli­ká­cie, tak verím, že aj ďal­ší vývoj bude kopí­ro­vať tech­no­lo­gic­ké tren­dy. Aktu­ál­ne sa veľa pozor­nos­ti venu­je vir­tu­ál­nej a roz­ší­re­nej rea­li­te a ich využi­tiu. Mož­no prá­ve tam je budúc­nosť. 

A aká je vízia HOPIN-u na najb­liž­šie roky? Aké sú ďal­šie plá­ny HOPIN-u s roz­ši­ro­va­ním pôso­be­nia? Kde vša­de ešte uvi­dí­me vaše taxí­ky?

Chce­me sa neus­tá­le posú­vať dopre­du a zlep­šo­vať našu služ­bu. Radi by sme urči­te roz­ší­ri­li naše pôso­be­nie na ďal­šie trhy. Aktu­ál­ne venu­je­me pozor­nosť pre­dov­šet­kým Kyje­vu. Ak sa Kyjev potvr­dí ako správ­na voľ­ba, tak by sme radi roz­ší­ri­li naše pôso­be­nie aj na ďal­šie veľ­ké ukra­jin­ské mes­tá. Ani roz­ší­re­niu našej služ­by na ďal­šie oblas­ti v dopra­ve sa neb­rá­ni­me, ale zatiaľ sme nenaš­li ten správ­ny match.

Photo1

Mož­no taká záker­ná otáz­ka — skú­ša­li ste nie­ke­dy služ­by ostat­ných taxi apli­ká­cií? :)

Jed­no­znač­ne. Tak ako pra­vi­del­ne tes­tu­jem našu služ­bu a vozím sa s HOPIN vodič­mi, tak sle­du­jem aj kon­ku­renč­né akti­vi­ty a služ­by. Je dôle­ži­té vyskú­šať si to na vlast­nej koži — čo fun­gu­je, čo nefun­gu­je a porov­nať. Som hrdý na to, že aj pro­jekt, kto­rý vzni­kol na Slo­ven­sku, je schop­ný kon­ku­ro­vať iným pro­jek­tom na sve­to­vej úrov­ni.

Pridať komentár (0)