Mar­tin Baran – na začiatku mal len 10 taxí­ká­rov, dnes je jeho HOPIN naj­sil­nejší v Bra­ti­slave

Michal Sorkovský / 14. augusta 2016 / Rozhovory

Pri­pra­vili sme si pre teba roz­ho­vor so spo­lu­za­kla­da­te­ľom naj­pou­ží­va­nej­šej taxi apli­ká­cie v Bra­ti­slave. Mar­tin Baran z HOPINu nám poroz­prá­val o tom, aké to bolo naučiť naše hlavné mesto pri­vo­lá­vať taxíky cez mobil, prečo chápe kon­ku­ren­ciu ako plus, ale aj o tom, ako vníma naj­novší veľký počin svo­jej spo­loč­nosti — expan­ziu na zahra­ničné trhy. 

Ako vzni­kol nápad na zalo­že­nie HOPIN-u? Čo bolo inšpi­rá­ciou?

Veľký prí­beh za tým nie je. V Lon­dýne som videl u taxi­ká­rov kra­bičky, na kto­rých im bežala adresa zákaz­níka na disp­leji. V tom období som pre­na­jí­mal autá taxi­ká­rom a nechal som sa inšpi­ro­vať Lon­dý­nom v rámci moder­ni­zá­cie. Doniesť tú tech­no­ló­giu a poza­pá­jať ju na Slo­ven­sku ale bolo veľmi drahé, tak som od tohto nápadu upus­til.

Pre­šli dva roky a stretli sme sa dvaja super prog­ra­má­tori a ja. Oni mali podobný nápad ale žiadne skú­se­nosti z taxi biz­nisu. Ja som zas poznal taxi biz­nis v Bra­ti­slave. Náhoda nás spo­jila a roz­hodli sme sa do toho ísť spo­ločne. Vtedy sme ešte vôbec netu­šili, že raz z toho bude HOPIN. Mys­leli sme si, že sme vynašli koleso. Ale nebolo to tak. Po krát­kom čase sme zis­tili, že vo svete už podobné apli­ká­cie fun­gujú. Napriek tomu nás to neod­ra­dilo a pus­tili sme sa do toho. 

Ako hod­no­títe dote­raj­šie pôso­be­nie HOPIN-u? Darí sa mu napĺňať ciele, ktoré ste si zadali?

Ako to ide? Pred dvoma rokmi sme ani len nepo­mys­leli na to, že dnes budeme pojmy ako firemná štruk­túra či niečo obdobné. No dnes to naozaj rie­šiť musíme. HOPIN sa roz­be­hol nad naše oča­ká­va­nia a keďže chceme rásť a roz­ši­ro­vať sa aj do iných kra­jín (okrem tých kde už sme) musíme mať nie len kva­litný pro­dukt, ale aj „zdravú“ a dobre fun­gu­júcu firmu. Ciele, ktoré sme si dali na začiatku na obdo­bie 2 rokov, sme stihli spl­niť už pred 1,5 rokom :). Teraz máme nové ciele a verím, že budeme rov­nako úspešní v ich plnení ako dote­raz. 

Photo3

Odkiaľ ste čer­pali počia­točné zdroje na roz­bie­ha­nie firmy?

Naše začiatky sme finan­co­vali z vlast­ného vrecka. Ja som mal kon­takty a cha­lani vyví­jali apli­ká­ciu. Hlavne sme potre­bo­vali inves­to­vať do mar­ke­tingu, aby sa o nás vodiči aj zákaz­níci dozve­deli. Neskôr sa k nám pri­dal Mar­tin Wink­ler a po finanč­nej stránke nám dal injek­ciu. Chcel roz­bie­hať podobný pro­jekt, pre ktorý sa inšpi­ro­val vlast­nou skú­se­nos­ťou z Buku­rešti. Keď zis­til, že niečo podobné sa pokú­šame roz­be­hnúť, roz­ho­dol sa pri­dať.

Práve jeho pomoc nám umož­nila konečne to roz­be­hnúť poriadne. Keď sme vstu­po­vali na trh, službu sme doto­vali a od taxi­ká­rov sme nepý­tali žiadne peniaze. Zapo­ži­čia­vali sme im tab­lety, ktoré sme museli nakú­piť. Pla­tili sme im dátové pau­šály a rok za to nemu­seli zapla­tiť ani cent. Všetko bolo v našej réžii. 

HOPIN má podľa mojich infor­má­cií naj­viac šofé­rov spo­me­dzi všet­kých apli­ká­cií. Koľko ich teda je a bude ich počet ešte rásť?

HOPIN dlho­dobo ras­tie. Vidieť to najmä na zvy­šo­vaní počtu objed­ná­vok, čo je pre nás sme­ro­dajný údaj. Zatiaľ čo minulý rok bol denný prie­mer 2500 úspešne vyba­ve­ných objed­ná­vok, tento rok sme už na čísle tak­mer 3200 úspeš­ných objed­ná­vok denne. 

Dlho­dobo spo­lu­pra­cu­jeme s tak­mer 500 vodičmi — to je viac ako kon­ku­ren­cia a viac ako kto­rá­koľ­vek taxi služba na trhu. Avšak ak bude počet objed­ná­vok naďa­lej stú­pať a pre­siahne naše aktu­álne kapa­city, jed­no­značne budeme uva­žo­vať nad novými vodičmi. Nedos­ta­tok vodi­čov by mohol mať dopad na kom­fort zákaz­ní­kov, naprí­klad dlh­šou dobou čaka­nia na taxík, a to nech­ceme. 

Vieme, že aktu­álne pra­cu­jete na redi­zajne apli­ká­cie po funkč­nej aj vizu­ál­nej stránke, aké zmeny update pri­ne­sie? Celý vývoj si rie­šite “in-hou­sovo” alebo externe? (V čom vidíte výhody/nevýhody)

Vývoj apli­ká­cie dlho­dobo rie­šime in-house — máme dvoch skve­lých šikov­ných kole­gov (spo­lu­za­kla­da­te­ľov) deve­lo­pe­rov Laca a Jozefa. Redi­zajn je zatiaľ v začiat­koch, no možno nie­ktoré fun­kci­ona­lity pri­dáme už skôr (napr. kate­go­ri­zá­cia vozi­diel — delux, eco a pod. — názvy sú zatiaľ len pra­covné).

Redi­zaj­nom chceme najmä zlep­šiť UX, zjed­no­du­šiť pou­ží­va­nie apli­ká­cie a zvý­šiť kom­fort pou­ží­va­te­ľom. S ras­tú­cim počtom zákaz­ní­kov a expan­ziou na nové trhy sme sa roz­hodli inves­to­vať do apli­ká­cie. Obrá­tili sme sa preto na odbor­ní­kov — slo­ven­ské štú­dio Ligh­ting Beetle zame­rané práve na user expe­rience webov, apli­ká­cií a soft­véru. Naša spo­lu­práca je aktu­álne vo fáze prieskumu/testovania aktu­ál­nej ver­zie medzi pou­ží­va­teľmi. Výsled­kom redi­zajnu bude upra­ta­nie exis­tu­jú­cich fun­kci­ona­lít plus iden­ti­fi­ko­va­nie a dopl­ne­nie nových.

Photo2

In-house deve­lop­ment apli­ká­cie pri­náša istotu, že máme vždy 100% pozor­nosť. Tak ako pri akom­koľ­vek inom out­sour­cingu tak aj tu ris­ku­jete, že o pozor­nosť boju­jete s inými pro­jektmi, externý par­tner nepozná až tak dobre pro­dukt, ľudia v tíme sa menia (trpí kon­ti­nu­ita práca) a par­tner nikdy nie je s pro­duk­tom natoľko zžitý ako in-house ľudia.

HOPIN sa musel počas svojho pôso­be­nia vyspo­ria­dať so vstu­pom kon­ku­renč­ných firiem na náš trh (Uber, Lif­tago). Kon­ku­ren­cia nemusí byť iba na škodu veci, ale byť aj cel­kom pozi­tív­nych impul­zom vo firme. Je niečo kon­krétne, čím sa HOPIN odli­šuje od ostat­ných slu­žieb odlí­šiť a vďaka čomu je stále 1 na trhu ?

Kde nie je kon­ku­ren­cia, tam nie je dosta­točne zau­jí­mavý trh. Takže prí­chod kon­ku­ren­cie určite vní­mam pozi­tívne a teším sa, že nás udr­žuje v strehu. Trh s taxi apli­ká­ciami v Bra­ti­slave viac menej vybu­do­val HOPIN. Či už ide o sklon vodi­čov využí­vať apli­ká­ciu na zís­ka­va­nie zákaz­ní­kov, alebo naopak pre­fe­ren­cia pou­ží­va­te­ľov objed­nať si taxík cez apli­ká­ciu skôr ako čakať na linke taxi dis­pe­čingu. Prvotnú bari­éru a nezvyk sme u oboch odbú­rali a tak HOPIN pred­prip­ra­vil pôdu pre prí­chod kon­ku­renč­ných apli­ká­cii.

Ako som spo­mí­nal, počet objed­ná­vok nám krásne ras­tie napriek vstupu kon­ku­ren­cie. Možno by HOPIN rás­tol rých­lej­šie, ak by sme boli mono­polná taxi apli­ká­cia, naozaj neviem. Kaž­do­pádne trh ras­tie a rast ťahá práve HOPIN. Naša pozí­cia v Bra­ti­slave nám poskytla dosta­točné záze­mie pre vstup na Ukra­jin­ský trh, kon­krétne do Kyjeva.

Je aj za súčas­ných kon­ku­renč­ných pod­mie­nok tento biz­nis ešte ren­ta­bilný?

Určite áno.

Nedávno ste svoje pôso­be­nie roz­ší­rili za východne hra­nice Slo­ven­ska. Prečo zrovna expan­zia na východ a nie západ?

Pre expan­ziu sme hľa­dali kra­jinu, ktorá má podľa nás veľký poten­ciál, v kto­rej môžeme niečo zme­niť a pri­niesť zákaz­ní­kom lepší záži­tok z objed­ná­va­nia taxí­kov. Hoci máme v Kyjeve pomerne veľkú kon­ku­ren­ciu, apli­ká­cie tam vôbec nevy­ze­rajú dobre, uží­va­teľ­ský záži­tok nie je práve najp­rí­jem­nejší, zle komu­ni­kujú, neuka­zujú taxíky v reál­nom čase a chýba online mapa. Samoz­rejme nám išlo aj o mož­nosť oslo­viť nových zákaz­ní­kov, keďže Kyjev je viac ako 2,5 mili­ó­nové mesto. Sami fun­gu­jeme 2 roky, preto potre­bu­jeme zis­tiť, čo všetko my a naša apli­ká­cia doká­žeme. Na to bola Ukra­jina najv­hod­nej­ším kan­di­dá­tom. 

image_1411974552

V čom sa ukra­jin­ský trh líši od toho nášho? Ako ste sa mu museli pri expan­zii pris­pô­so­biť?

Pris­pô­so­bo­vali sme sa najmä trho­vým pod­mien­kam, zau­ží­va­nému sprá­va­niu zákaz­ní­kov a exis­tu­jú­cim pra­vid­lám medzi taxi­kármi. Mnohí uží­va­te­lia si naprí­klad vôbec neve­dia pred­sta­viť, že by za taxík pla­tili kar­tou. Hoci im ponú­kame mož­nosť pla­tiť v hoto­vosti, veríme, že ich plat­bám kar­tou naučíme. Kyjev je obrov­ské mesto, vďaka čomu sa tiež učíme ako obsiah­nuť čo naj­viac jeho častí a zabez­pe­čiť dosta­točné pokry­tie. Dohody s taxi­kármi sú tiež oveľa zlo­ži­tej­šie. Ani nie tak pre byrok­ra­ciu, ako pre ich nezvyk pra­co­vať s podob­nou apli­ká­ciou a občasnú nespo­ľah­li­vosť. Ukra­jina je v mno­hých sme­roch veľmi dyna­mická. Je to pre nás veľké dob­ro­druž­stvo. 

Taxi služby sa neuve­ri­teľne rýchlo vyví­jajú. Ešte pred pár rokmi by nikto nepo­ve­dal, že si budeme taxíky pri­vo­lá­vať práve cez apli­ká­cie. Máte pred­stavu, ako by mohli vyze­rať taxíky budúc­nosti?

Tak ako smart zaria­de­nia pri­niesli taxi apli­ká­cie, tak verím, že aj ďalší vývoj bude kopí­ro­vať tech­no­lo­gické trendy. Aktu­álne sa veľa pozor­nosti venuje vir­tu­ál­nej a roz­ší­re­nej rea­lite a ich využi­tiu. Možno práve tam je budúc­nosť. 

A aká je vízia HOPIN-u na najb­liž­šie roky? Aké sú ďal­šie plány HOPIN-u s roz­ši­ro­va­ním pôso­be­nia? Kde všade ešte uvi­díme vaše taxíky?

Chceme sa neus­tále posú­vať dopredu a zlep­šo­vať našu službu. Radi by sme určite roz­ší­rili naše pôso­be­nie na ďal­šie trhy. Aktu­álne venu­jeme pozor­nosť pre­dov­šet­kým Kyjevu. Ak sa Kyjev potvrdí ako správna voľba, tak by sme radi roz­ší­rili naše pôso­be­nie aj na ďal­šie veľké ukra­jin­ské mestá. Ani roz­ší­re­niu našej služby na ďal­šie oblasti v doprave sa neb­rá­nime, ale zatiaľ sme nenašli ten správny match.

Photo1

Možno taká zákerná otázka — skú­šali ste nie­kedy služby ostat­ných taxi apli­ká­cií? :)

Jed­no­značne. Tak ako pra­vi­delne tes­tu­jem našu službu a vozím sa s HOPIN vodičmi, tak sle­du­jem aj kon­ku­renčné akti­vity a služby. Je dôle­žité vyskú­šať si to na vlast­nej koži — čo fun­guje, čo nefun­guje a porov­nať. Som hrdý na to, že aj pro­jekt, ktorý vzni­kol na Slo­ven­sku, je schopný kon­ku­ro­vať iným pro­jek­tom na sve­to­vej úrovni. 

Pridať komentár (0)