Mar­tin z Cre­a­tixu doka­zuje, že už dávno neplatí, že byť deve­lo­pe­rom je nuda

Veronika Horváthová / 20. októbra 2016 / Rozhovory

V dneš­nej dobe už nie je jedi­ným kri­té­riom pri hľa­daní pra­cov­nej pozí­cie iba výška odmeny. Mladí ľudia budú omnoho rad­šej makať na mieste, ktoré spĺňa všetky dnešné “must have”, teda cool výhľad, gaming room, žiadny dress­code a podobne. Preto sme sa opý­tali Mar­tina, aké je to pra­co­vať vo firme akou je Cre­a­tix.

Mar­tin, si v Cre­a­tixe od jeho začiatku, začí­nal si tam ako štu­dent. Čo ťa pre­sved­čilo, aby si sa zamest­nal práve tam?

Okrem ponuky pra­co­vať v Cre­a­tixe som mal ešte nie­koľko iných mož­ností z väč­ších kor­po­rá­cií, ktoré v tej dobe vyze­rali na prvý pohľad lep­šie. Cre­a­tix bola malá firma o pia­tich ľuďoch v jed­nej kan­ce­lá­rii, avšak videl som v nej dobrú mož­nosť osob­ného rastu a pre­sved­čil ma aj náš CTO Kamil. Na poho­vore ma zau­jal novým, práve začí­na­jú­cim pro­jek­tom, kde som mal mať na sta­rosti celý front-end.

Začí­nali ste z nuly a dnes je z vás dobre roz­be­hnutá a ino­va­tívna firma. Aké naj­väč­šie zmeny si ty pocí­til počas posled­ných rokov?

Naj­väč­šia zmena nastala, keď sme sa pre­sťa­ho­vali z malého bytu na celé poscho­die busi­ness budovy. Umož­nilo nám to pri­jať ďal­ších kole­gov a zís­kať väč­šie a zau­jí­ma­vej­šie pro­jekty. To naj­dô­le­ži­tej­šie pre mňa ale je, že pria­teľ­skú atmo­sféru a kul­túru firmy sa nám poda­rilo udr­žať aj napriek rých­lemu rastu.

creatix4

Čo teda kon­krétne v Cre­a­tixe robíš?

Pra­cu­jem na pozí­cii soft­ware engi­neer. Naj­čas­tej­šie robím fron­tend s využi­tím kniž­nice React, ale venu­jem sa aj bac­ken­dom v Node.js a mobil­ným app­kám v React Native. Okrem toho spo­ve­dám poten­ciál­nych kole­gov na inter­view a občas spo­lu­pra­cu­jem na inter­ných works­ho­poch.

Čo je pre teba naj­väč­šia výzva v tvo­jej práci?

Udr­žať krok s denne sa menia­cimi tech­no­ló­giami a vyhod­no­tiť, ktoré z nich sú naozaj rele­vantné, a ktoré sú iba hype.

Využil si vedo­mosti zís­kané v škole pri tvo­jej práci?

Prog­ra­mo­va­nie mi pred­sta­vil náš uči­teľ infor­ma­tiky ešte na gym­ná­ziu. Prog­ra­mo­vali sme v Pas­cale, Delphi a C, ktoré v práci nevy­uží­vam, ale dalo mi to dobré základy algo­rit­mi­zá­cie a prin­cí­pov prog­ra­mo­va­nia. Podobne to bolo aj na vyso­kej škole, kde sme mali dva semes­tre C a C++.

creatix3

Mladí ľudia často zo školy nemajú žiadne skú­se­nosti. Čo si mys­líš, že je extrémne dôle­žité, aby roz­ví­jali, ale často to veľmi pod­ce­ňujú?

Mys­lím si, že to čo si štu­dent zo školy odne­sie, záleží viac na štu­den­tovi ako na škole. Určite dobré roz­hod­nu­tie je nebáť sa a zvo­liť si prak­tickú baka­lárku a dip­lo­movku, kto­rej výstup bude funkčný prog­ram. Je to dobrá prí­le­ži­tosť aj pre štu­den­tov, ktorí ešte neve­dia prog­ra­mo­vať a baka­lárka ich k tomu dokope. A samoz­rejme naj­dô­le­ži­tej­šie je samoš­tú­dium vo voľ­nom čase. Čítať návody, poze­rať videá z kon­fe­ren­cií, a potom si tieto nové infor­má­cie ove­riť v praxi na neja­kom osob­nom pro­jekte. A ak nemám žia­den nápad na nový pro­jekt, stačí jed­no­du­cho naprog­ra­mo­vať klon už exis­tu­jú­ceho pro­duktu, naprí­klad Ins­ta­gramu.

Všetci dnes chcú prácu, kde sa môžu rea­li­zo­vať, a ktorá ich bude baviť. Čo nesmie chý­bať ide­ál­nemu kan­di­dá­tovi na prácu v ino­va­tív­nej firme ako je vaša?

Mys­lím si, že nie sú tak pod­statné vedo­mosti a skú­se­nosti, ktoré kan­di­dát v čase poho­voru má, ale schop­nosť a ambí­cia učiť sa a ďalej rásť. Viem, že uče­nie spo­mí­nam často, ale o tom to celé je.

martin-creatix-4

Aké vedo­mosti a zruč­nosti môže člo­vek zís­kať vo firme ako je Cre­a­tix, ktoré inde nenájde?

Keďže v Cre­a­tixe pra­cu­jeme roz­de­lení do malých tímov, zod­po­ved­ných za kon­krétny pro­dukt, každý má mož­nosť naučiť sa väč­šej samos­tat­nosti, zod­po­ved­nosti alebo si zlep­šiť anglič­tinu a komu­ni­ká­ciu s kli­en­tom. Zame­ria­vame sa nie len na zvy­šo­va­nie tech­nic­kej odbor­nosti, ale aj na soft skills, ktoré sú pri práci na kli­ent­ských pro­jek­toch rov­nako dôle­žité.

V kor­po­rát­nych fir­mách získa člo­vek istotu pra­vi­del­ného príjmu a istoty, čo je pre mla­dých ľudí v dneš­nej dobe veľmi pod­statný fak­tor. Toto som počula ako hlavný názor, prečo moji kama­ráti rad­šej zakot­via vo väč­šej firme. Súhla­síš s týmto názo­rom?

Nemys­lím si, že istota príjmu sa odvíja od veľ­kosti firmy. Práve naopak, mám pocit, že korektné vzťahy a dôvera medzi zamest­nan­com a zamest­ná­va­te­ľom môže byť lep­šia v men­ších fir­mách.

creatix2

Mys­líš si teda, že veľké kor­po­rátne firmy budú mať stále väčší prob­lém nalá­kať mla­dých ľudí, aby pre nich pra­co­vali?

Kaž­dému vyho­vuje niečo iné a mení sa to v rôz­nych obdo­biach života. Nie­kto rad­šej pra­cuje na veľ­kom kor­po­rát­nom alebo štát­nom pro­jekte celé roky, bez toho aby sa musel učiť niečo úplne nové. Mne zas momen­tálne vyho­vuje zmena, nové pro­jekty a tech­no­ló­gie, čo je typické skôr pre men­šie firmy typu Cre­a­tix.

Ste ame­ricko-slo­ven­ská firma. Pred­po­kla­dám, že často spo­lu­pra­cu­jete s kole­gami v Ame­rike. Čo je podľa teba naj­väčší roz­diel medzi tým, keď spo­lu­pra­cu­ješ s kole­gami zo Slo­ven­ska a tými z Ame­riky? Samoz­rejme okrem jazyka. :) 

Okrem časo­vého posunu nepo­ci­ťu­jem žiadne veľké roz­diely. Všetci sa sna­žíme o to isté, pro­du­ko­vať kva­litný soft­ware a napl­niť kli­en­tove pred­stavy.

Nako­niec nám povedz, čo ťa naj­viac moti­vuje sa stále posú­vať v tvo­jej práci ďalej?

Vývoj soft­waru vní­mam skôr ako zábavu než prácu. Je to kre­a­tívna čin­nosť, ktorá každý deň pri­náša nové výzvy a je zau­jí­mavé ich pre­ko­ná­vať. Moti­vá­ciou mi teda je mož­nosť pra­co­vať na zau­jí­ma­vom alebo ino­va­tív­nom pro­dukte.

Zdroj fotky: archív Cre­a­tix

Pridať komentár (0)