Martin Spano je expert na umelú inteligenciu. Jeho kniha sa stala na Amazone bestsellerom

Linda Cebrová / 12. februára 2019 / Rozhovory

  • 33-ročný Mar­tin Spano po­chá­dza z Čaky, ne­ďa­leko Le­víc
  • Ab­sol­vo­val od­bor po­čí­ta­čová veda na Ma­te­ma­ticko-fy­zi­kál­nej fa­kulte Kar­lo­vej uni­ver­zity
  • Dnes pra­cuje ako soft­vé­rový in­ži­nier v Ra­kúsku a píše knihy o ume­lej in­te­li­gen­cii
zdroj: archív:Martin Spano, unsplash.com
  • 33-ročný Mar­tin Spano po­chá­dza z Čaky, ne­ďa­leko Le­víc
  • Ab­sol­vo­val od­bor po­čí­ta­čová veda na Ma­te­ma­ticko-fy­zi­kál­nej fa­kulte Kar­lo­vej uni­ver­zity
  • Dnes pra­cuje ako soft­vé­rový in­ži­nier v Ra­kúsku a píše knihy o ume­lej in­te­li­gen­cii

K no­vo­do­bým tech­no­ló­giám mal Mar­tin blízko už v det­stve. Keď si jeho otec v Mar­ti­no­vom ran­nom veku za­do­vá­žil po­čí­tač kvôli práci, rýchlo si uve­do­mil, že pra­co­vať na ňom bude môcť len po ve­če­roch. Mar­tin ho to­tižto už po­čas det­stva ne­púš­ťal z ruky.

„Jed­ného dňa, upro­stred pí­sa­nia kódu, vošla do miest­nosti moja mama a uká­zala na okno a po­ve­dala mi, aby som sa išiel hrať von. Po ho­dine vy­šla, aby ma chvá­lila za to, že som vonku. Na­miesto toho tak­mer omd­lela vi­diac mňa, ako se­dím na záh­rad­nej la­vici so všet­kým po­čí­ta­čo­vým vy­ba­ve­ním. No, tech­nicky som sa hral vonku, ako si priala. Takže ísť štu­do­vať in­for­ma­tiku bola pre mňa jasná voľba,” ho­vorí Mar­tin pre Star­ti­tup.

Roz­mýš­ľal si nie­kedy na tým, že zo­sta­neš pra­co­vať na Slo­ven­sku? Prečo si na­ko­niec od­išiel do Viedne?

Na konci vy­so­kej školy som za­čal vážne uva­žo­vať nad tým, kam pôj­dem. Na­ko­niec som sa roz­ho­dol, že buď zo­sta­nem v Prahe alebo pôj­dem do Viedne. Po ot­vo­rení hra­níc sme Ra­kúsko s ro­dičmi pra­vi­delne nav­šte­vo­vali. Veľmi sa nám tam pá­čilo, v tej dobe boli ešte roz­diely v ži­vot­nej úrovni dra­ma­ticky väč­šie, než sú te­raz. Roz­ho­dol som sa pre Ra­kúsko kvôli ži­vot­nej úrovni a kvôli blíz­kosti Slo­ven­ska.

Koľko si vie za­ro­biť soft­vé­rový vý­vo­jár na Slo­ven­sku v po­rov­naní so za­hra­ni­čím?

Vo väč­šine pro­fe­sií platí, že roz­diel me­dzi Slo­ven­skom a Ra­kús­kom je troj­ná­sobný. U nás v IT sa ale vďaka ne­dos­tatku pra­cov­ní­kov na Slo­ven­sku a ich veľ­kému od­livu do za­hra­ni­čia platy pri­bli­žujú tým ra­kús­kym rých­lej­šie a ten po­mer je teda iba dvoj­ná­sobný. Pri zvá­žení vyš­ších ná­kla­dov na ži­vot v Ra­kúsku, sa teda slo­ven­skému soft­vé­ro­vému in­ži­nie­rovi ne­o­platí od­ísť do Ra­kúska, po­kiaľ mu ide iba o to, aby si za­ro­bil za­ro­bil. V ta­kom prí­pade od­po­rú­čam jed­no­značne an­glicky ho­vo­riace kra­jiny ako USA, Ka­nada alebo Veľká Bri­tá­nia. Do Ra­kúska člo­vek ne­od­chá­dza zbo­hat­núť, ale dobre žiť.

Si známy aj ako au­tor špe­ciál­neho vy­hľa­dá­vača na Fa­ce­bo­oku, ktorý umož­ňuje vy­hľa­dať ľudí podľa ur­či­tých kri­té­rií. Čo bolo pr­vot­ným im­pul­zom na re­a­li­zá­ciu tohto pro­jektu. Sto­jíš aj za  we­bo­vým ná­strojo Ke­y­word­sApp. Pre koho môže byť tento ná­stroj na­ozaj uži­točný?

Od ma­lička ma fas­ci­no­vali umelá in­te­li­gen­cia a po­čí­tač. Po čase ma ale bežné veci pre­stali ba­viť a za­čal som po­sú­vať mož­nosti, kam som sa so svo­jimi schop­nos­ťami ve­del do­stať. A tak som zre­a­li­zo­val nie­koľko pro­jek­tov, z kto­rých dva som zve­rej­nil: Se­ar­chApp a Ke­y­word­sApp. Se­ar­chApp im­ple­men­tuje ne­exis­tu­júci pre­hlia­dač na Fa­ce­bo­oku na zá­klade kri­té­rii, Ke­y­word­sApp zasa ne­exis­tu­júcu da­ta­bázu naj­čast­nej­šie hľa­da­ných vý­ra­zov na Go­ogle. Pro­jekty som ro­bil pre svoju po­trebu, ale zve­rej­nil som ich za­darmo pre všet­kých. Mo­men­tálne sa už na­plno ve­nu­jem pí­sa­niu kníh.

Čo by si po­ra­dil všet­kým mla­dým ľu­ďom, ktorí by sa radi ve­no­vali ob­lasti A.I.? Kde za­čať?

Za­čal by som mo­jou kni­hou (smiech). Po­kiaľ máte vážny zá­u­jem, umelú in­te­li­gen­ciu už za­čali po­nú­kať prak­ticky všetky uni­ver­zity za­me­rané na po­čí­ta­čovú vedu. Zá­ro­veň sú na in­ter­nete mnohé kurzy, ktoré vám môžu po­môcť zo­rien­to­vať sa. Práca s ume­lou in­te­li­gen­ciou je mi­mo­riadne dobre pla­tená, v USA sa po­hy­buje plat prie­merne na úrovni okolo $10 000 me­sačne. Tento trend dôjde po­stupne aj k nám a prak­ticky každá firma za­čne v do­hľad­nej dobe hľa­dať od­bor­ní­kov na umelú in­te­li­gen­ciu.

Si au­to­rom knihy za­me­ra­nej na A.I., ktorá sa na Ama­zone stala best­sel­le­rom. Prečo si sa roz­ho­dol pre vy­da­nie knihy a čo sa z nej člo­vek môže do­zve­dieť?

V po­sled­ných ro­koch sa okolo ob­lasti ume­lej in­te­li­gen­cie za­čali vy­tvá­rať mýty. Pris­pie­vajú k tomu mé­diá. Je síce možné, že jed­ného dňa mô­žeme če­liť exis­tenč­nému ri­ziku kvôli ume­lej in­te­li­gen­cii, je to ale zá­ro­veň veľmi ne­prav­de­po­dobné a zá­ro­veň de­siatky ro­kov vzdia­lené.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív:Mar­tin Spano

Ako oveľa pál­či­vej­šiu vi­dím tému tzv. ma­so­vej tech­no­lo­gic­kej ne­za­mest­na­nosti, ktorá môže kvôli stále čas­tej­šiemu na­sa­de­niu au­to­ma­tiz­mov v prie­mysle, ale aj v služ­bách, na­stať. Cie­ľom mo­jej knihy bolo osvet­liť tému ume­lej in­te­li­gen­cie pre ľudí, ktorí v obore ne­pra­cujú. Hore uve­dené prob­lémy sú to­tižto zvlád­nu­teľné, po­kiaľ bude čo naj­väč­šie množ­stvo ľudí téme roz­umieť a svo­jím po­die­lom pris­peje k jej rie­še­niu. V ta­kom prí­pade nás čaká už v blíz­kej bu­dúc­nosti zlatý vek.

Koľko pred­sta­vo­vali ná­klady na vy­da­nie tvo­jej knihy? Si s vý­sled­kami pre­daja spo­kojný? Koľko sa za­tiaľ pre­dalo?

V dobe elek­tro­nic­kých a print-on-de­mand kníh je možné vy­dať knihu s mi­ni­mál­nymi ná­kladmi. O to viac je ale hlavne v sa­tu­ro­va­ných kniž­ných tr­hoch ako USA me­dzi vy­da­va­teľmi ob­rov­ská kon­ku­ren­cia. V ob­chode sa na­chá­dza cca. 30 000 kníh na tému umelá in­te­li­gen­cia. Ce­ním si, že moja kniha sa od za­čiatku do­stala a udr­žuje sa me­dzi best­sel­lermi.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív:Mar­tin Spano

Presné vý­sledky budú známe ne­skôr, ale som mi­mo­riadne spo­kojný. Prí­jem­ným ko­la­te­rál­nym efek­tom vy­da­nia knihy bola zvý­šená ak­ti­vita na mo­jich so­ciál­nych sie­ťach. Den­no­denne mi píšu fa­nú­ši­ko­via, ktorí sa do­ža­dujú ďal­ších kníh.

Ur­čite vi­díš do ob­lasti AI oveľa viac ako bežní ľu­dia. Mo­hol by si pre­zra­diť z tejto ob­lasti ne­jaké zau­jí­mavé no­vinky, ktoré sa možno v blíz­kej bu­dúc­nosti dot­knú kaž­dého z nás?

V pr­vom kole bu­deme sved­kami re­a­li­zá­cie tech­no­lo­gic­kých za­ria­dení, o kto­rých v sú­čas­nosti sní­vajú iba priaz­nivci science fic­tion. V ďal­ších ko­lách bu­deme schopní ro­biť veci, o kto­rých sa za­tiaľ ne­sníva ani im. Náš svet sa ra­pídne zmení. Príde doba hoj­nosti. Na­miesto toho, aby ste mu­seli po­čí­tať, či si niečo mô­žete kú­piť, stiah­nete si z in­ter­netu lacno šab­lónu na tento pro­dukt a jed­no­du­cho si to ho doma vy­tla­číte na do­má­cej 3D tla­čiarni. Obá­vané cho­roby za­sa­hu­júce sú­časnú ci­vi­li­zá­ciu vďaka per­so­na­li­zo­va­ným lie­kom s účin­kom na mo­le­ku­lár­nej úrovni úplne vy­miznú. Ale tých no­vi­niek príde oveľa viac, bu­dem sa tým za­obe­rať v jed­nej z mo­jich bu­dú­cich kníh.

Na čom mo­men­tálne pra­cu­ješ?

Po veľmi priaz­ni­vej re­ak­cii na moju knihu som sa roz­ho­dol po­kra­čo­vať v pí­saní a  za­čal som s ďal­šou kni­hou o ume­lej in­te­li­gen­cii. Uvi­díme, ako sa mi bude da­riť, pre­tože mám mnoho ak­ti­vít. Keď všetko pôjde dobre, do konca roka by mohla byť ho­tová.

Aké sú tvoje plány do bu­dúcna?

Po­tre­bu­jem za­pra­co­vať na mar­ke­tingu v USA, na­koľko ten bude pre môj bu­dúci úspech úplne kri­tický. Som v kon­takte so šéf­re­dak­tormi veľ­kých ame­ric­kých pub­li­ká­cii ako Time, En­trep­re­nuer, či Inc. Uvi­díme, ak sá pár vecí po­darí, po­tom ako sa po an­glicky ho­vorí, “sky is the li­mit”. Za­tiaľ však zo­stá­vam no­hami pekne na zemi a tvo­rím vetu po vete do mo­jej no­vej knihy.

Pridať komentár (0)