Mar­tin Zahu­ra­nec: Slo­vák, ktorý zachy­til trend. Domov ho donie­sol z Ázie

Martin Makara / 21. januára 2016 / Rozhovory

Mar­tin Zahu­ra­nec strá­vil dva a pol roka v juho­vý­chod­nej Ázii, kde pra­co­val na ázij­skej obdobe Ama­zonu. Potom sa vrá­til do Európy, zalo­žil star­tup zaobe­ra­júci sa znač­ko­vými slneč­nými i diop­tric­kými oku­liarmi a dnes vedie tím ľudí z celého sveta.

Kto dobre ovláda anglič­tinu, vie si z názvu tvojho star­tupu odvo­diť, čím sa asi zaoberá. Ako by si však pred­sta­vil Eyerim nie­komu, kto význam názvu nepozná a počuje toto slovo prvý­krát?

Eyerim je inter­ne­tový obchod s dizaj­nér­skou očnou opti­kou – slneč­nými, diop­tric­kými a cez zimu pre­dov­šet­kým lyžiar­skými oku­liarmi. Sna­žíme sa poskyt­núť sor­ti­ment, ktorý do bodky naplní požia­davky i toho naj­ná­roč­nej­šieho zákaz­níka.

Náš zákaz­ník pri­tom môže byť špor­to­vec, ktorý hľadá per­for­mance wear, mladá žena, ktorá si potrpí na excen­trický dizaj­nér­sky kúsok, alebo kto­koľ­vek, kto hľadá kla­siku – naprí­klad Ray-Ban.

Samoz­rejme, že to nebolo tak, že by som sedel doma a pove­dal si: „Oukej, ideme pre­dá­vať oku­liare“.

Ako vznikla myš­lienka Eyerimu?

Eyerim vzni­kol, keď som v Malaj­zii spoz­nal slečnu menom Yas­sa­man. Obaja sme odjak­živa túžili pod­ni­kať, obaja sme hladní po dob­ro­druž­stve. Ľud­sky sme si skvelo sadli, no pri­már­nym fak­to­rom bola pro­fe­si­onálna ché­mia medzi nami.

Pra­co­vali sme pre medzi­ná­rodné ecom­merce spo­loč­nosti, avšak na odliš­ných pozí­ciách. Ja som mal na sta­rosti obsa­hovú údržbu a uží­va­teľ­ské roz­hra­nie na nákup­nom por­táli so stá­ti­sí­cami uni­kát­nych pro­duk­tov, Yass zastre­šo­vala mar­ke­tin­gové akti­vity pre eshop pre­dá­va­júci módu. Bola to výborná kom­bi­ná­cia mojich a jej schop­ností, roz­hodli sme sa teda pus­tiť do vlast­ného biz­nisu.

Star­tupy si však väč­šina ľudí spája skôr s tech­no­lo­gic­kými novin­kami než s módou…

No, ono to ani nebolo tak, že by som sedel doma a pove­dal si: „Oukej, ideme pre­dá­vať oku­liare“. Nápad sa vyví­jal dlh­šie, keďže som sa nie­čomu podob­nému veno­val už pred zalo­že­ním Eyerimu. V Malaj­zii som pomá­hal ria­diť stránku, ktorá pre­dá­vala slnečné oku­liare v juho­vý­chod­nej Ázii a Paci­fiku, pre­dov­šet­kým na vyspe­lých trhoch vyža­du­jú­cich západné štan­dardy – Aus­trá­lii, na Novom Zélande a Sin­ga­pure. Per­fektne som spoz­nal, o čo majú zákaz­níci záu­jem.

Prečo ste sa roz­hodli Eyerim zame­rať na dané odvet­vie?

Ak by som mal vypic­hnúť tri dôvody, prečo sme roz­behli Eyerim, tak by som v prvom rade hovo­ril o skú­se­nos­tiach. V Eyerime roz­umieme tomu, čo pre­dá­vame, a vieme našim zákaz­ní­kom pora­diť. To pova­žu­jeme za nesmierne dôle­žité, keďže oku­liare sú objek­tom, ktorý nosíš na tvári celý deň a defi­nujú tvoju osob­nosť.

Dru­hým dôvo­dom sú nado­bud­nuté kon­takty, najmä na prvo­tried­nych dodá­va­te­ľov z Talian­ska. Vďaka tomu doká­žeme ponúk­nuť auten­tické pro­dukty za naj­lep­šiu cenu na trhu a stále si udr­žať pro­fi­ta­bi­litu.

Naj­dô­le­ži­tejší dôvod je však ten, že očná optika je na začiatku trans­for­má­cie – ľudia sa míľo­vými krokmi pre­sú­vajú z kamen­ných optík na inter­net. Podobne, ako to bolo pred desia­timi rokmi s kni­hami. Tento trend chceme zachy­tiť hneď na začiatku. 

_LB71852

Nie sú Slo­váci na nákup oku­lia­rov cez inter­net prí­liš kon­zer­va­tívni? Kúpa diop­tric­kých oku­lia­rov sa totiž spája s vyšet­re­niami u očného lekára a náv­šte­vou optiky…

Naku­po­vať diop­trické oku­liare online je úplna brn­kačka. Po absol­vo­vaní vyšet­re­nia u očného lekára stačí svoje údaje pre­pí­sať do jed­no­du­chého for­mu­lára na našej stránke. Pre opatr­ných zákaz­ní­kov je tu stále i mož­nosť zakú­piť si od nás iba rám a šošovky vyho­to­viť lokálne.

Exis­to­val aj nejaký dôvod, ktorý mohol pred­po­ve­dať neús­pech obchodu?

Naj­viac som sa obá­val asi toho, ako slo­ven­skí zákaz­níci zare­a­gujú na ceny. V nor­dic­kých kra­ji­nách nie je pre ľudí prob­lém dať za Ray-Bany osem­de­siat eur. Majú ich doma už desať a ďal­šie si kúpia, aby ladili s naj­nov­ším out­fi­tom.

Oča­ká­val som, že pre slo­ven­ských zákaz­ní­kov budú znač­kové oku­liare stále luxus­ným pro­duk­tom. Dnes môžem pove­dať, že sa tento pred­po­klad nena­pl­nil. Na Slo­ven­sku máme zo všet­kých kra­jín naj­vyš­šiu prie­mernú hod­notu nákup­ného košíka. A to i napriek tomu, že na roz­diel od ostat­ných kra­jín vyví­jame mini­málne mar­ke­tin­gové akti­vity.

Zdá sa, že ľudia si dávajú zále­žať na štýle, na znač­kách, na kva­lit­ných oku­lia­roch. Je to ide­álna situ­ácia pre Eyerim.

Pove­dal si, že oku­liare môžu vyjad­ro­vať osob­nosť člo­veka. Prav­de­po­dobne ich vní­maš ako čosi viac, než len pros­trie­dok na ochranu zraku pred slneč­ným žia­re­ním…

Samoz­rejme. Sve­to­známy fran­cúz­sky dizaj­nér Alain Mikli naprí­klad tvr­dil, že chlap by mal vlast­niť mini­málne toľko párov oku­lia­rov, koľko mal v živote žien. Každá značka nesie vlasnú filo­zo­fiu a vyrába rámy pre iné typy osob­ností. Naprí­klad Per­sol sú ručne vyrá­bané oku­liare s rámom z manu­álne ťaha­ného orga­nic­kého ace­tátu a šošo­viek z mine­rál­neho skla.

Z úplne iného súdka je naprí­klad Oxydo, značka obľú­bená medzi hips­termi. Jej kolek­cie sú nekon­venčné a pes­tro­fa­rebné. Max Mara tvorí oku­liare určené pre finančne nezá­vislé ženy nad šty­rid­sať rokov, ktoré pre­fe­rujú niečo kon­zer­va­tív­nej­šie. Kolek­cie od Miu Miu su tak­tiež výhradne pre ženy, rámy sú však naopak nesmierne excen­trické.

_LBP6042

Ktorá je tvoja najob­ľú­be­nej­šia značka?

Ita­lia Inde­pen­dent.

Čo je na danej značke zau­jí­mavé?

Zakla­da­te­ľom Ita­lia Inde­pen­dent je Lapo Elkann, dedič impé­ria FIAT a vnuk legen­dár­neho Gian­niho Agnel­liho. Počas svojho pôso­be­nia pre FIAT pra­co­val v diví­zii Fer­rari a nadchlo ho zis­te­nie, že až 97% vozi­diel Fer­rari je vyho­vo­te­ných podľa indi­vi­du­ál­nych požia­da­viek. S ideou ponúk­nuť kaž­dému niečo uni­kátne sa vrhol do vlast­ného pod­ni­ka­nia.

Ita­lia Inde­pen­dent vyrába krásne farebné kúsky z exklu­zív­nych mate­riá­lov. Hneď prvá kolek­cia bola vyro­bená plne z kar­bónu, ako vôbec prvá svojho druhu. Následne, ako prví, pou­žili pre rámy zamat, čo bola tech­no­ló­gia ukrad­nutá práve z auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu.

Máš pre­hľad v jed­not­li­vých tren­doch?

Osobne som sa nikdy o módu nezau­jí­mal. Skôr ma fas­ci­nujú prí­behy jed­not­li­vých zna­čiek z pod­ni­ka­teľ­skej per­spek­tívy. Pred dvomi rokmi bola Ray-Ban jediná znač­kou oku­lia­rov, ktorú som poznal. Až neskôr som zis­til, aký široký záber odvet­vie očnej optiky má.

Preto som rád, že na Slo­ven­sku sa teraz móda rieši tak inten­zívne – v tele­ví­zii cho­dia Nákupné maniačky, na sociál­nych sie­ťach sú popu­lárne stránky ako Dnes nosím, nový ama­tér­sky fas­hion blog vzniká snáď každý deň. Zdá sa, že ľudia si dávajú zále­žať na štýle, na znač­kách, na kva­lit­ných oku­lia­roch. Je to ide­álna situ­ácia pre Eyerim.

Na kto­rých trhoch mimo Slo­ven­ska Eyerim pôsobí?

Eyerim sa orien­tuje na trhy, ktoré sú neuve­ri­teľne per­spek­tívne, no záro­veň prí­liš malé na to, aby o ne dopo­siaľ pre­ja­vil záu­jem iný veľký hráč. Našim pri­már­nym trhom je Škan­di­ná­via. Švéd­sko je pova­žo­vané za mekku európ­skeho online fas­hion biz­nisu. Ľudia majú záu­jem o pré­mi­ové pro­dukty a majú pros­triedky na to, aby si ich mohli zakú­piť.

Dnes indi­vi­du­álne pokrý­vame deväť kra­jín, no doru­ču­jeme do celej EÚ. Z kra­jín, pre ktoré nemáme lokálny eshop, objed­návky prú­dia najmä pro­stred­níc­tvom našej medzi­ná­rod­nej stránky. V blíz­kej budúc­nosti uva­žu­jeme o vstupe na Bal­kán a do Bal­tic­kého regi­ónu.

Každý, kto pra­cuje so znač­ko­vými oku­liarmi, ti povie to isté – naj­viac sa pre­dáva Ray-Ban.

Aké je kon­ku­renčné pro­stre­die v seg­mente slneč­ných oku­lia­rov a optiky?

Exis­tuje veľa esho­pov, ktoré je možné ozna­čiť za kon­ku­ren­ciu. Kľú­čový roz­diel je vač­si­nou v cene a šírke sor­ti­mentu. My ponú­kame vyše 20 000 pro­duk­tov od viac ako 50 sve­to­zná­mych zna­čiek. A ponuku stále roz­ši­ru­jeme. Záro­veň však chceme ponúk­nuť naj­lepší deal. A i pri naj­niž­šej cene u nás stále platí, že poš­tovné je zdarma.

Je niečo, v čom sa od kon­ku­ren­cie líšite?

Úprimne, naša kon­ku­ren­cia mi príde fádna. Väč­ši­nou hovo­ríme o tak­mer iden­tic­kých esho­poch bez duše, bez nad­še­nia. Eyerim sa chce odlí­šiť naprí­klad budo­va­ním Eyerim Family – tvo­ríme s naj­zná­mej­šími európ­skymi blo­germi, pod­po­ru­jeme mla­dých špor­tov­cov, spo­lu­pra­cu­jeme s uni­ver­zi­tami.

Semes­trálny pro­jekt o nás robí sku­pina štu­den­tov na pre­stíž­nej obchod­nej fakulte HEC v Paríži. Podie­ľame sa na výskume slo­ven­ského star­tup eko­sys­tému, ini­ci­ova­nom Eko­no­mic­kou uni­ver­zi­tou v Bra­ti­slave. Sme mladí, ambi­ci­ózni ľudia a sna­žíme sa pri­lá­kať rov­nako nad­še­ných kupu­jú­cich.

Čo je pre vás pote­še­ním zo strany kupu­jú­ceho?

Máme radosť, keď nám zákaz­ník napíše, že mu oku­liare per­fektne sedia, a ďakuje. Ďakuje za to, že sme mu spro­stred­ko­vali pro­dukt, vďaka kto­rému na sebe nemá kon­venčnú nudu, ale niečo, na čo sa jeho pria­te­lia dívajú so záuj­mom.

Eyerim má naozaj širokú ponuku. O čo je naj­väčší záu­jem?

Každý, kto pra­cuje so znač­ko­vými oku­liarmi, ti povie to isté – naj­viac sa pre­dáva Ray-Ban. Značka je jed­not­kou na trhu v tak­mer kaž­dej kra­jine na svete, snáď len s výnim­kou Ruska. Iko­nické modely, ako Avia­tor, Way­fa­rer a Club­mas­ter, sa pre­dá­vajú doslova ako teplé rožky.

Dvoj­kou je u nás je Oak­ley, keďže značku vyhľa­dá­vajú špor­tovci všet­kých kate­gó­rií, od lyžia­rov až po vodá­kov. Nasle­dujú luxusné kla­siky ako Prada, Per­sol či Dolce&Gabbana. Výborne sa pre­dáva aj Pola­roid, dlho­dobý líder v oblasti pola­ri­zač­nej tech­no­ló­gie a jedna z cenovo naj­do­stup­nej­ších kolek­cií.

eyerim1

Na stránke Eyerimu sa uvá­dza, že okrem pro­duk­cie veľ­kých mód­nych domov ponú­kate aj tvorbu men­ších, nezá­vis­lých výrob­cov. S kým sa spo­lu­pra­cuje lep­šie?

Výho­dou veľ­kých výrob­cov je, že odklep­nu­tím spo­lu­práce sa nám otvá­rajú dvere k port­fó­liu dvad­sia­tich etab­lo­va­ných zna­čiek. Máme záruku ich odbytu a nemu­síme sa sta­rať o mar­ke­ting, lebo sa oň stará výrobca.

Pri nezá­vis­lých znač­kách je za rov­nakú drinu „menej muziky“ – v mno­hých prí­pa­doch má celá kolek­cia nece­lých 20 kús­kov. Menší výrob­co­via však pri­ná­šajú osob­nej­šie prí­behy a osob­nej­šie pro­dukty, a to je pre nás jedna z mála prí­le­ži­tostí na odlí­še­nie sa. Sna­žíme sa spo­lu­pra­co­vať so slo­ven­skými a čes­kými výrob­cami, lebo sami vieme, aké je ťažké niečo nové vytvo­riť a pre­sa­diť sa s tým.

Chys­táte nejaké novinky?

Od októbra aktívne spo­lu­pra­cu­jeme s mla­dým slo­ven­ským dizaj­né­rom Mirom Kozlom na novej iden­tite. Čo sa odštar­to­valo ako jed­no­ra­zová zákazka na nové logo, sa pre­ta­vilo do neuve­ri­teľne plod­ného par­tner­stva a kom­plet­nej zmeny webu, ako i celej per­sony pro­jektu.

Z loga sme nad­šení, nová web­stránka bude omnoho ele­gan­tnej­šia a maxi­málne sim­plis­tická. Všetko je naplá­no­vané na marec, určite sa je na čo tešiť. Koniec kon­cov, Miro je člo­vek zod­po­vedný za nové logo Refresher.sk a má skú­se­nosti s prá­cou pre kli­en­tov ako Tatra Banka, Orange alebo Volk­swa­gen.

eyerim2

Okrem spo­lu­práce s men­šími výrob­cami ste par­tnermi aj nie­kto­rých špor­tov­cov. Čo vás k tomu viedlo?

Pod­po­ro­vať mla­dých talen­to­va­ných špor­tov­cov sme sa roz­hodli práve preto, že sami vidíme, aké náročné je pre­ra­ziť a zís­kať si meno v týchto pod­mien­kach.

Práve preto nás naprí­klad nesmierne pote­šilo, keď slo­ven­ská kano­is­tka Lucia Miš­ti­nová vyhrala kva­li­fi­ká­ciu na ME v nových oku­lia­roch od Eyerim.

Eyerim má pri­naj­men­šom európ­ske, ak nie glo­bálne ambí­cie.

Koľko ľudí potre­buje pre fun­go­va­nie star­tup s oku­liarmi, aby mohol pokrý­vať taký široký trh, na aký sa zame­riava Eyerim?

Momen­tálne je štr­násť tých, ktorí sa denne podieľa na fun­go­vaní Eyerimu. I keď v našej kan­ce­lá­rii v Bra­ti­slave sedíme zvy­čajne iba traja. Zvy­šok tímu je rozt­rú­sený po celom svete.

Prav­de­po­dobne teda nejde výhradne o Slo­vá­kov.

Slo­váci sme len šty­ria.

Aká je tvoja vízia pre Eyerim?

Eyerim má pri­naj­men­šom európ­ske, ak nie glo­bálne ambí­cie. Nechys­táme sa však radi­kálne expan­do­vať, dokým sa plne neetab­lu­jeme na súčas­ných trhoch. Je mnoho kra­jín, v kto­rých vidíme obrov­ský poten­ciál.

Zatiaľ sme mladá firma. Deväť­de­siat­päť per­cent mojej pozor­nosti sa sústredí na to, aby sme robili naj­lep­šie to, čo robíme teraz. Chceme sa vyva­ro­vať exe­ku­tív­nych chýb, zabe­hnúť pro­cesy. Stále ladíme detaily, práce je ako na kos­tole. Až keď všetko toto zvlád­neme, budeme môcť uva­žo­vať o radi­kál­nej­šej expan­zii, príp. otvá­raní kamen­ných pre­dajní.

Budúc­nosť Slo­ven­ska je v ľuďoch, ktorí sa roz­hodnú tu ostať, prí­padne vrá­tiť sa zo zahra­ni­čia, a vybu­do­vať tu niečo napriek pre­káž­kam bez toho, aby sa nechali odra­diť.

Na čom pra­cu­ješ ty osobne?

Core team tvo­ria šty­ria ľudia. Okrem mňa a Yass je to Andrea, ktorá stojí za všet­kými našimi par­tner­stvami s inými por­tálmi a popu­lár­nymi blo­germi. Rov­nako má pod pal­com social media a cus­to­mer ser­vice. Braňo šéfuje logis­tike.

Ja na den­nej báze rie­šim najmä obsah webu, repor­ting a IT. Naj­väč­šou výzvou je pre mňa byť stále schopný nájsť si čas na číta­nie a nene­chať sa zahl­tiť kaž­do­den­nými drob­nos­ťami natoľko, aby som pre­stal mys­lieť na stra­té­giu a na to, ako veci neus­tále zlep­šo­vať.

dad

Zhruba dva a pol roka si pra­co­val v zahra­ničí a potom si sa roz­ho­dol vrá­tiť domov. Prečo?

Eyerim sme mohli zalo­žiť kde­koľ­vek, no prišlo nám úplne pri­ro­dzené uro­biť tak doma. Na Slo­ven­sku je nespo­četne šikov­ných ľudí, s kto­rými sme vďaka Eyerimu mali šancu sa spoz­nať alebo spo­lu­pra­co­vať a ktorí nás v mno­hom posu­nuli dopredu. Samoz­rejme, toto roz­hod­nu­tie má i nega­tíva, najmä legis­la­tívne.

Zjavne teda máš dôvody na to, aby si mal Slo­ven­sko rád. Čo sa ti na ňom páči naj­viac?

Pre­ces­to­val som viac než trid­sať­päť kra­jín a dlho­dobo žil v šty­roch. Videl som mnoho takých, ktoré Slo­ven­sko v nie­čom pre­vy­šo­vali – irán­ska kul­túra je zďa­leka bohat­šia než slo­ven­ská, nór­ska prí­roda kraj­šia a estón­ska štátna správa vyspe­lej­šia. Nikdy zo mňa ale nevypr­chal pocit, že Slo­ven­sko je mies­tom, kde som doma.

Celé det­stvo som pre­žil v lese, na chate v Slo­ven­skom raji – cez práz­dniny som zbie­ral huby, sta­val bun­kre, chy­tal hady. Mrzí ma, že si ľudia neuve­do­mujú, akú krásu a turis­tický poten­ciál tu máme. V kaž­dej doline sa u nás da obja­viť niečo nové a uni­kátne.

Ako sa podľa teba bude naša kra­jina vyví­jať?

Budúc­nosť Slo­ven­ska vidím v ľuďoch, ktorí sa roz­hodnú tu ostať, alebo nakuk­núť za hra­nice a vrá­tiť sa. Zme­niť veci k lep­šiemu možeme len tým, že šikovní ľudia budú tvo­riť a nene­chajú sa odra­diť pre­káž­kami. Zmenu sem roz­hodne nepri­nesú komi­sie, únie, aso­ciá­cie ani pofi­dérne akti­vačné prog­ramy. Musíme sa pre­stať spo­lie­hať na to, že sa o nás nie­kto postará. Všetko je v našich rukách.

projektlista_wopss

Zdroj: wopss.sk, Titulná foto: Lukas Bez­ila Pho­tog­raphy, Foto: Archív Mar­tina Zahu­ra­neca a Lukas Bez­ila Pho­tog­raphy

Pridať komentár (0)