Mar­tina Jur­ko­vi­čová: Sha­rilo vidí v zdie­ľa­nej eko­no­mike budúc­nosť!

Ráchel Matušková / 2. júla 2016 / Business

Sha­rilo je vzni­ka­júci pro­jekt, ktorý sa vezie na vlne zdie­ľa­nej eko­no­miky. Pri­náša jed­no­du­ché rie­še­nie pre pod­ni­ka­te­ľov, ktorí majú zdroje, ktorú nevy­uží­vajú každý deň. A na dru­hej strane vzťahu je nájomca, ktorý nemusí kupo­vať, jed­no­du­cho si poži­čia od nie­koho iného. 

Uber, AirBnB to sú pro­jekty, ktoré postupne otvá­rajú svet zdie­ľa­nej eko­no­miky. Či už to nie­koho teší alebo nie, je to smer, kto­rým sa svet bude ube­rať. A vzhľa­dom na glo­bálne eko­lo­gické prob­lémy, ktoré ľud­stvo svo­jim neko­neč­ným a neus­tá­lym kon­zu­mom spô­so­bilo, by sa aj ube­rať malo. Sha­rilo je vzni­ka­júci pro­jekt, ktorý sa svo­jou pod­sta­tou tiež radí do tejto oblasti. Zakla­da­te­lia sa však neza­me­rali na bežný ľud, ale na pod­ni­ka­te­ľov.

Ako už aj z názvu vyplýva, pod­sta­tou pro­jektu nie je vlast­niť, ale zdie­ľať. Autá, sklady a iné zaria­de­nia, ktoré pod­ni­ka­teľ nevy­užíva každý deň a nie­kto na dru­hej strane ich potre­buje len pár­krát, sú to, o čo sa jedná. Na jed­nej strane sa pár eur zarobí, na dru­hej ušetrí. Pro­stred­níc­tvom Sha­rilo jed­no­du­cho a bez­pečne zvlád­neš celý pro­ces pre­nájmu, či už si pre­na­jí­ma­teľ alebo nájomca.

Viac ti o pro­jekte Sha­rilo povie zakla­da­teľka Mar­tina Jur­ko­vi­čová.

DSC09840_X_c-1

Odkiaľ pochá­dza nápad na Sha­rilo? Ako vzni­kol?

Nápad vzni­kol v Lon­dýne, počas môjho štú­dia. Zdie­ľaná eko­no­mika má rýchlo ras­túci trend všade na svete a eko­nó­mo­via, mar­ke­téri sa ňou inten­zívne zaobe­rajú už nie­koľko rokov. Mňa zau­jal hlavne poten­ciál modelu v pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí. Často vidíme na ceste prázdne auto alebo máme sklad, ktorý je polo­prázdny 2 týždne zo šty­roch. Malí pod­ni­ka­te­lia a živ­nost­níci hľa­dajú každé euro aby vypla­tili načas svoje záväzky, pri­tom majú maje­tok, ktorý by im mohol gene­ro­vať dodačný zisk. Na Slo­ven­sku chý­bala plat­forma, ktorá by im umož­nila pre­me­niť nevy­užitý maje­tok na príjmy a balan­so­vať tak ich pod­ni­ka­teľ­ské výdavky s príj­mami.

SHARILO

Kto sa podieľa na Sha­rilo? Kto je v tíme? Pred­stav pro­sím v krát­kosti čle­nov.

V prvot­nej fáze som to ja s man­že­lom, ktorý je mar­ke­tér pochá­dza­júci z finanč­ného pro­stre­dia. Máme veľmi šikov­ných kon­zul­tan­tov pre oblasti digi­tál­neho mar­ke­tingu, PR a práve hľa­dáme nie­koho z obchod­nými zna­los­ťami kto by sa k nám rád pri­dal. Pro­jekt plá­nu­jeme roz­ší­riť do ostat­ných kra­jín pro­stred­níc­tvom mojich spo­lu­žia­kov, ktorí žijú v 27 kra­ji­nách po celom svete ;-).

Čo je pod­sta­tou Sha­rilo?

Radi by sme pod­ni­ka­te­ľom uľah­čili život. Mnohí totiž viac ako polo­vicu času trá­via rie­še­ním cashf­low, zha­ňa­ním finan­cií na uhra­de­nie fak­túr, daní alebo odvo­dov do pois­ťovní. Pred­stavte si, že im tento prob­lém zre­du­ku­jeme a oni sa konečne budú môcť veno­vať svojmu pod­ni­ka­niu.

V ponuke sú aktu­álne zaria­de­nia, pries­tory a doprava. Bude sa ponuka ešte roz­ši­ro­vať alebo sú tieto tri oblasti tie, na ktoré sa chcete zame­ria­vať?

Sha­rilo je otvo­rené rôz­nym mož­nos­tiam a uplat­ne­nie si môže nájsť snáď v kaž­dej sfére pod­ni­ka­nia. Všetko záleží na spät­nej väzbe. Zaria­de­nia, pries­tory a doprava sú tri kate­gó­rie, ktoré majú spra­vidla naj­viac pre­sto­jov pri využí­vaní majetku, ale pokiaľ by bol návrh na ďaľ­siu kate­gó­riu, radi ju zapra­cu­jeme.Aký je roz­diel medzi rie­še­ním, ktoré ponúka Sha­rilo a kla­sic­kou ponu­kou zaria­dení na pre­ná­jom uve­rej­ne­nými na rôz­nych por­tá­loch?

Pre Sha­rilo hovo­ríme o zdie­ľaní majetku medzi pod­ni­ka­teľmi, budo­vaní kon­tak­tov a budú­cich par­tne­rov pre väč­šie zákazky.

Pod­ni­ka­te­lia majú mož­nosť úplne nového busi­ness modelu. Dnes uva­žujú, či si kúpia na lea­sing nové auto alebo rad­šej opra­via to staré. Pri využití zdie­ľa­nej eko­no­miky si pod­ni­ka­teľ vybe­rie nové, bez­pečné auto. Naplá­nuje si pra­vi­delný roz­voz a ponúkne pre­pravu tovaru ostat­ným pod­ni­ka­te­ľom po ceste späť z roz­vozu alebo počas dní, kedy auto nevy­užíva.

Pri tomto modeli môže jeden pod­ni­ka­teľ vlast­niť auto a druhý naprí­klad sklad. Polo­vičné náklady, plné využi­tie majetku, dvoj­ná­sobný zisk. Veci nie je treba vlast­niť preto, aby ste k ním mali prí­stup. Treba si nájsť len tých správ­nych par­tne­rov.

DSC09774_X_c

Ako dlho sa vyví­jal nápad Sha­rilo? Čo bolo naj­kom­pli­ko­va­nej­šie na rie­še­nie v rámci inter­ných vecí pro­jektu a aké prob­lémy prišli z exter­ného pro­stre­dia?

Zosta­ve­nie celého modelu šlo rýchlo lebo nás nápad veľmi nad­chol. Budo­va­nie samot­ného por­tálu trvalo asi rok, lebo sme chceli aby bolo uží­va­teľ­ské roz­hra­nie jed­no­du­ché a intuitívne.Preto sme celú kom­ple­xitu scho­vali do poza­dia.

Naj­ťaž­šia je súčasná fáza, uve­de­nie na trh. Zdie­ľaná eko­no­mika nie je ešte zau­ží­vaný model na trhu, preto spus­te­nie Sha­rilo nezna­mená len spus­te­nie por­tálu, ale hlavne budo­va­nie pove­do­mia o zdie­ľa­nej eko­no­mike a zís­ka­nie prvých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí začnú model využí­vať.

Môžeš nám tro­chu pri­blí­žiť pod­ni­ka­teľ­ský model Sha­rilo? Kto sú Vašimi zákaz­níkmi? Sú to sub­jekty, ktoré ponú­kajú na pre­ná­jom alebo tí, ktorí hľa­dajú? A ako na tom zará­bate Vy? 

Por­tál je určený pre obe strany. Podnikateľov,ktorí dis­po­nujú nevy­uži­tým majet­kom ako aj pre pod­ni­ka­te­ľov, ktorí chcú rož­ší­riť svoje pod­ni­ka­nie a hľa­dajú potrebné zdroje bez toho, aby sa zadĺžili.

Dúfame, že ked si pod­ni­ka­te­ľia na nový model zvyknú, stanú sa uží­va­teľmi na oboch stra­nách. Svoj maje­tok budu zdie­ľať a záro­veň využí­vať maje­tok ostat­ných.

Pri­dá­va­nie ponúk je bez­platné, každý pod­ni­ka­teľ môže podať neob­me­dzené množ­stvo inze­rá­tov. Zadať jeden inze­rát trvá 2 až 5 minút, takže pod­ni­ka­teľ si jed­no­du­cho môže vytvo­riť ponuku plas­to­vého sede­nia pre reštau­rá­cie až po hyd­rau­lický lis.

Sha­rilo si sťa­huje spro­stred­ko­va­teľ­ský popla­tok z hod­noty pre­nájmu. Nech­celi sme od pod­ni­ka­te­ľov žia­dať žia­den popla­tok kým nebudú mať garan­to­vaný doda­točný prí­jem.

Máte určenú nejakú hra­nicu, pri kto­rej si poviete, že ste úspešný, fun­gu­júci pro­jekt?

200 aktív­nych uží­va­te­ľov por­tálu

Čo podľa Teba môže roz­hod­núť o tom či túto hra­nicu dosiah­nete alebo nie?

Všetko záleží na tom, či slo­ven­skí pod­ni­ka­te­lia budú ochotní odskú­šať model zdie­ľa­nej eko­no­miky. Pod­ni­ka­te­lia na pro­jekte nemôžu stra­tiť, len získať.Ale predsa len to je veľká zmena k tra­dič­nému postoju veci vlast­niť.

sharilo 5

Kto nesie riziko v prí­pade poško­de­nia zdie­ľa­nej veci? 

Pod­ni­ka­te­ľom, ktorí budú pre­na­jí­mať hod­notný maje­tok vieme pomôcť roz­ší­riť poistnú zmluvu. Pri dota­zo­vaní pod­ni­ka­te­lia často hovo­rili o kla­sic­kej zálohe, ktorú by si odoz­dali pri samot­nom pre­nájme.

Sha­rilo pred­sta­vuje ďal­šie rie­še­nie na základe zdie­ľa­nej eko­no­miky podobne ako Uber a AirBnB. Vidíš v takýchto rie­še­niach budúc­nosť? Majú poten­ciál úspe­chu aj na Slo­ven­sku?

Jed­no­značne. Pou­ží­vam Airbnb a Uber uz dlh­šiu dobu na Slo­ven­sku aj v zahra­ničí. Väč­šina zná­mych, čo jednu z týchto spo­loč­ností využila, pre­šla na zdie­ľanú eko­no­miku vo via­ce­rých oblas­tiach. Je to glo­bálny trend kto­rému nasved­čuje aj hod­nota trans­ak­cií, ktorá bola v roku 2015 podľa PwC €28B.

Je pries­tor v našej legis­la­tíve na rie­še­nia zdie­ľa­nej eko­no­miky?

Zdie­ľaná eko­no­mika je pomerne nový trend a rýchlo sa etab­luje. Naj­dl­h­šie exis­tuje v US, kde sa už pri­jali prvé legis­la­tívy. V UK, Nemecku a Fran­cúz­sku sa už pri­pra­vujú úpravy v záko­noch, takže veríme, že právna úprava príde čoskoro aj k nám. Na Slo­ven­sku je zatiaľ tento model pod­chy­tený len veľmi okra­jovo, právne normy zatiaľ nepoz­najú pojem zdie­ľaná eko­no­mika.

sharilo 4

A cel­kovo, ste nový pro­jekt, ako vní­mate pod­poru pre nové pod­niky, star­tupy na Slo­ven­sku?

Vzni­kajú rôzne inku­bá­tory, množ­stvo kon­fe­ren­cií a digi­tálne pod­pory. Neviem to porov­nať so zahra­ni­čím, ale mys­lím že keď si nie­kto pod­poru alebo infor­má­cie chce nájsť, tak si ich nájde.

V akej fáze vývoja je Sha­rilo momen­tálne?

Vo fáze uve­de­nia na trh a nabe­ra­nia prvých aktív­nych uží­va­te­ľov.

sharilo-1

Čo pro­jekt Sha­rilo čaká v najb­liž­ších dňoch?

Kon­takt s pod­ni­ka­teľmi. Sna­žíme sa zod­po­ve­dať všetky otázky, pomôcť s pri­da­ním ponúk. Bohu­žiaľ sa nachá­dzame v období, kedy sa začína leto a množ­stvo podu­jatí pre pod­ni­ka­te­ľov sa redu­kuje. Na dru­hej strane práve počas leta a oddy­chu vzniká množ­stvo skve­lých pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov, ľudia viac rela­xujú a možno aj pre­mýš­ľajú kde a ako ušet­riť, či zaro­biť. A bude skvelé ak im napadne práve Sha­rilo.

Ďaku­jeme za roz­ho­vor a držíme palce!

Pridať komentár (0)