Máš poten­ciál zme­niť svet? Pri­hlás sa a repre­zen­tuj Slo­ven­sko!

Martin Bohunický | sbagency.sk / 8. septembra 2015 / Lifehacking

Slo­vak Busi­ness Agen­cy pri­chá­dza s výzvou pre všet­ký­ch malý­ch a stred­ný­ch pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí túžia cez svo­je nápa­dy zme­niť svet. Prá­ve ten najin­špi­ra­tív­nej­ší bude repre­zen­to­vať Slo­ven­sko na Zhro­maž­de­ní malý­ch a stred­ný­ch pod­ni­kov v Luxem­bur­sku a mož­no bude mať dokon­ca prí­le­ži­tosť vystú­piť aj na TEDxBin­nen­hof.

 

Všetko, čo potrebuješ, je nápad, ako by si mohol urobiť svet krajším miestom. Či pôjde o znečistenie ovzdušia, využiteľnosť obnoviteľných zdrojov, globálne otepľovanie, potraviny alebo zdravie, to je už úplne na tebe. Rovnako nezáleží na tom, či rozbiehaš startup alebo funguješ v zabehnutom podniku. Stačí ti len spadať do kategórie malých a stredných podnikov a vedieť čo to povedať aj v angličtine. Predsa len, možno to budeš práve ty, koho bude sledovať celý svet, vrátane najväčších politických kapacít Európy.

 

 

Ako celá súťaž prebieha?

Ak máš nápad, nemal by si váhať ani sekundu. Sadni za kameru a natoč video pitch, ktorý všetkých odrovná. Čas máš do 30.9.2015. Komisia spomedzi všetkých pitchov vyberie jediného kandidáta, ktorý sa stane zástupcom Slovenska.

Na zhromaždení v Luxembursku, ktoré sa koná 18. až 20. novembra 2015, vyberie zhromaždenie 9 európskych podnikateľov, ktorí zaujali najviac. Tí postúpia ďalej a budú mať príležitosť prezentovať sa v priestoroch holandského parlamentu na podujatí TEDxBinnenhof. Deviatku vybraných doplní ešte desiaty kandidát, ktorého vyberú hlasujúci prostredníctvom internetu.

Vieš si predstaviť koľko kontaktov a mediálnej publicity je takto možné získať? Dosť na prilákanie potencionálneho investora, myslím si.

 

Viac o súťaži na tomto odkaze.

 

TEDxBinnenhof

TEDxBinnenhof - Made in Europe je samostatne organizované podujatie pod hlavičkou TED, ktoré vzniklo z iniciatívy Európskej komisie. Cieľom je ukázať, že aj v Európe môžu vznikať výnimočné inovácie. Pri technologických gigantoch - prevažne z Ázie sa na to v poslednej dobe akoby zabúdalo.

Malí a strední podnikatelia sú považovaní za budúcnosť Európy - mali by to byť práve oni, ktorí budú tvoriť najviac nových pracovných miest. My súhlasíme a sme preto veľmi zvedaví, kto zo Slovenska dostane túto výnimočnú príležitosť. A potom už budeme len držať palce.

 

zdroj: sbagency.sk

Pridať komentár (0)