Máš poten­ciál zme­niť svet? Pri­hlás sa a repre­zen­tuj Slo­ven­sko!

Martin Bohunický | sbagency.sk / 8. septembra 2015 / Tools a produktivita

Slo­vak Busi­ness Agency pri­chá­dza s výzvou pre všet­kých malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov, ktorí túžia cez svoje nápady zme­niť svet. Práve ten najin­špi­ra­tív­nejší bude repre­zen­to­vať Slo­ven­sko na Zhro­maž­dení malých a stred­ných pod­ni­kov v Luxem­bur­sku a možno bude mať dokonca prí­le­ži­tosť vystú­piť aj na TEDxBin­nen­hof.

Všetko, čo potre­bu­ješ, je nápad, ako by si mohol uro­biť svet kraj­ším mies­tom. Či pôjde o zne­čis­te­nie ovzdu­šia, využi­teľ­nosť obno­vi­teľ­ných zdro­jov, glo­bálne otep­ľo­va­nie, potra­viny alebo zdra­vie, to je už úplne na tebe. Rov­nako nezá­leží na tom, či roz­bie­haš star­tup alebo fun­gu­ješ v zabe­hnu­tom pod­niku. Stačí ti len spa­dať do kate­gó­rie malých a stred­ných pod­ni­kov a vedieť čo to pove­dať aj v anglič­tine. Predsa len, možno to budeš práve ty, koho bude sle­do­vať celý svet, vrá­tane naj­väč­ších poli­tic­kých kapa­cít Európy.

Ako celá súťaž pre­bieha?

Ak máš nápad, nemal by si váhať ani sekundu. Sadni za kameru a natoč video pitch, ktorý všet­kých odrovná. Čas máš do 30.9.2015. Komi­sia spo­me­dzi všet­kých pit­chov vybe­rie jedi­ného kan­di­dáta, ktorý sa stane zástup­com Slo­ven­ska.

Na zhro­maž­dení v Luxem­bur­sku, ktoré sa koná 18. až 20. novem­bra 2015, vybe­rie zhro­maž­de­nie 9 európ­skych pod­ni­ka­te­ľov, ktorí zau­jali naj­viac. Tí postú­pia ďalej a budú mať prí­le­ži­tosť pre­zen­to­vať sa v pries­to­roch holand­ského par­la­mentu na podu­jatí TEDxBin­nen­hof. Deviatku vybra­ných doplní ešte desiaty kan­di­dát, kto­rého vyberú hla­su­júci pro­stred­níc­tvom inter­netu.

Vieš si pred­sta­viť koľko kon­tak­tov a mediál­nej pub­li­city je takto možné zís­kať? Dosť na pri­lá­ka­nie poten­ci­onál­neho inves­tora, mys­lím si.

Viac o súťaži na tomto odkaze.

TEDxBin­nen­hof

TEDxBin­nen­hof — Made in Europe je samos­tatne orga­ni­zo­vané podu­ja­tie pod hla­vič­kou TED, ktoré vzniklo z ini­cia­tívy Európ­skej komi­sie. Cie­ľom je uká­zať, že aj v Európe môžu vzni­kať výni­močné ino­vá­cie. Pri tech­no­lo­gic­kých gigan­toch — pre­važne z Ázie sa na to v posled­nej dobe akoby zabú­dalo.

Malí a strední pod­ni­ka­te­lia sú pova­žo­vaní za budúc­nosť Európy — mali by to byť práve oni, ktorí budú tvo­riť naj­viac nových pra­cov­ných miest. My súhla­síme a sme preto veľmi zve­daví, kto zo Slo­ven­ska dostane túto výni­močnú prí­le­ži­tosť. A potom už budeme len držať palce.

zdroj: sbagency.sk

Pridať komentár (0)