Máš prob­lém s účtov­níc­tvom? Pri­chá­dza Archi­les

Tomáš Kahn / 19. jún 2015 / Tools a produktivita

Archi­les výrazne šetrí čas a zni­žu­jete chy­bo­vosť. Nahrajte fak­túru alebo poklad­ničný blok do Archi­lesa a on z nich okam­žite auto­ma­ticky roz­pozná a pre­píše účtovné dáta priamo do vášho účtov­ného prog­ramu.

Mladá ino­va­tívna spo­loč­nosť Archi­les sa roz­hodla radi­kálne zme­niť svet účtov­níc­tva. Na trh pri­náša revo­lučnú službu s rov­no­men­ným náz­vom Archi­les, ktorá auto­ma­ticky roz­poz­náva fak­túry aj bločky a nahráva ich priamo do účtov­níc­tva. 

Tým šetrí naj­me­nej 60% času a nákla­dov. Archi­les záro­veň zvy­šuje pre­hľad­nosť a poria­dok ulo­že­ných fak­túr, bloč­kov, doda­cích lis­tov a iných doku­men­tov v bez­peč­nom a intu­itív­nom archíve. Služba obsa­huje životný cyk­lus účtov­ných a firem­ných doku­men­tov, čím zlep­šuje spo­lu­prácu a mini­ma­li­zuje prácu s papiermi v spo­loč­nosti. Spo­loč­nosť Archi­les spus­tila komerčnú ver­ziu pro­duktu pre slo­ven­ský trh 1. júna 2015. Tento rok plá­nuje Archi­les expan­do­vať na glo­bálny trh.

17.6. – 18.6. sa Archi­les zúčast­nil medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie pod­ni­ko­vých rie­šení (Enter­Conf), kde bol vybraný do prog­ramu ALPHA ako jeden z poten­ciálne úspeš­ných star­tu­pov z celého sveta. Tohto prog­ramu sa v minu­losti zúčast­nili spo­loč­nosti ako Drop­box alebo Zen­desk.

Ak vás Archi­les zau­jal, viac o ňom sa môžete dočí­tať aj v našom nedáv­nom roz­ho­vore TU.

Pridať komentár (0)