Masové vraždenie či smrteľné vedľajšie účinky. Toto je 6 najničivejších ľudských výtvorov

Interez.sk / 12. júna 2018 / Zaujímavosti

zdroj: pixabay.com

De­štruk­cia – to je slovo, v kto­rého du­chu sa nesú tieto vy­ná­lezy

Naša schop­nosť lo­gicky pre­mýš­ľať a tvo­riť nám pri­niesla oproti os­tat­ným ži­vo­číš­nym dru­hom ex­trémne množ­stvo vý­sad. Všetko za­po­čalo ešte v ča­soch, kedy člo­vek spoz­ná­val za­kla­da­nie ohňa v jas­kyni. No už vtedy nám náš rozum umož­ňo­val vy­tvá­rať rôzne ná­stroje a skratky, kto­rými sme ne­skôr do­speli k po­hodl­nej­šiemu spô­sobu ži­vota.

A ten je kom­for­tnejší s kaž­dou de­ká­dou aj v sú­čas­nosti. Av­šak nie všetky naše ob­javy boli len a len priaz­nivé. Žiaľ väč­šina z nich a do­konca aj tie, ktoré nám pri­ná­šajú spo­mí­nané po­hod­lie a vy­uží­vame ich den­no­denne, sú zod­po­vedné za prí­rodné ka­ta­strofy či de­vas­tá­ciu pri­ro­dze­ného pro­stre­dia iných dru­hov.

zdroj: in­te­rez.sk

Pridať komentár (0)