Matej Mišík, Cro­wdS­pec­tor: Úplná ano­ny­mita už neexis­tuje

Michal Tomek / 10. august 2014 / Tools a produktivita

Potre­bu­jete si otvo­riť novú pre­vádzku? Píšete dip­lo­movku a hľa­dáte zau­jí­mavé šta­tis­tické údaje? Plá­nu­jete miestnu infra­štruk­túru? Za chvíľu vám môže pomôcť Cro­wdS­pec­tor od spo­loč­nosti Adas­tra.

Spo­loč­nosť Par­tne­ring je na trhu známa vďaka svo­jej plat­forme Cal­lins­pec­tor. Tá moni­to­ruje, ana­ly­zuje a pomáha fir­mám mana­žo­vať a redu­ko­vať náklady tele­fón­nych slu­žieb, tak mobil­ných ako aj pev­ných liniek. Začiat­kom tohto roka kapi­tá­lovo vstú­pila do Par­tne­ringu spo­loč­nosť Adas­tra, čím sa nová Adas­tra Par­te­ring ocitla pod kríd­lami nad­ná­rod­nej Adas­tra Group. Aj vďaka tomu sa môžu práce na novej službe pre popu­lačnú ana­ly­tiku a dátovú mone­ti­zá­ciu s náz­vom Cro­wdS­pec­tor pohnúť o značný kus dopredu.

O pro­jekte som sa roz­prá­val s biz­nis kon­zul­tan­tom zo spo­loč­nosti Adas­tra Par­tne­ring, Mate­jom Miší­kom.

Akú formu má Cro­wdS­pec­tor? Ide o apli­ká­ciu?

Áno, je to webová apli­ká­cia. Momen­tálne sme vo fáze funkč­ného pro­duktu, ktorý však nie je ešte vonku. Teraz dola­ďu­jeme najmä biz­ni­sovú a právnu stránku veci.

Ako vyzerá tá právna stránka? Posky­to­va­te­lia dát (ope­rá­tori, banky, GPS firmy) vám môžu tieto infor­má­cie jed­no­du­cho dať a vy ich môžete posu­núť ďalej?

Nie, to isto nie. Dôle­žité je pove­dať, že dáta, ktoré idú do nášho sys­tému, musia byť už v takej podobe, ktorá spĺňa všetky zákonné nále­ži­tosti. To zna­mená, že infra­štruk­túru posky­to­va­te­ľov dát už musí opúš­ťať vyslo­vene šta­tis­tické agre­go­vané “bale­nie” dát. Ide naprí­klad o infor­má­ciu, že mužov vo veku 25 – 35 rokov, ktorí majú smart­fón, je na tejto ulici okolo tre­tej popo­ludní dokopy sto. To zna­mená, že ide o dáta v roz­me­dzí, do kto­rého patrí istá masa ľudí, a nie je teda nikdy možné iden­ti­fi­ko­vať jedi­ného člo­veka.

Čo potom robíte s poskyt­nu­tými dátami? 

Vizu­ali­zu­jeme ich. Dávame im pri­danú hod­notu najmä v tom, že kom­bi­nu­jeme dáta od rôz­nych posky­to­va­te­ľov. Iné infor­má­cie má totiž banka, iné obchody a iné mobilný ope­rá­tor. V tomto smere sú na tom veľmi dobre naprí­klad inter­ne­tové obchody, ktoré vedia pri­ra­diť aj geo­gra­fickú oblasť. Ďal­šími maji­teľmi infor­má­cií sú letecké spo­loč­nosti či posky­to­va­te­lia navi­gač­ných sys­té­mov.

A naprí­klad inter­ne­tové vyhľa­dá­vače ako je Google?

To je už tro­chu zlo­ži­tej­šie. Vše­obecne platí, že buď ideš s Goog­lom alebo proti nemu. To druhé veľmi nefun­guje a prvá alter­na­tíva ešte nie je v našich mož­nos­tiach.

Ako to vyzerá s kon­ku­ren­ciou?

Na svete exis­tujú firmy, ktoré rie­šia podobné veci — naprí­klad aj samotní mobilní ope­rá­tori. Nie­kde úspeš­nej­šie, nie­kde menej. A tam, kde to úspešné nebolo, zly­ha­nie prišlo skôr z dôvodu nega­tív­nej odozvy zo strany verej­nosti. Naprí­klad Tele­fo­nica v Nemecku si z dôvodu roz­ru­chu okolo uve­de­nia podob­nej služby uve­do­mila, že to PR riziko im za to zatiaľ nestojí a pro­jekt poza­sta­vili. Osobne vidím neús­pech v nedos­ta­toč­nom dôraze na ano­ny­mitu dát. Prav­de­po­dobne to pod­ce­nili a ľudia zostali v pre­sved­čení, že každý bude vedieť, čo si s nie­kým píšu v sms alebo hovo­ria počas tele­fo­nátu. To je však možné, samoz­rejme, len na základe súd­neho povo­le­nia. Určite však nie v komo­di­zo­va­ných rie­še­niach, na akom pra­cu­jeme aj my. 

Toto teda bolo poza­sta­vené. Okrem toho je nejaká kon­ku­ren­cia?

Okrem toho je jeden podobný funkčný pro­jekt v Ame­rike, ktorý má odo­bre­nie vlády. Zís­kané údaje sa využí­vajú na plá­no­va­nie infra­štruk­túry, aby vedeli, v akých časoch je aká vyťa­že­nosť. To im pomáha plá­no­vať nové dopravné spoje.

Potom je tu Veľká Bri­tá­nia, kde sa spo­jilo via­cero ope­rá­to­rov a vytvo­rili jeden veľký pro­jekt s náz­vom Smart Steps. Ten je skôr zame­raný na cie­lený mar­ke­ting, či už cez sms alebo emaily.

My sa sna­žíme tieto dva prí­stupy spo­jiť – ana­ly­tickú a vizu­ali­začnú vrstvu s infor­má­ciami naprí­klad o tom, kedy sa aká popu­lá­cia nachá­dza na danom mieste. Pod­ni­ka­teľ alebo maji­teľ firmy tak vie, či sa tam oplatí otvo­riť kavia­reň, kedy je naj­viac ľudí, vie sa porov­nať s kon­ku­ren­ciou, a podobne.

Vidíte využi­tie tejto služby aj inde, nie­len v biz­nise?

Využi­tie je široké aj v oblasti výskumu alebo pri písaní aka­de­mic­kých prác na uni­ver­zi­tách. Ako­náhle bude k dis­po­zí­cii prvá pou­ži­teľná ver­zia, radi by sme ju poskytli uni­ver­zi­tám, aby sa s ňou „hrali“. Mňa osobne práve táto oblasť veľmi zau­jíma, aj keď z toho sa firma neuživí. (smiech) Aka­de­mický poten­ciál je obrov­ský. Čo sa deje počas volieb? Ako voľby ovplyv­ňujú sprá­va­nie ľudí? Ako ovplyvní Pohoda dopravu v hlav­nom meste? Ako sa šíria cho­roby pri epi­dé­mii? Je možné nachá­dzať určité trendy šíria­cej sa chríp­ko­vej epi­dé­mie v urči­tej sku­pine ľudí? Využi­tie je obrov­ské.

Aký má Cro­wdS­pec­tor biz­nis model?

Pôjde o mar­ketp­lace, niečo ako app-store na dáta a vizu­ali­zá­cie. Nech­ceme cie­liť na veľké kor­po­rá­cie, skôr na malé a stredné firmy, ktoré idú naprí­klad otvá­rať práve tú kavia­reň alebo pre­vádzku. Alebo keď chce firma presne zacie­liť malú reklamnú kam­paň pro­stred­níc­tvom sms či ban­neru. Jed­no­du­cho pove­dané, chceme men­ším fir­mám uľah­čiť mar­ke­tin­gové zacie­le­nie, keďže často nemajú zdroje na veľké reklamné agen­túry.

Spo­plat­nené budú jed­not­livé dátové vrstvy, pre­tože kupu­jú­ceho nezau­jí­majú všetky dáta, len časť z nich. Časom by mohol kto­koľ­vek, kto má hod­notné dáta, tieto dáta natiah­nuť a ponúk­nuť na pre­daj. Samoz­rejme, až po tom, ako prejdú sch­va­ľo­va­cím pro­ce­som a pro­ce­som vizu­ali­zá­cie do máp alebo gra­fov.

Kedy s tým idete von? 

Momen­tálne pre­bieha pilotná fáza a do konca roka by sme na Slo­ven­sku chceli spus­tiť celý pro­jekt. Potom by sme dola­ďo­vali potrebné veci. No už teraz je záu­jem aj zo zahra­ni­čia, momen­tálne sme v roko­vaní s nie­koľ­kými spo­loč­nos­ťami. 

Vďaka kapi­tá­lo­vému vstupu ste asi na tento pro­jekt zís­kali aj nejaké finan­co­va­nie. Pred­po­kla­dám teda, že z tohto pohľadu nie ste typický star­tup.

Určite sa nám vďaka tomu ľah­šie dýcha a pra­cuje, ale nepo­ve­dal by som, že už nie sme star­tu­pom. Koniec kon­cov, exis­tuje presná defi­ní­cia star­tupu? (úsmev)

Kto sú vaši dodá­va­te­lia dát v súčas­nosti na Slo­ven­sku?

Vzorky dát máme od mobil­ných ope­rá­to­rov, bánk a posky­to­va­te­ľov navi­gá­cie. Ešte raz podo­tý­kam, že ide o ano­ny­mi­zo­vané dáta, ktoré nám poskytli až po mno­hých kon­zul­tá­ciách s práv­nikmi.

A čo taký Šta­tis­tický úrad? 

Určite má aj Šta­tis­tický úrad infor­má­cie, ktoré by sa nám hodili do port­fó­lia. No od nich nemáme zatiaľ nič. Predsa len so štát­nymi inšti­tú­ciami je to ťaž­šie, najmä ak ide o komu­ni­ká­ciu.

Ak sa pozrieme na právnu stránku veci, ako je celý pro­ces zabez­pe­čený?

V kaž­dom sek­tore je to iné. Vo vše­obec­nosti však má každá inšti­tú­cia svo­jich inter­ných práv­ni­kov, s kto­rými sme viedli dlhé debaty o tom, aké údaje nám môžu poskyt­núť. Naše požia­davky boli „zose­kané“ úplne na mini­mum oproti tomu, čo sme pôvodne žia­dali. Naprí­klad sme chceli infor­má­cie o veku v kon­krét­nych rokoch. To však bolo neprí­pustné, a tak je to teraz infor­má­cia len v roz­me­dzí rokov — naprí­klad 25 až 35 rokov. Museli sme teda začať vytvá­rať akési zhluky infor­má­cií a schvá­lili nám to až na úrovni, na kto­rej nie možné na základe poskyt­nu­tých infor­má­ci­íje určiť jed­not­livca.

Nebo­jíš sa reak­cie verej­nosti?

Na tej úrovni, o kto­rej hovo­rím, ide len o šta­tis­tické údaje, takže ľudia sa nemajú čoho báť. Samoz­rejme, že tu bude stále ten neprí­jemný pocit, že nie­kto má takéto infor­má­cie. Nie je však ani tak prob­lém v tom, že my tieto infor­má­cie spra­cu­jeme a vizu­ali­zu­jeme, ale to, že odnie­kiaľ pochá­dzajú, a teda, že nie­kto tieto infor­má­cie má. V dneš­nej dobe však úplná ano­ny­mita už neexis­tuje.

Je to veľmi cit­livá téma, najmä s ohľa­dom na dia­nie v súčas­nosti.

Ani sa neču­du­jem, keď člo­vek počuje o takých veciach ako NSA a podobne. Len stále je to o tom, že my sami, ako osoby, tieto infor­má­cie posky­tu­jeme iným výme­nou za náš pohodl­nejší život – smart­fón, vyhľa­dá­vače, pla­tobné karty, sociálne siete, a podobne. Vždy je tu otázka hra­níc, ktoré si sta­no­víme, a čo sme ochotní za pohod­lie zapla­tiť. 

Roz­ho­vor pri­pra­vil @misotomek

Pridať komentár (0)