McDonald’s na ľudí vytiahol nečitateľné bilbordy, reťazec to urobil zámerne

Viktória Husarčíková / 7. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Mc­Do­nald’s je ce­lo­sve­tová sieť fast­fo­odo­vých re­štau­rá­cií, ktorú ti prav­de­po­dobne ne­mu­síme pred­sta­vo­vať
  • Do­sah a vplyv na veľké množ­stvo ľudí teda padlo veľmi vhod pri naj­nov­šej kam­pani, ktorú re­ťa­zec na­sa­dil na švéd­skom trhu
  • Out­do­orové no­siče sa re­ťa­zec roz­ho­dol vy­užiť na ší­re­nie os­vety ohľa­dom dys­le­xie
zdroj: Adweek
  • Mc­Do­nald’s je ce­lo­sve­tová sieť fast­fo­odo­vých re­štau­rá­cií, ktorú ti prav­de­po­dobne ne­mu­síme pred­sta­vo­vať
  • Do­sah a vplyv na veľké množ­stvo ľudí teda padlo veľmi vhod pri naj­nov­šej kam­pani, ktorú re­ťa­zec na­sa­dil na švéd­skom trhu
  • Out­do­orové no­siče sa re­ťa­zec roz­ho­dol vy­užiť na ší­re­nie os­vety ohľa­dom dys­le­xie

O dys­le­xii si už ur­čite po­čul. Ide o po­ru­chu čí­ta­nia, na­priek nor­mál­nemu le­velu in­te­li­gen­cie člo­veka. Čo však možno ne­vieš je, že touto ne­prí­jem­nou po­ru­chou trpí až 20 per­cent sve­to­vej po­pu­lá­cie. Mc­Do­nald’s si tento fakt uve­do­muje a na švéd­skom trhu tomu pris­pô­so­bil aj veľ­kop­lošné re­klamy. Celá kam­paň vznikla vrámci Me­dzi­ná­rod­ného dňa dys­le­xie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ar­chív/ Je­oena­Says

Pred­stavte si, že za­čnete čí­tať text, no ne­viete ho do­čí­tať. Pred očami sa vám to­tiž za­čne vy­ná­rať spleť ná­hod­ných pís­me­niek. Zdravý člo­vek si len ťažko pred­staví frus­trá­ciu ta­kejto po­ru­chy. Agen­túra Nord DBB preto prišla s ná­pa­dom, ako to zme­niť. Na spl­ne­nie svojho plánu po­u­žili veľ­kop­lošné bil­bordy a menu v pre­vádz­kach. Oboje po­zme­nili tak, aby text v nich nor­mál­nemu oku ne­dá­val zmy­sel.

Slová pop­re­ple­tané ná­hod­nými pís­men­kami mali vy­tvo­riť em­pa­tickú re­ak­ciu u zá­kaz­ní­kov, ktorí sa takto na vlast­nej koži uve­do­mia, aký ťažký môže byť ži­vot s dys­le­xiou. Če­reš­nič­kou na torte ce­lej kam­pane je knižka Bråkiga Bokst o chlap­covi s dys­le­xiou, ktorá je umiest­nená ako hračka v Happy Meal. Na­pí­sala ju švéd­ska spi­so­va­teľka det­ských kníh He­lena Broos. O ilus­trá­cie sa po­sta­ral ilus­trá­tor Mati Lepp.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ar­chív / lb­bon­line.com

K pro­jektu sa vy­jad­ril aj Chris­tof­fer Rönnb­lad, mar­ke­tin­gový ria­di­teľ Švéd­skeho od­vet­via Mc­Do­nalds. Podľa jeho vy­jad­re­nia je Mc­Do­nalds do­sta­točne veľký na to, aby spô­so­bil zmenu. Vy­uži­tie veľ­kosti a hlasu tejto firmy na vi­zu­ali­zá­ciu ne­vi­di­teľ­ného prob­lému, ktorý ovplyv­ňuje ži­voty mno­hých ľudí, je podľa neho dobrý po­cit.

 

Zdroj: Adweek.com

Pridať komentár (0)