Meizu Pro 7 so zahnu­tým disp­le­jom na nových ren­de­roch

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 19. augusta 2016 / Tech a inovácie

Meizu sa tento rok pri pred­sta­vo­vaní nových zaria­dení správa tak tro­chu zvláštne. Ešte v apríli sme mohli byť sved­kami pred­sta­ve­nia vlaj­ko­vého modelu s ozna­če­ním Meizu Pro 6, ktorý veľkú dieru do sveta neuro­bil. Neskôr sme sa doč­kali vlaj­ko­vej lodi MX6, ktorá bola pred­sta­vená minulý mesiac a jej hlav­nou domi­nan­tou je skvelý foto­apa­rát. Napriek tomu to však vyzerá, že Meizu plá­nuje tento rok vydať mini­málne ešte jeden high-end smart­fón.

Týmto zaria­de­ním by mal byť model Pro 7. Vyzerá to tak, že sa spo­loč­nosť Meizu konečne spa­mä­tala a naj­novší smart­fón tejto spo­loč­nosti bude opäť dis­po­no­vať nekom­pro­mis­ným výko­nom. O ten sa postará pro­ce­sor pochá­dza­júci z dielne Sam­sungu, kon­krétne má byť pou­žitý Exy­nos 8890. Vďaka úniku z apli­ká­cie AnTuTu poznáme aj ostatné para­metre tohto prí­stroja. Spo­mí­naný čip­set bude dopĺňať gra­fická jed­notka Mali-T880, interné úlo­žisko pojme 32 GB dát a 4 GB RAM pamäť zabez­pečí svižný mul­ti­tas­king.

Predný sel­fie foto­apa­rát bude dosa­ho­vať roz­lí­še­nie 5 MPx, zatiaľ čo zadný sa postará o snímky v 12 MPx roz­lí­šení. Soft­vé­rovú stránku novinky obstará Android 6.0 Marsh­mal­low s obľú­be­nou nad­stav­bou Fly­meOS. Teraz sa však zame­rajme na dnešný únik, ktorý odha­ľuje dizaj­novú stránku novinky. Na dvo­j­ici ren­de­rov môžme vidieť zaria­de­nie z pred­nej a zo zadnej strany.

Pridať komentár (0)