Mei­zu Pro 7 so zahnu­tým disp­le­jom na nových ren­de­roch

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 19. augusta 2016 / Tech a inovácie

Mei­zu sa ten­to rok pri pred­sta­vo­va­ní nových zaria­de­ní sprá­va tak tro­chu zvlášt­ne. Ešte v aprí­li sme moh­li byť sved­ka­mi pred­sta­ve­nia vlaj­ko­vé­ho mode­lu s ozna­če­ním Mei­zu Pro 6, kto­rý veľ­kú die­ru do sve­ta neuro­bil. Neskôr sme sa doč­ka­li vlaj­ko­vej lodi MX6, kto­rá bola pred­sta­ve­ná minu­lý mesiac a jej hlav­nou domi­nan­tou je skve­lý foto­apa­rát. Napriek tomu to však vyze­rá, že Mei­zu plá­nu­je ten­to rok vydať mini­mál­ne ešte jeden high-end smart­fón.

Tým­to zaria­de­ním by mal byť model Pro 7. Vyze­rá to tak, že sa spo­loč­nosť Mei­zu koneč­ne spa­mä­ta­la a naj­nov­ší smart­fón tej­to spo­loč­nos­ti bude opäť dis­po­no­vať nekom­pro­mis­ným výko­nom. O ten sa posta­rá pro­ce­sor pochá­dza­jú­ci z diel­ne Sam­sun­gu, kon­krét­ne má byť pou­ži­tý Exy­nos 8890. Vďa­ka úni­ku z apli­ká­cie AnTu­Tu pozná­me aj ostat­né para­met­re toh­to prí­stro­ja. Spo­mí­na­ný čip­set bude dopĺňať gra­fic­ká jed­not­ka Mali-T880, inter­né úlo­žis­ko poj­me 32 GB dát a 4 GB RAM pamäť zabez­pe­čí sviž­ný mul­ti­tas­king.

Pred­ný sel­fie foto­apa­rát bude dosa­ho­vať roz­lí­še­nie 5 MPx, zatiaľ čo zadný sa posta­rá o sním­ky v 12 MPx roz­lí­še­ní. Soft­vé­ro­vú strán­ku novin­ky obsta­rá Andro­id 6.0 Marsh­mal­low s obľú­be­nou nad­stav­bou Fly­me­OS. Teraz sa však zame­raj­me na dneš­ný únik, kto­rý odha­ľu­je dizaj­no­vú strán­ku novin­ky. Na dvo­j­ici ren­de­rov môž­me vidieť zaria­de­nie z pred­nej a zo zadnej stra­ny.

Pridať komentár (0)