Mercedes-Benz GLS odhalil dizajn aj výbavu

Startstop.sk / 28. januára 2019 / Auto

  • Je ur­čite taktné po­ve­dať, že Mer­ce­des-Benz GLS 2020 bude naj­väč­ším SUV-čkom ne­mec­kej ro­diny
  • Nová trieda troj­ra­do­vého SUV po­teší mi­lov­ní­kov lu­xusu. Ako ale vy­zerá a čo mô­žeme oča­ká­vať?
zdroj: motor1.com
  • Je ur­čite taktné po­ve­dať, že Mer­ce­des-Benz GLS 2020 bude naj­väč­ším SUV-čkom ne­mec­kej ro­diny
  • Nová trieda troj­ra­do­vého SUV po­teší mi­lov­ní­kov lu­xusu. Ako ale vy­zerá a čo mô­žeme oča­ká­vať?

Aj keď vidno, že auto je na­ozaj ro­bustné, dosť sa po­dobá zväč­še­nej triede GLE, ktorá by bola na ras­to­vých hor­mó­noch. Pred­nej časti do­mi­nuje veľká dvoj­fa­rebná mriežka s vý­raz­ným od­zna­kom značky Mer­ce­des. Vy­nikli aj drobné LED svet­lo­mety zo „vzpria­me­nými“ sig­na­li­zá­ciami otá­ča­nia DLR a veľ­kými odol­nými prí­vodmi.

Do­mi­nan­tou veľ­kej a vzduš­nej 7-miest­nej ka­bíny je ob­rov­ská di­gi­tálna ob­ra­zovka, ktorá pre­sa­huje skoro po­lo­vicu auta. Ob­sa­huje in­for­mačný sys­tém MBUX s roz­ší­re­nými fun­kciami sa­te­lit­nej na­vi­gá­cie. Ok­rem toho do­stanú ces­tu­júci po­kro­či­lého ma­sáž­neho asis­tenta pod za­dkom a osvet­le­nie s viac ako 60-timi fa­reb­nými va­riá­ciami. Svo­jim spô­so­bom je to re­zort s pia­timi hviez­dič­kami a ne­pretr­ži­tou ho­te­lo­vou služ­bou.

Štyri vet­ra­cie ot­vory, ovlá­da­nie kli­ma­ti­zá­cie a nová do­ty­ková do­ska (umiest­nená na mieste, kde sa bežne na­chá­dza ra­dový ovlá­dač) na ovlá­da­nie in­for­mač­ného sys­tému bez je­di­ného do­tyku ob­ra­zovky. Mohli by sme po­ve­dať, že Mer­ce­des vy­tvo­ril to, čo má iD­rive v BMW. A ur­čite bude fun­go­vať rov­nako dobre.

Pre­ro­bený GLS sedí na rov­na­kom pod­klade MHA ako men­šie GLE. To zna­mená, že po­núkne lep­šiu jazdu, ako je na­prí­klad E-Ac­tive Body Con­trol Sys­tem. Ten po­u­žíva 48 vol­tové elek­trické in­di­vi­du­álne na­sta­ve­nie tl­mi­čov. V praxi to vy­zerá tak, že ak sa do­sta­nete z rov­nej cesty na poľnú, zvy­šuje a zni­žuje od­pru­že­nie podľa po­trieb naj­lep­šej trak­cie.

V GLS-ku sa tak­tiež ob­javí ši­roká škála asis­ten­tov pre vo­di­čov, ako je po­moc pri chô­dzi. Táto fun­kcia de­te­kuje rýchly po­hyb chod­cov v po­ma­lej pre­mávke a ak­tívne po­máha vo­di­čovi za­sta­viť aj pri rých­losti 60 km/hod.

A aká bude mo­to­ri­zá­cia? K dis­po­zí­cii bude celý rad mo­to­rov aj s mierne hyb­rid­nou tech­no­ló­giou, po­čnúc tur­bo­die­se­lom s vý­ko­nom 286 koní(600 Nm) alebo 340 koní (700 Nm). Ben­zí­nová ver­zia s ob­je­mom 3,0 litra zo se­bou pri­ne­sie vý­kon 362 koní a 500 Nm krú­tia­ceho mo­mentu. A Mer­ce­des ne­za­nev­rel ani na osem­va­lec. Štvor­lit­rová ku­ba­túra s tur­bo­dú­chad­lom by mala byť vo ver­zii Mer­ce­des AMG GLS 63. Po­má­hať mo­toru bude 9-stup­ňová au­to­ma­tická pre­vo­dovka.

V roku 2020 bude Mer­ce­des GLS bo­jo­vať proti na­ozaj veľ­kej elit­nej sku­pine veľ­kých lu­xus­ných SUV. Me­dzi patrí ur­čite BMW X7, RAnge Ro­ver, Audi Q7, Le­xus GX či Ca­dil­lac Es­ca­lade.

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)