Na Mesiac môžu letieť už aj súkrom­né fir­my, spo­loč­nosť Moon Express vyra­zí budú­ci rok

Linda Cebrová / 8. augusta 2016 / Business

Mesiac sa stá­va čoraz dostup­nej­ším, spo­loč­nosť Moon Express pred­lo­ži­la návrh legis­la­tí­vy pre súkrom­né lety do ves­mí­ru a vlá­da Spo­je­ných štá­tov jej ju schvá­li­la. Ich rake­ta má pri­stáť na Mesia­ci už v dru­hej polo­vi­ci roku 2017.

Súkrom­ná spo­loč­nosť Moon Express môže osla­vo­vať. Roz­hod­la sa dobyť ves­mír a ako prvá zís­ka­la aj ofi­ciál­ne povo­le­nie od vlá­dy Spo­je­ných štá­tov pre ces­tu na Mesiac. Ten­to ich nápad sa zo začiat­ku mno­hým ľuďom zdal naiv­ný a misia bola sko­ro zamiet­nu­tá. Spo­loč­nosť Moon Express by tak mala byť prvá, kto­rá sa dosta­ne z blíz­kos­ti Zeme a niž­ších obež­ných dráh až k Mesia­cu. Otáz­kou zostá­va pre­čo je snom súkrom­nej fir­my nie­čo také a čo z toho zís­ka?

Keď­že vlá­da USA zatiaľ nemá pre prí­pa­dy ako je ten­to pri­pra­ve­nú žiad­nu legis­la­tí­vu, kto­rá by určo­va­la pra­vid­la pre komerč­né ves­mír­ne misie, Moon Express si ich navrhol sám. Fir­ma si zosta­vi­la ves­mír­ne pra­vid­lá, kto­rý­mi sa bude ria­diť a pod­ľa kto­rých budú na ňu prí­sluš­né orgá­ny dohlia­dať. Zo začiat­ku to vyze­ra­lo, že Moon Express môže o povo­le­ní len sní­vať, avšak po stret­nu­tí so zástup­ca­mi Fede­rál­nej letec­kej sprá­vy, Bie­le­ho domu a Minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí bolo povo­le­nie ude­le­né.

m2

Dopo­siaľ moh­li súkrom­né fir­my posky­to­vať svo­je služ­by maxi­mál­ne pre dopra­vu mate­riá­lu na niž­ší orbit a to pod dozo­rom NASA. Moon Expres­su sa však pod­ľa všet­ké­ho poda­rí pozrieť aj ďalej do ves­mí­ru . Už čosko­ro by ho však mala dobe­hnúť aj Spa­ceX, kto­rá chce už v roku 2018 vyslať rake­tu na Mars a Bige­low Aeros­pa­ce zase plá­nu­je na rok 2020 vyne­se­nie prvé­ho ves­mír­ne­ho hote­lu.

Moon Express plá­nu­je na Mesiac vyslať rake­tu Elect­ron, kto­rú vyrá­ba star­tu­po­vá fir­ma Roc­ket Lab. Pri­stá­va­cí modul MX-1 bude pri­tom na povr­chu Mesia­ca prejsť aspoň pól kilo­met­ra a vyslať na Zem video a obráz­ky v HD roz­lí­še­ní. Fir­ma je totiž­to zapo­je­ná do súťa­že Goog­le Lunar X Pri­ze, zapí­sa­la sa do nej v roku 2012 a zo všet­kých 16 súťa­žia­cich je teraz najb­liž­šie cie­ľu. Ak Moon Express spl­ní všet­ky sta­no­ve­né pod­mien­ky, bude mať mož­nosť zís­kať prvú cenu, kto­rou je 20 mili­ó­nov dolá­rov. Ľah­ko sa však môže stať, že cenu im ukrad­ne Spa­ceX so svo­jím tímom Spa­ce­IL, kto­rý má tiež kon­trakt na ces­tu v roku 2017.

m5

Samoz­rej­me jedi­ným cie­ľom Moon Expre­su nie je spo­mí­na­ných 20 mili­ó­nov dolá­rov. Spo­loč­nosť má v plá­noch nie­čo väč­šie. Ide jej totiž o naj­mä o spus­te­nie ťaž­by kovov a vzác­nych prv­kov.

Budú­ci rok chce doká­zať, že je schop­ná na Mesiac dostať potreb­né vyba­ve­nie. Potom budú nasle­do­vať ďal­šie ces­ty a v roku 2020 by mal Moon Express dostať na Zem už aj zozbie­ra­ný mate­riál.

Naj­skôr však nebo­lo cel­kom jas­né, či si vôbec neja­ká fir­ma môže pone­chať mate­riál dove­ze­ný z ves­mí­ru. Pre­zi­dent Oba­ma však celú zále­ži­tosť zjed­no­du­šil pod­pí­sa­ním záko­na, kto­rý dovoz ves­mír­ne­ho mate­riál­nu povo­ľu­je pod dohľa­dom Fede­rál­nej letec­kej sprá­vy. Tá ma na sta­ros­ti zais­tiť, aby súkrom­né spo­loč­nos­ti nepo­ru­šo­va­li medzi­ná­rod­né doho­dy. Jed­nou z nich je naprí­klad Zmlu­va o koz­mic­kom pries­to­re, kto­rú pod­pí­sa­lo 104 kra­jín vrá­ta­ne Slo­ven­ska.

zdroj:iflscience.com, theverge.com zdroj foto­gra­fií: lunar.xprize.org

Pridať komentár (0)