Na Mesiac môžu letieť už aj súkromné firmy, spo­loč­nosť Moon Express vyrazí budúci rok

Linda Cebrová / 8. augusta 2016 / Business

Mesiac sa stáva čoraz dostup­nej­ším, spo­loč­nosť Moon Express pred­lo­žila návrh legis­la­tívy pre súkromné lety do ves­míru a vláda Spo­je­ných štá­tov jej ju schvá­lila. Ich raketa má pri­stáť na Mesiaci už v dru­hej polo­vici roku 2017.

Súkromná spo­loč­nosť Moon Express môže osla­vo­vať. Roz­hodla sa dobyť ves­mír a ako prvá zís­kala aj ofi­ciálne povo­le­nie od vlády Spo­je­ných štá­tov pre cestu na Mesiac. Tento ich nápad sa zo začiatku mno­hým ľuďom zdal naivný a misia bola skoro zamiet­nutá. Spo­loč­nosť Moon Express by tak mala byť prvá, ktorá sa dostane z blíz­kosti Zeme a niž­ších obež­ných dráh až k Mesiacu. Otáz­kou zostáva prečo je snom súkrom­nej firmy niečo také a čo z toho získa?

Keďže vláda USA zatiaľ nemá pre prí­pady ako je tento pri­pra­venú žiadnu legis­la­tívu, ktorá by určo­vala pra­vidla pre komerčné ves­mírne misie, Moon Express si ich navrhol sám. Firma si zosta­vila ves­mírne pra­vidlá, kto­rými sa bude ria­diť a podľa kto­rých budú na ňu prí­slušné orgány dohlia­dať. Zo začiatku to vyze­ralo, že Moon Express môže o povo­lení len sní­vať, avšak po stret­nutí so zástup­cami Fede­rál­nej letec­kej správy, Bie­leho domu a Minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí bolo povo­le­nie ude­lené.

m2

Dopo­siaľ mohli súkromné firmy posky­to­vať svoje služby maxi­málne pre dopravu mate­riálu na nižší orbit a to pod dozo­rom NASA. Moon Expressu sa však podľa všet­kého podarí pozrieť aj ďalej do ves­míru . Už čoskoro by ho však mala dobe­hnúť aj Spa­ceX, ktorá chce už v roku 2018 vyslať raketu na Mars a Bige­low Aeros­pace zase plá­nuje na rok 2020 vyne­se­nie prvého ves­mír­neho hotelu.

Moon Express plá­nuje na Mesiac vyslať raketu Elect­ron, ktorú vyrába star­tu­pová firma Roc­ket Lab. Pri­stá­vací modul MX-1 bude pri­tom na povr­chu Mesiaca prejsť aspoň pól kilo­metra a vyslať na Zem video a obrázky v HD roz­lí­šení. Firma je totižto zapo­jená do súťaže Google Lunar X Prize, zapí­sala sa do nej v roku 2012 a zo všet­kých 16 súťa­žia­cich je teraz najb­liž­šie cieľu. Ak Moon Express splní všetky sta­no­vené pod­mienky, bude mať mož­nosť zís­kať prvú cenu, kto­rou je 20 mili­ó­nov dolá­rov. Ľahko sa však môže stať, že cenu im ukradne Spa­ceX so svo­jím tímom Spa­ceIL, ktorý má tiež kon­trakt na cestu v roku 2017.

m5

Samoz­rejme jedi­ným cie­ľom Moon Expresu nie je spo­mí­na­ných 20 mili­ó­nov dolá­rov. Spo­loč­nosť má v plá­noch niečo väč­šie. Ide jej totiž o najmä o spus­te­nie ťažby kovov a vzác­nych prv­kov.

Budúci rok chce doká­zať, že je schopná na Mesiac dostať potrebné vyba­ve­nie. Potom budú nasle­do­vať ďal­šie cesty a v roku 2020 by mal Moon Express dostať na Zem už aj zozbie­raný mate­riál.

Naj­skôr však nebolo cel­kom jasné, či si vôbec nejaká firma môže pone­chať mate­riál dove­zený z ves­míru. Pre­zi­dent Obama však celú zále­ži­tosť zjed­no­du­šil pod­pí­sa­ním zákona, ktorý dovoz ves­mír­neho mate­riálnu povo­ľuje pod dohľa­dom Fede­rál­nej letec­kej správy. Tá ma na sta­rosti zais­tiť, aby súkromné spo­loč­nosti nepo­ru­šo­vali medzi­ná­rodné dohody. Jed­nou z nich je naprí­klad Zmluva o koz­mic­kom pries­tore, ktorú pod­pí­salo 104 kra­jín vrá­tane Slo­ven­ska.

zdroj:iflscience.com, theverge.com zdroj foto­gra­fií: lunar.xprize.org

Pridať komentár (0)