MHD zadarmo – ale len s kni­hou v ruke

Alexandra Dulaková / 19. august 2015 / Tools a produktivita

Knihy snáď nikdy neza­žili éru, kedy by ich ľudia čítali prí­liš veľa. Lenže odkedy máme na verej­nosti každý svoj smart phone, tab­let, pop­rí­pade rovno spratný počí­tač, knihy ešte viac ustu­pujú do ústra­nia. Každú ini­cia­tívu, ktorá nás pri­ve­die späť k tomuto kla­sic­kému médiu, by sme mali pod­po­ro­vať. Tak ako sa rumun­ské mesto roz­hodlo pod­po­riť kre­a­tív­neho štu­denta.

Vic­tor Miron, rumun­ský štu­dent, si myslí, že namiesto nega­tív­neho prí­stupu igno­ran­tom kníh, by mala väčší úspech forma pozi­tív­neho odme­ňo­va­nia. Inými slo­vami, nemali by sme tres­tať a kri­ti­zo­vať ľudí, ktorí knihy nečí­tajú, ale odme­ňo­vať tých, ktorý sa ich vôbec neští­tia. Po roč­nej snahe sa mu v rumun­skom meste Cluj-Napoca poda­rilo niečo podobné zre­a­li­zo­vať. 

Netreba podot­knúť, že pri rea­li­zá­cii pro­jektu zavá­žilo aj naklo­nené sprá­va­nie rumun­ského pri­má­tora, ktorý nápad na pro­jekt zve­rej­nil na svo­jom Face­bo­oko­vom pro­file a nechal roz­hod­núť samot­ných oby­va­te­ľov. Tí rea­go­vali nad­šene a dosiahli nasle­dovné: medzi štvr­tým a sied­mym júnom tohto roku sa ľudia zahľa­dení do kníh MHD vozili zadarmo. Ohlasy boli pozi­tívne, miestni sa neb­rá­nili pýche na svoj kraj a dokonca aj zahra­niční kni­ho­mili vyslo­vili úprimnú závisť. Ozý­valo sa veľa ľudí, ktorí by podobné pro­jekty radi pri­jali aj u seba doma. 

Je otázne, či sa z pro­jektu stane kaž­do­ročná zvyk­losť, ako naprí­klad z Medzi­ná­rod­ného dňa kníh (23.4.). Miron ale nezas­pal na vav­rí­noch a aktívne sa anga­žuje aj v iných, podobne lade­ných pro­jek­toch. Naprí­klad Book­face, spo­je­nie kníh a Face­bo­oku, je pote­še­ním pre kaž­dého face­bo­oko­vého kni­ho­mila. Stačí, ak je na svo­jej pro­fi­lo­vej fotke zobra­zený s kni­hou a auto­ma­ticky sú mu dopriate mnohé zľavy. Pla­tia naprí­klad (pocho­pi­teľne) v kníh­ku­pec­tvách, kader­níc­tvach, či dokonca u zubára. A na spo­mí­na­nom Dni knihy si každý oby­va­teľ s kni­hou v ruke vyslúži vstup do miest­nej Bota­nic­kej záh­rady zadarmo. Cluj-Napoca sa javí ako veľmi prí­ve­tivé pro­stre­die pre fanú­ši­kov kníh, čo je v dneš­nej dobe čoraz zried­ka­vej­šie. 

No nie je fotka hore prí­jem­nejší pohľad ako toto? … 

Nebol by to však dobrý nápad, keby sa na jeho účet nikto nevy­jad­ril kri­ticky. Ľudia sa sťa­žo­vali naprí­klad na to, že pro­jekt nijako nespo­mína stále obľú­be­nejší Kindle. Oby­va­te­lia Cluj-Napoca sa brá­nia, že u nich Kindle tak­mer nikto nemá, lebo sú pri­drahé a nie veľmi obľú­bené. Iní sa sťa­žujú, že pro­jekt dis­kri­mi­nuje ľudí s tzv. „motion sick­ness“, alebo cho­ro­bou z pohybu. V skratke ide o tých, kto­rým pri čítaní v doprav­ných pros­tried­koch príde zle, a teda sa na nich táto výhoda nemôže vzťa­ho­vať.

Čo dodať. Nie je všetko pre všet­kých a život nie je fér, no to by nemalo kaziť dojem zo skve­lého pro­jektu, ktorý úspešne inšpi­ro­val ľudí aspoň na pár desia­tok minút denne veno­vať svoju pozor­nosť cen­ným kni­hám. Či už ide o knihy z papiera, alebo Kindle, nemali by sme zabú­dať na ich uži­toč­nosť a vzde­lá­vací poten­ciál, a pop­ri­tom možno dúfať, že sa jed­ného dňa niečo podobné dostane aj k nám. Je to mini­málne oveľa prí­jem­nejší pohľad, ako na ľudí, ktorí na mobile hrajú Doodle Jump a Angry Birds. 

A kre­a­tívci sa kla­sicky vynájdu…

Zdroj: Bored Panda

Pridať komentár (0)