Michal Král z Pri­ce­ma­nie: 90% e-sho­pov je odsú­de­ných na neús­pech

Martin Bohunický / 19. mája 2016 / Business

Michal Král je zakla­da­teľ slo­ven­skej Pri­ce­ma­nie — značky, ktorá prišla na náš trh s porov­ná­va­čom cien, dnes však má vo svo­jom port­fó­liu omnoho bohat­šiu ponuku rôz­nych slu­žieb. Michal v zau­jí­ma­vom roz­ho­vore pre­zra­dil naprí­klad aj to, prečo už nechodí na kon­fe­ren­cie, prečo majú slo­ven­ské e-shopy prob­lém a čo by mal spra­viť každý, kto nad zalo­že­ním e-shopu uva­žuje.

Ahoj Michal, pred­stav nám teda na úvod seba a Pri­ce­ma­niu. Kto si, čo si, čo robíš? :)

Volám sa Michal Král a od roku 2007 sa venu­jem e-com­merce pro­jek­tom, pri­čom ten naj­dô­le­ži­tejší je Pri­ce­ma­nia — porov­ná­vač cien a kva­lity e-sho­pov. Aktu­álne Pri­ce­ma­nia umož­ňuje porov­na­nie cien viac ako 7000 obcho­dov a 900 000 pro­duk­tov.

Obcho­dom posie­lame kva­litný traf­fic — miera kon­ver­zie je oproti iným mar­ke­tin­go­vým kaná­lom naozaj vysoká. Predsa len, člo­vek u nás vidí cenu, skla­dovú dostup­nosť a to v kon­texte iných cien. Preto je prav­de­po­dob­nosť, že nakúpi, vysoká.

Okrem toho pomá­hame e-sho­pom aj mar­ke­tin­go­vými kam­pa­ňami, pre­tože mnoho e-sho­pov stále žije v pred­stave, že naj­lep­ším mar­ke­tin­gom je naj­niž­šia cena. To však nie je stra­té­gia, ktorá by fun­go­vala dlho­dobo. Preto tieto e-shopy záro­veň kom­plexne vzde­lá­vame. A tak vznikla Pri­ce­ma­nia Aca­demy.

Možno ešte pre­zra­dím, že sa aj cel­ková filo­zo­fia Pri­ce­ma­nie tro­chu zme­nila. Ako vyplýva aj z názvu Pri­ce­ma­nia, naj­skôr to bolo hlavne o tom, nájsť naj­niž­šiu cenu na trhu. Dnes sa orien­tu­jeme viac na kva­litu e-sho­pov, značku, skla­dovú dostup­nosť a podobne.. Samoz­rejme, tá cena musí byť roz­umná, ale nie nevy­hnutne naj­niž­šia.

Zau­jalo ma, ako si pove­dal, že ste sa posu­nuli od naj­niž­šej ceny ku kva­lite. Je to aj zme­nou mys­le­nia nás, Slo­vá­kov, že už nerie­šime každý cent, ale rad­šej si dopra­jeme kva­litný pro­dukt?

Veľa ľudí si už vyskú­šalo naku­po­va­nie online a mnohí zis­tili, že to, že je niečo naj­lac­nej­šie, nemusí zna­me­nať naj­lep­šie. Často sa naj­niž­šia cena pre­javí na kva­lite komu­ni­ká­cie s e-sho­pom, na skla­do­vej dostup­nosti pro­duk­tov a podobne. Aj preto čoraz viac zdô­raz­ňu­jeme význam služby Ove­rený obchod, v rámci kto­rej e-shopy zís­ka­vajú toto oce­ne­nie na základe feed­backu od ich zákaz­ní­kov.

Dnes už zákaz­níci pocho­pili, že rad­šej si pri­pla­tia pár eur, aby mali tovar doma čím skôr a aby nemali prob­lém s prí­pad­nou rekla­má­ciou.

Preto dnes val­cujú trh veľkí hráči, ktorí väč­ši­nou nie sú naj­lac­nejší. Úspešní sú práve vďaka mar­ke­tingu, ser­visu, skla­do­vej dostup­nosti — jed­no­du­cho vykom­pen­zujú vyš­šiu cenu kva­lit­nej­šou služ­bou.

Aj preto porov­ná­vače už dávno nera­dia e-shopy len podľa ceny, ale na detaile pro­duktu majú vrchný box určený pre ove­rené a kva­litné obchody, ktoré si berú významnú časť všet­kých pre­kli­kov a kon­ver­zií.

Pri­ce­ma­nia vznikla v roku 2007, bolo to v dobe boomu e-sho­pov a následne aj porov­ná­va­čov. Postupne veľa e-sho­pov a väč­šina porov­ná­va­čov zanikli. Čím to je, že Pri­ce­ma­nia sa udr­žala a je úspešná?

Porov­ná­vače sú naozaj ťažký biz­nis. Zvonku sa to nezdá, ale je to veľmi náročné na tech­no­ló­gie a páro­va­nie pro­duk­tov. E-shopy pošlú svoje pro­dukty, ktoré majú veľmi podobný, no nie totožný názov. A treba ich spá­ro­vať. To je nie­kedy naozaj zlo­žité.

Kľú­čové v celom biz­nise sú samoz­rejme obchody a pro­dukty, okrem toho ešte určite con­tent. To je pre nás veľká výzva, keďže porov­ná­vač je stále vní­maný zákaz­níkmi iba ako akýsi pro­stred­ník. Člo­vek príde, nájde pro­dukt a ide do e-shopu. Často si ani neuve­domí, že bol na porov­ná­vači.

Potom je tu aj opačný extrém, keď si ľudia mys­lia, že nakú­pili u nás :-)

Takže je to naozaj ťažké a mnoho veľ­kých hrá­čov si na tom vylá­malo zuby. A nebu­dem kla­mať, aj my síce obra­tovo ras­tieme, ale musíme neus­tále hľa­dať cesty, ako gene­ro­vať zau­jí­ma­vejší zisk.

Screen Shot 2016-05-18 at 13.27.22

Ako dôle­žité sú porov­ná­vače pre e-shopy? Dá sa vôbec uspieť bez nich?

Pre väč­šinu sho­pov sú veľmi zásadné. Poznám shopy, kto­rým porov­ná­vače robia viac ako 50% obratu. V zásade platí, že čím je obchod väčší a jeho mar­ke­tin­gový mix je pes­trejší, tým menší podiel z koláča tvo­ria porov­ná­vače. Napr. pre Alzu sú síce porov­ná­vače dôle­žité, no má silné iné kanály a ľudia na jej stránky cho­dia aj priamo. To však pre men­šie e-shopy väč­ši­nou neplatí.

Trh je momen­tálne pre­sý­tený e-shopmi. Čo musí uro­biť začí­na­júci e-shop, aby bol úspešný, aby neskon­čil ako ďalší zúfalý pokus?

V prvom rade sa musí vzde­lá­vať. Zvonka to vyzerá jed­no­du­cho. Ale tým, že sa ten pod­ni­ka­teľ neprip­ra­vil, až za behu zistí, čo všetko je toho súčas­ťou — je tam obsah, recen­zie, mar­ke­ting, logis­tika, PPCčka , sociálne siete a X ďal­ších vecí, ktoré spozná člo­vek až po začiatku. Aj preto robíme Pri­ce­ma­nia Aca­demy, aby sme ich tieto veci včas naučili.

90% e-sho­pov je už v momente spus­te­nia odsú­de­ných na neús­pech, pre­tože majú nevy­ho­vu­júce rie­še­nie, sú vo vysoko kon­ku­renč­ných seg­men­toch, ničím nevy­ni­kajú. Mám zo Slo­ven­ska pocit, že je tu nie­kedy také “anti­pod­ni­ka­teľ­ské” zmýš­ľa­nie. Vidíme že nie­kto niečo robí a mali by sme robiť niečo iné, alebo robiť aspoň to isté inak. Napriek tomu však dup­li­ku­jeme a kopí­ru­jeme. To je úplne proti prin­cí­pom pod­ni­ka­nia.

Vši­mol som si, že okrem kam­paní pre e-shopy pra­cu­jete už cel­kom inten­zívne aj pre značky ako Lenovo, Whirl­pool, Asus a logis­tické firmy či pla­tobné brány. S čím kon­krétne im pomá­hate?

Okrem e-sho­pov už aj ven­dori pocho­pili, že porov­ná­vače sú výbor­ným kaná­lom pre oslo­ve­nie kon­co­vých spot­re­bi­te­ľov priamo pri výbere značky a pro­duktu. Preto využí­vajú široké mož­nosti kam­paní zame­ra­ných na budo­va­nie značky, či priamu pod­poru pre­daja v e-sho­poch. Okem toho sme pre veľa firiem ide­ál­nym kaná­lom pre oslo­ve­nie samot­ných e-sho­pov, keďže s mno­hými máme už vybu­do­vané vzťahy a dis­po­nu­jeme data­bá­zou viac ako 7 000 e-sho­pov. A to je veľmi zau­jí­mavé pre logis­tické spo­loč­nosti, pla­tobné sys­témy, účtovné soft­véry, výrob­cov sho­pov, on-line mar­ke­tin­gové agen­túry, či rôzne nástroje určené pre e-shopy.

Spo­me­nul si Pri­ce­ma­nia Aca­demy, ktorá vznikla tri roky dozadu. Čo si od nej oča­ká­val a spl­nila tvoje oča­ká­va­nia?

My sa sna­žíme svoju prácu robiť dobre — pošleme na e-shop traf­fic, zákaz­níka, ktorý chce nakú­piť, ale keď ten e-shop nespĺňa para­metre, tak nena­kúpi. Tak sme pocho­pili, že musíme ísť o krok späť a naučiť e-shopy, ako pri­pra­viť svoj obchod.

Bolo to aj tým, že veľa našich stret­nutí sa menilo na malé ško­le­nia, keď tí kli­enti nemali tuše­nie o základ­ných veciach týka­jú­cich sa ich pod­ni­ka­nia. A keď už sme takto nefor­málne ško­lili, tak sme si pove­dali, prečo to nespra­viť aj vo veľ­kom a sys­te­ma­tic­kej­šie. A tak vznikla Pri­ce­ma­nia Aca­demy.

Každé ško­le­nie má maxi­málne 11 účast­ní­kov a ško­lia ich, dovo­lím si tvr­diť, TOP men­tori. Sna­žíme sa, aby to bolo čo naj­viac inte­rak­tívne, aby sa ľudia niečo naučili a niečo si reálne odniesli, preto je to v malých sku­pin­kách. Ľudia cho­dia na kon­fe­ren­cie, kde si odse­dia pred­nášky o tren­doch, no nikto im nepo­vie, čo a ako majú robiť. To sa sna­žíme robiť my.

Okolo kon­fe­ren­cií začína v posled­ných mesia­coch pano­vať taká nálada, že je to len neefek­tívne zabí­ja­nie času, že sa tam člo­vek nič nenaučí. Čo si o tom mys­líš?

Ja s tým úplne súhla­sím. Z pohľadu obsa­ho­vého prí­nosu, úprimne, už na kon­fe­ren­cie necho­dím. Ak začí­nam s online pod­ni­ka­ním, teore­ticky to pre mňa môže mať prí­nos. Ale keď už som na urči­tom leveli a mám vše­obecný roz­hľad, potre­bu­jem skôr špe­ci­fické ško­le­nie.

Poviem to na rovinu: Väč­šina kon­fe­ren­cií je obsa­hovo na níz­kej úrovni a, bohu­žiaľ, mám pocit, že sa to ešte zhor­šuje. Nie­ktoré pred­nášky sú naozaj veľmi slabé.

Aké sú pod­mienky Pri­ce­ma­nia Aca­demy, čo musí uro­biť člo­vek, ktorý sa chce pri­hlá­siť?

Stačí prísť na stránku a vybrať si nie­ktoré zo ško­lení, prí­padne si zakú­piť Sea­son Pass, ktorý platí na všetky ško­le­nia. Nie­ktorí si to už zakú­pili a cho­dia k nám každý týž­deň, ako do školy. :-) Máme 2 sezóny — jarnú a jesennú.

Cena sa pohy­buje od 149 do 199 eur za ško­le­nie a je v nej zahr­nuté úplne všetko. Navyše máme garan­ciu spo­koj­nosti — ak nie­kto nie je spo­kojný, vrá­time mu peniaze, alebo mu navrh­neme iné ško­le­nie. Zatiaľ sa nám to ale nestalo. 99 % účast­ní­kov je spo­koj­ných, z čoho sa veľmi teším.

Dopo­čul som sa však, že sa chys­táte aj na indi­vi­du­álne ško­le­nia.

Hej, opäť je to taký pri­ro­dzený vývoj. Na ško­lení je pries­tor na to, aby sa ško­li­teľ veno­val môjmu pro­jektu, no musí sa veno­vať aj ďal­ším ľuďom. Takže indi­vi­du­álne ško­le­nia sú len ďal­ším leve­lom.

Na prvé dopyty sme s troma kole­gami rea­go­vali iba nedávno. Cie­ľom je ško­liť ľudí indi­vi­du­álne — pove­dať im, ako na tom sú. Mnohí z nich vôbec neve­dia, čo majú robiť, potre­bujú akúsi “diag­nos­tiku” e-shopu — ako pri vše­obec­nom leká­rovi a špe­cia­lis­toch. Lekár ťa skon­tro­luje, zistí kde je prob­lém, a pošle ťa za kon­krét­nym špe­cia­lis­tom. A to vlastne robíme aj my.

Skon­tro­lu­jeme ti tvoj e-shop, všetky základné tooly, pozrieme sa na dizajn, mar­ke­ting, pou­ži­teľ­nosť, sociálne siete… Nejde to do úplne hĺbky, skôr do šírky. Zis­tíme, ako na tom e-shop je a iden­ti­fi­ku­jeme, kde sa dá zvý­šiť zis­ko­vosť. Pokojne to môže byť naprí­klad aj zmena dodá­va­teľa e-sho­po­vého sys­tému alebo návrh mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie.

Potom spo­jíme e-sho­pára s jed­not­li­vými odbor­níkmi na kon­krétne oblasti, kto­rých máme pre­ve­re­ných a na kto­rých máme pozi­tívne refe­ren­cie.

Screen Shot 2016-05-18 at 13.27.45

Pri­ce­ma­nia dlho bola vní­maná len ako porov­ná­vač a o týchto akti­vi­tách mnoho ľudí asi ani netuší. Je toto všetko akási snaha uro­biť z Pri­ce­ma­nie lídra v oblasti vzde­lá­va­nia v e-com­merce na Slo­ven­sku?

Tá snaha tam je. U nás to vyply­nulo postup­ným vývo­jom, bolo to pri­ro­dzené, nebolo to impul­zívne roz­hod­nu­tie.

Cie­ľom je pre­pá­jať tieto pro­jekty navzá­jom. Často sa stáva, že cez Pri­ce­ma­niu sa nie­kto dozvie o aka­dé­mii, ale už sa to deje aj opačne. Ľudia sa pri­hlá­sia na works­hopy a tak sa dozve­dia o Pri­ce­ma­nii.

Napriek tomu, že už prak­ticky každý vie o dôle­ži­tosti online mar­ke­tingu, mnoho e-sho­pov túto oblasť z neja­kého dôvodu stále pod­ce­ňuje. Bude vôbec možné exis­to­vať v budúc­nosti bez toho?

Buď o tebe ľudia vedia a prídu, alebo neve­dia a neprídu, nena­kú­pia. Ja práve vní­mam opačný feno­mén. E-shopy sa prí­liš sústre­dia na online mar­ke­ting, vyha­dzujú veľké peniaze, ale majú abso­lútne zlý web, zlé tech­nické rie­še­nie, nízke kon­ver­zie. Nie­ktorí ani neve­dia, čo je kon­ver­zia, a potom idú inves­to­vať do AdWords, lebo počuli, že je to super. No keby sa zame­rali na kon­ver­ziu, tú zis­ko­vosť by možno zvý­šili rov­nako.

Veľa webov vyzerá totálne nedô­ve­ry­hodne, nie sú tam fotky, poriadny kon­takt, člo­vek sa tam bojí nakú­piť. Na Slo­ven­sku je to cel­kovo slabé, je tu veľmi málo e-sho­pov, ktoré sú reál­nym biz­ni­som. Väč­šinu seg­men­tov, snáď okrem kníh, tu už val­cujú české shopy. A to je tro­chu smutné. Ale proste sú dobrí. A treba sa od nich učiť.

Chceš vedieť viac o roz­bie­haní e-sho­pov? Pre­čí­taj si e-book Pri­ce­ma­nie o 13 naj­čas­tej­ších chy­bách, ktoré pre­vádz­ko­va­te­lia e-sho­pov robia!

Mnohí mladí majú pod­ni­ka­teľ­ské ambí­cie a keď presne neve­dia, čo chcú robiť, často im ako prvý napadne e-shop. Mnohí však stros­ko­tajú na tom, že sa boja spra­viť prvý krok. Čo by si odpo­ru­čil člo­veku, ktorý má ambí­ciu zalo­žiť si e-shop, no váha?

V prvom rade by si mal zis­tiť, čo je toho súčas­ťou.. Čím lep­šie som pri­pra­vený, tým väč­šia šanca je, že uspe­jem. Na olym­piádu tiež nepôj­deš bez tré­ningu a príp­ravy. A také isté je to s pod­ni­ka­ním.

Podľa mňa nie je dobrý postup vstať a pus­tiť sa do e-shopu bez ana­lýzy trhu, ana­lýzy kon­ku­ren­cie, biz­nis plánu, bez toho, aby som vedel, aká je moja kon­ku­renčná výhoda. Dnes nie je prob­lém spus­tiť e-shop, to spraví hocikto hoci­kedy. Prob­lém je z neho spra­viť reálny biz­nis, to je obrov­ský skok. A ten sa málo­kto­rým e-sho­pom podarí doká­zať.

Pokojne sa môžu inšpi­ro­vať zahra­ni­čím. V e-com­merce už bolo prak­ticky všetko vymys­lené, stačí to len správne apli­ko­vať na naše pod­mienky a slo­ven­ského zákaz­níka.

Zare­gis­tro­val som, že aktu­álne nabe­ráte do tímu nových Pri­ce­ma­nia­kov, vieš nám k tomu pove­dať viac?

V pod­state neus­tále sa obze­ráme po šikov­ných a sna­ži­vých ľuďoch, ktorí majú chuť a vôlu sa vzde­lá­vať a každý deň sa naučiť niečo nové. Či už ide o obchodné, mar­ke­tin­gové, con­ten­tové, či deve­lo­per­ské pozí­cie, stále máme oči otvo­rené. Aktu­álne napr. vybe­ráme do tímu posily na obchodné pozí­cie, z kto­rých je to veľmi blízko k e-com­merce kon­zul­tan­tom. Aj vďaka Pri­ce­ma­nia Aca­demy doká­žeme nových ľudí extrémne rýchlo zaško­liť a aj pre­suny v rámci firmy medzi odde­le­niami nie sú vôbec výni­močné. Vždy sa poze­ráme skôr na osob­nosť, prí­stup a moti­vá­ciu nových ľudí, ako na to, akú školu majú za sebou a koľko firiem pred­tým vys­trie­dali.

Pridať komentár (0)