Michal Tru­ban vás naučí behať. Vďaka Run­form

Michal Tomek / 2. júna 2014 / Business

Už tak­mer nes­tor slo­ven­skej star­tu­po­vej a tech­no­lo­gic­kej scény, Michal Tru­ban, pri­chá­dza s novým pro­jek­tom — apli­ká­ciou Run­form. “Vznikla presne preto, lebo viem, aká dôle­žitá tech­nika pri behaní je,” hovorí pre star­ti­tup.

Beha­nie je v posled­nom čase v móde. Nie­kto to berie vážne, nie­kto menej a chce sa len zviesť na trende. O Micha­lovi Tru­ba­novi nemožno pochy­bo­vať, že beha­nie berie smr­teľne vážne. Poznáme ho nie­len ako biz­nis­mana, ale aj ako odo­vzda­ného špor­tovca- triat­lo­nistu, pri kto­rom je jed­nou z dis­cip­lín práve beh.

Pre dobrý čas na pre­te­koch, ako aj pre vlastné uspo­ko­je­nie a zdra­vie, je nevy­hnutné, aby bol tento beh správny. Zákla­dom je tech­nika. Nie každý si môže dovo­liť tré­nera, ktorý je však nevy­hnutný, ak sa chce začí­na­júce bežec vyhnúť chy­bám (a teda zra­ne­niam). Preto pri­chá­dza na svet prvá apli­ká­cia, ktorá ana­ly­zuje váš beh a pomáha vám zlep­šo­vať ho. Run­form. Na detaily som sa spý­tal priamo Michala Tru­bana

Run­From je nová bežecká apli­ká­cia. Čím sa líši od iných?

Líši sa tým, že sa neza­me­riava na trac­ko­va­nie behov, ale robí ana­lýzu vašej tech­niky na základe videa. To zna­mená, že sa nato­číte, ako bežíte, a naša ana­lýza vyhod­notí nie­koľko para­met­rov a vráti vám, aké chyby robíte.

Aké sú tie para­metre, ktoré dokáže vyhod­no­tiť?

Zatiaľ hod­no­tíme rých­losť, frek­ven­ciu kro­kov, nad­ska­ko­va­nie (bounce), ako aj to, či bežec dopadá na pätu, stred alebo špičku nohy (heels­tri­king) alebo ako je vystretá noha pri dopade (overs­tri­ding).

Sám dosť behá­vaš. Je Run­From „z núdze cnosť“ — vznikla preto, že tebe samému chý­bali nejaké fun­kci­ona­lity na iných apli­ká­ciách?

Vznikla presne preto, lebo viem, aká dôle­žitá tech­nika pri behaní je — kvôli rých­losti a zra­ne­niam — a ako strašne málo bež­cov ju sku­točne rieši. Následne som na rôz­nych podu­ja­tiach a behoch v parku videl, že tak­mer všetci ama­tér­ski bežci robia základné chyby, ktoré im práve táto apli­ká­cia môže pomôcť odstrá­niť.

Čo sú tie hlavné chyby, ktoré si si vši­mol?

Naj­hlav­nej­šou je asi dopa­da­nie na pätu v súvis­losti s veľ­kým pred­kro­če­ním (overs­tri­din­gom). A samoz­rejme aj nízka frek­ven­cia kro­kov k danej rých­losti.

Ako fun­guje apli­ká­cia? Člo­vek sa natočí na video, a potom apli­ká­cia vyhodí infor­má­ciu naprí­klad, že „Nedos­ta­točne doš­ľa­pu­ješ“ alebo „Chr­bát máš prí­liš vykri­vený doľava“?

Zatiaľ fun­gu­jeme tak, že sa nato­číš a my ti na základe toho videa povieme (v hviez­dič­kách 1 – 4), akú máš tech­niku. A samoz­rejme, aj hod­noty jed­not­li­vých para­met­rov, ktoré name­riame. Neskôr chceme dávať presne feed­back, aký spo­mí­naš.

Je určená aj pre úpl­ných začia­toč­ní­kov?

Áno, hlav­nou cie­ľov­kou sú úplní začia­toč­níci. Určite však má čo pove­dať aj veľmi pokro­či­lým bež­com. Nahrá­vali sme naprí­klad jed­ného Keňana na praž­skom mara­tóne a vďaka našej appke sme si všimli, že pri jed­nej nohe dopadá na pätu (tzv. heels­tri­king). Na tomto linku si môžete tú pozrieť ana­lýzu.

Kto okrem teba stojí za vývo­jom?

Sú za tým ešte dvaja cha­lani, ktorí robia na ana­lýze — jeden prog­ra­má­tor z WS, s kto­rým som robil aj na Nice­reply, a ešte jeden gra­fik. Tak­tiež nám jedna externá firma prog­ra­mo­vala apli­ká­ciu pre iPhone.

Ako dlho vám trval vývoj? Pamä­táš si na prvú myš­lienky prísť s takouto apli­ká­ciou?

Prvú myš­lienku na takúto apli­ká­ciu som mal nie­kedy okolo októbra 2013. Prvú ver­ziu appky sme dali von v marci 2014 a v najb­liž­ších dňoch spus­tíme aj pub­lic update, teda už nebude len pre tes­te­rov.

Aké sú prvé odozvy na apli­ká­ciu?

Veľmi pozi­tívne. Ľudia sa natá­čajú a je zjavné, že majú o ňu záu­jem. Ešte musíme dola­diť jej pres­nosť a spô­sob feed­backu, aby bol čo naj­po­cho­pi­teľ­nejší aj pre začia­toč­ní­kov. Ale svoje videá môžu už teraz zdie­ľať, nechať si komen­to­vať tré­nermi, a tak podobne.

Aký biz­nis model plá­nu­jete pri tejto apli­ká­cii? Bude zadarmo?

Zatiaľ roz­mýš­ľame nad free a PRO ver­ziou, prí­padne neja­kou rekla­mou s väč­šími par­tnermi. Ale uvi­díme, možno v budúc­nosti bude aj celá apli­ká­cia pla­tená.

zdroj: runform.com, desktop.freewallpaper4.me

Pridať komentár (0)