Mic­ro­soft mu zapla­til miliardy. Šťas­tie si však kúpiť nedo­ká­zal.

Martin Bohunický / 5. septembra 2015 / Tools a produktivita

Vybu­du­ješ spo­loč­nosť a zaži­ješ masívny úspech — pre­dáš ju za 2.5 miliardy dolá­rov, máš peniaze na čokoľ­vek, po čom si kedy túžil a nesku­točné množ­stvo voľ­ného času… lenže čo ďalej? Mar­kus “Notch” Pers­son, tvorca Mojangu, ktorá zís­kala slávu cez popu­lárny Minec­raft, pre­zra­dil nie­koľko myš­lie­nok o živote v roz­práv­ko­vom bohat­stve. Nie je to však nič pozi­tívne a tieto vety ťa pri­nú­tia pre­hod­no­tiť svoju túžbu po sláve a penia­zoch.

Prob­lém s vlast­ne­ním takého majetku je ten, že už nemáš vôbec dôvod sna­žiť sa. Navyše, ľud­ská inte­rak­cia sa stáva pre nerov­no­váhu nemož­nou. Zabá­vam sa na Ibize s pár pria­teľmi a cho­dím na párty so sláv­nymi ľuďmi. Môžem si robiť čokoľ­vek, čo sa mi zachce. Nikdy som sa necí­til viac izo­lo­vaný.”

Mar­kus ďalej hovorí, ako doma vo Švéd­sku nedo­káže nič robiť, pre­tože všetci jeho pria­te­lia majú rodiny a tvrdo pra­cujú. Tiež o tom, ako ho všetci zamest­nanci v Mojangu nená­vi­dia. Jeden zo zamest­nan­cov na túto výčitku odpo­ve­dal, že to bol len prvotný šok z toho, že Mar­kus odchá­dza. Ten s tým nesú­hlasí, jeho odpo­veď bola doslovne “Po*ebte sa všetci. Je*em na vás.” Mys­lím, že Notch naozaj potre­buje pomoc.

Možno je ťažké citíť sym­pa­tie k nie­komu, kto si kúpil vilu na 70 mili­ó­nov dolá­rov, no predsa je na Mark­so­vom prí­pade krásne vidieť, ako môže byť prob­le­ma­tické zla­diť úspech s nor­mál­nym živo­tom. “Našiel som skvelé dievča. No bojí sa ma, bojí sa môjho život­ného štýlu. Miesto toho skon­čila s nie­kym nor­mál­nym. Mohol by som byť ako Musk, sna­žiť sa zlep­šiť svet. Ale to by zo mňa uro­bilo len rov­na­kého hajzla akým som bol, keď som pre­dal Minec­raft.”

Ľudia sa sna­žia Mar­ku­sovi pomôcť, tvr­dia, že tieto pocity sú bežné. “Je dobré počuť od úspeš­ných ľudí, že tieto pocity sú bežné a prejdú. Keď to príde, asi si dám spr­chu.” Rozpráv­ková suc­cess story nemusí nevy­hnutne zna­me­nať, že toho člo­veka čaká večné šťas­tie. Via­cerí si tým pre­šli v minu­losti a nie­ktorí z nás si tým možno prejdú v budúc­nosti. Uži si spr­chu, Mar­kus.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)